Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Aine üldandmete kinnituse tühistamiseks avage aine üldandmete vaatamise vorm ning vajutage sellel nupule Tühista kinnitus (vt joonis). Kinnitust ei saa tühistada, kui ainel on kinnitatud ainekavu, ainega on seotud tulemusi või aine on mingis aasta õppekavas.


SEOTUD TEEMAD

Aine üldandmete ja ainekava olekud