Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kui ainekava kinnitust ei saa tühistada, näidatakse teade, milles on ära toodud kinnituse tühistamist takistavad põhjused (vt joonis).

 

Info

Kui osaliselt või täielikult veebipõhine ainekava on seotud Moodle'i kursusega, ei ole võimalik ainekava kinnitust tühistada enne kui seos Moodle'i kursusega on kustutatud.

...