Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tunni muutmiseks otsige see välja ja vajutage selle andmete real veerus Tegevused lingile Muuda (vt joonis ). 

...

Ekraanil avaneb tunni muutmise vorm (vt joonis), mille ülaservas kuvatakse reserveeringu infona nädal(ad), päev ja kellaaeg, reserveeringu kasutaja üksus ning märkuste lahtrisse sisestatud tekst.

Image Added

Tehke tunni andmetes vajalikud parandused  ja vajutage nupule Salvesta. Juhiseid andmete muutmiseks saate peatükist "Tunni andmestik".

Note

Tunni muutmisel ei saa redigeerida tunni ainet ega tunni omanikku. Sellega tagab süsteem, et tund jääb oma põhiolemuselt samaks. Kui on tarvis muuta ka tunni ainet, siis on sisuliselt tegemist uue tunni loomisega.

...