Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kinnitamise tulemusel saadetakse sama info ÕISi teadete postkasti ja ÕISi kontaktandmetesse märgitud kinnitaja e-posti aadressidele juhuks, kui soovitakse hiljem uuesti õigusaktidega tutvuda  või kinnituse teksti uuesti lugeda. Kirja sisu on eesti ja inglise keeles.

Panel
titleTartu Ülikoolis õppimist puudutavad eeskirjad | Rules regulating academic principles at the University of Tartu

Kirja saatja: noustaja@ut.ee


Hea üliõpilane

Kinnitasite Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis, et olete tutvunud õppekorralduseeskirja ja õppekulude hüvitamise tingimuste ja korraga ning olete teadlik teistest Tartu Ülikooli õppekorralduslikest regulatsioonidest.
Tartu Ülikoolil on õigus õppekorralduslikke regulatsioone muuta. Soovitame iga õppeaasta alguses regulatsioonidega uuesti tutvuda.

2018/2019. õppeaastal on õppekorralduslikud õigusaktid ning nende lühikokkuvõtted kättesaadavad alljärgnevatel linkidel.

• Õppekorralduseeskiri on Tartu Ülikoolis tasemeõppe õppetööd reguleeriv põhidokument, mis reguleerib ülikooli õppetöö korraldamisega seotud tegevust.
Õppekorralduseeskiri: http://www.ut.ee/oke
Õppekorralduseeskirja kokkuvõte: http://www.ut.ee/et/oppimine/uliopilasele/oppekorraldusest

• Õppekulud hüvitatakse vastavalt Tartu Ülikooli nõukogu kehtestatud õppekulude hüvitamise tingimustele ja korrale tasemeõppes (http://dok.ut.ee/wd/?page=pub_get_ttxt_dokv_file&pid=32792688&lang=est).
Õppekulude hüvitamise tingimuste ja korra kokkuvõte: http://www.ut.ee/et/oppimine/uliopilasele/yld/oppeteenustasu

• Lisaks soovitame tutvuda muude Tartu Ülikooli õppekorralduslike eeskirjadega, nt lõputööde ja doktoriväitekirjade avaldamise korraga, tasemeõppes varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimuste ja korraga,
tasemeõppes tagasiside küsimise ja arvestamise korraga jne.
Tartu Ülikooli õppekorralduslikud õigusaktid: http://www.ut.ee/et/oppetood-uliopilasi-puudutavate-oigustloovate-aktide-terviktekstid

Samuti soovitame tutvuda Tartu Ülikoolis kokku lepitud mitmete heade tavadega, nt doktoriõppe hea tavaga (http://dok.ut.ee/wd/?page=pub_get_ttxt_dokv_file&pid=29383098&lang=est),
õppimise hea tavaga (https://tyye.ut.ee/et/oppimiseheatava) ja võrdse kohtlemise juhendiga (https://www.ut.ee/et/vordse-kohtlemise-juhend).

Edukat õppeaastat!

Lugupidamisega
Tartu Ülikooli õppeosakond
Dear student,
In the Study Information System you just confirmed that you have examined UT’s most relevant regulations on academic matters, such as Study Regulations and Conditions of Compensation of Study Expenses in Formal Education and are aware of some other regulations governing the organisation of teaching and learning at UT. UT has the right to change its regulations, so we recommend that all students would reread the relevant documents at the beginning of each academic year. For the current academic year, 2018/2019, the relevant regulations and their summaries can be found as follows:

Study Regulations set out the basic rules that govern the organisation of teaching and learning in the University of Tartu degree studies.

Study Regulations: http://www.ut.ee/studreg

The summary of the rules governing teaching and learning: http://www.ut.ee/en/study-related-information

Students pay for their studies in accordance with the procedure regulated in the document Conditions of Reimbursement of Study Costs in Degree Study (dok.ut.ee/wd/?page=pub_get_ttxt_dokv_file&pid=32792688&lang=eng).

The summary of the rules governing compensation of study expenses: http://www.ut.ee/en/studiescurrent-students/covering-cost-tuition

Apart from the regulations and summaries listed, we advise that our students also study other relevant regulations, such as Procedure for Publication of Graduation Theses and Dissertations, Conditions and Procedure for Recognition of Prior Learning and Professional Experience in Degree Study, Procedure for Asking and Taking into Account Feedback in Formal Education and etc.
The relevant regulations are available at http://www.ut.ee/en/university/documents.

In addition, we advise our students to study Good Practice of Learning (https://tyye.ut.ee/en/good-practice-learning), Guidelines for Equal Treatment (http://www.ut.ee/en/guidelines-equal-treatment) and in case of doctoral students Good Practice of Doctoral Studies (http://dok.ut.ee/wd/?page=pub_get_ttxt_dokv_file&pid=29383098&lang=eng).

Have a successful academic year!

Yours sincerely
Office of Academic Affairs