Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Iseseisev töö on õpiväljundite saavutamiseks vajalike teadmiste omandamine iseseisvalt vastavalt õppejõu antud ülesannetele. Iseseisev töö on üks õppetöövorme, mille osakaal määratakse kindlaks ainekavas.

...

SEOTUD TEEMAD

Kontaktõpe

Praktika