• Tunni lisamise või muutmise vormil real Õppejõud (vt joonis) on rippmenüüst võimalik määrata tunni andmetesse neid õppejõude, kes on lisatud sellesse ainekavasse, millele te tundi vormistate.
  • Vastutava õppejõu nime taga sulgudes on ka kirjas, kas õppejõud on vastutav ning kas ta vastutava õppejõuna õpetab ainet või mitte. See info aitab vältida seda, et aines õppetööd mitte läbiviivat vastutavat õppejõudu ekslikult tunniga ei seotaks.

  • Õppejõu sidumiseks tunniga vajutage õppejõu nimele. Õppejõu nimi ilmub tunni vormile. Nime järele ilmub nupp Eemalda, mille abil saab õppejõu tunni andmetest eemaldada.
  • Õppejõu valimise järel ilmuvad õppejõu nime järele tema õpetamisenädalad. Ühe õppejõu puhul on vaikimisi määratud tema õpetamisenädalateks kõik tunni toimumisnädalad.
  • Õppejõude võite tunniga siduda ka mitu, st sama tunniga samal ajal võivad seotud olla mitu erinevat õppejõudu. Kui seote tunniga mitu õppejõudu, siis sisestage igaühe nime järele tema õpetamisnädalad ehk nädalad, mil see õppejõud õppetööd läbi viib (vt joonis).

Õppejõu õpetamisnädalad tohivad olla määratud ainult tunni toimumisnädalate hulgast. Iga õppejõu õpetamisenädalate järele kuvatakse tema õpetatavate tundide kogumaht akadeemilistes tundides.

Kui ainele on vormistatud rühmad, siis pakutakse õppejõu nime valimise järel tunni andmetesse nende rühmade tähiseid, millega õppejõud on ainekavas seotud. Tähistage märkeruudud nende rühmade tähiste ees, millele tund on mõeldud. Tunni sidumisest rühmadega lugege täpsemalt peatükist "Tunni sidumine rühmaga".

Tunni salvestamisel kontrollib süsteem, et õppejõud ei oleks samal ajahetkel seotud mitme erineva tunniga. Kattuvuse korral kuvatakse ekraani ülaservas teade, et õppejõud on hõivatud ning selle tunni info, millega õppejõud on samal ajal juba seotud (vt joonis).


SEOTUD TEEMAD

Õppejõud, kes on ainekavas, aga ei ole aine tunnis
Õppejõudude koormused
Õppejõudude koormused tundidega