Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Panel

Kirja saatja: korraldusele valitud dokumendi koostaja (kiri saadetakse tema ülikooli e-posti aadressilt)

Kirja pealkiri: Tartu Ülikooli ÕISis on Teie kohta registreeritud korraldus

Kirja sisust näide:

Eksmatrikuleerimine õppe lõpukuupäeva möödumise tõttu nr. 2-1.23/P2/1234 20.09.20212022

Tartu Ülikooli senati 2628. aprilli 2013mai 2021. a määruse nr 5 3 "Õppekorralduseeskiri" punkti 15087.2 alusel eksmatrikuleerin seoses õppe lõpukuupäeva möödumisega loodus- humanitaarteaduste ja täppisteaduste valdkonna finants- ja kindlustusmatemaatika (2577) õppekava kunstide valdkonna etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia (83361) õppekava magistriõppe 2. aasta üliõpilase

Tuuli Tudeng

Õppeprorektori korraldust eksmatrikuleerimise kohta on võimalik vaidlustada, esitades 7 päeva jooksul eksmatrikuleerimise korralduse teatavakstegemisest vaide Tartu Ülikooli õppeprorektorile Tartu Ülikooli õppekorralduseeskirja peatükis IX.11 sätestatud korras või esitades 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Koostaja: õppekorralduse peaspetsialist Kati Karu

Kinnitaja: õppeprorektor Triinu Lepa

...

Panel

Kirja saatja: korraldusele valitud dokumendi koostaja (kiri saadetakse tema ülikooli e-posti aadressilt)

Kirja pealkiri: Document regarding your status at UT has been registered in SIS (OIS)

Kirja sisust näide:

This is an automatic notification, which means that a document has been addressed to you, but you are not requested to respond.

Deletion from the matriculation register due to the expiry of the final date of studies nr. 2-1.23/P2/1234 20.09.20212022

Tartu Ülikooli senati 2628. aprilli 2013mai 2021. a määruse nr 5 3 "Õppekorralduseeskiri" punkti 15087.2 alusel eksmatrikuleerin seoses õppe lõpukuupäeva möödumisega loodus- humanitaarteaduste ja täppisteaduste valdkonna finants- ja kindlustusmatemaatika (2577) õppekava kunstide valdkonna etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia (83361) õppekava magistriõppe 2. aasta üliõpilase

Tuuli Tudeng

Õppeprorektori korraldust eksmatrikuleerimise kohta on võimalik vaidlustada, esitades 7 päeva jooksul eksmatrikuleerimise korralduse teatavakstegemisest vaide Tartu Ülikooli õppeprorektorile Tartu Ülikooli õppekorralduseeskirja peatükis IX.11 sätestatud korras või esitades 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.


Koostaja: õppekorralduse peaspetsialist Kati Karu

Kinnitaja: õppeprorektor Triinu Lepa

...