Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Õppekava üldandmete kinnituse tühistamise õigus on väga vähestel kasutajatel (nt õppekvaliteedi peaspetsialistil), sest reeglina on see lubamatu toiming. Kinnituse tühistamiseks ehk õppekava viimiseks tagasi olekusse Sisekasutuses liikuge õppekava ülandmete vaatamise vormile ja vajutage nupule Tühista kinnitus.