Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 15 Next »

Esmakordsel ÕISi sisenemisel, pärast üliõpilase või välisüliõpilase õppekoha tekkimist, kuvatakse Tartu Ülikoolis õppimist puudutavate eeskirjadega tutvumise kinnituse leht.

Õppijal tuleb igal õppekohal anda eraldi kinnitus. Kui sisselogimise hetkel on õppijal mitu õppekohta, siis annab ta ühe kinnituse iga õppekoha eest.

Kui ÕISi kasutamise keel on eesti keel, siis kuvatakse eestikeelne tekst. Kui ÕISi kasutamise keel on inglise keel, siis kuvatakse ingliskeelne tekst. Soovi korral on võimalik teate keelt muuta.

Kinnitamise tekst:

Eestikeelne kinnitamise tekst

Hea üliõpilane

Tere tulemast õppima Tartu Ülikooli! Üliõpilaseks olemisega kaasnevad mitmesugused õigused ja kohustused. Muuhulgas reguleerivad üliõpilase õigusi ja kohustusi Tartu Ülikooli nõukogu, senati ja rektori kehtestatud eeskirjad (nt õppekorralduseeskiri ja õppekulude hüvitamise tingimused ja kord tasemeõppes), millega üliõpilane peab olema tutvunud. Tartu Ülikooli õigusaktide järgimine on kohustuslik kõigile Tartu Ülikooli üliõpilastele.

 

Kinnitan, et olen tutvunud Tartu Ülikooli õppekorralduseeskirja, õppekulude hüvitamise tingimuste ja korraga ning andmekaitsetingimustega, olen teadlik teistest Tartu Ülikooli õppekorralduslikest regulatsioonidest*


* Tartu Ülikoolil on õigus õppekorralduslikke regulatsioone muuta. Soovitame iga õppeaasta alguses regulatsioonidega uuesti tutvuda.

Ingliskeelne kinnitamise tekst

Dear student,

We are sincerely happy that you have chosen the University of Tartu for your degree studies. Studentship at our university brings along both rights and obligations, which are described in various regulations and established by the university Council, Senate and the Rector (such as Study Regulations and Conditions of Reimbursement of Study Costs in Degree Study). The students of the University of Tartu are required to examine the mentioned regulations carefully and are obliged to comply with the university’s legislation.


I hereby confirm that I am familiar with Study Regulations, Conditions of Reimbursement of Study Costs in Degree Study and Data Protection Policy, I am aware of the other regulations governing the organisation of teaching and learning at the University of Tartu*

 

*The University of Tartu has the right to change its study regulations. We recommend that students would reread the relevant regulations at the beginning of each academic year.

 

Kinnitamise tulemusel saadetakse sama info ÕISi teadete postkasti ja ÕISi kontaktandmetesse märgitud kinnitaja e-posti aadressidele juhuks, kui soovitakse hiljem uuesti õigusaktidega tutvuda  või kinnituse teksti uuesti lugeda. Kirja sisu on eesti ja inglise keeles.

Tartu Ülikoolis õppimist puudutavad eeskirjad | Rules regulating academic principles at the University of Tartu

Kirja saatja: noustaja@ut.ee


Hea üliõpilane

Kinnitasite Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis, et olete tutvunud õppekorralduseeskirja ja õppekulude hüvitamise tingimuste ja korraga ning olete teadlik teistest Tartu Ülikooli õppekorralduslikest regulatsioonidest.
Tartu Ülikoolil on õigus õppekorralduslikke regulatsioone muuta. Soovitame iga õppeaasta alguses regulatsioonidega uuesti tutvuda.

2018/2019. õppeaastal on õppekorralduslikud õigusaktid ning nende lühikokkuvõtted kättesaadavad alljärgnevatel linkidel.

• Õppekorralduseeskiri on Tartu Ülikoolis tasemeõppe õppetööd reguleeriv põhidokument, mis reguleerib ülikooli õppetöö korraldamisega seotud tegevust.
Õppekorralduseeskiri: http://www.ut.ee/oke
Õppekorralduseeskirja kokkuvõte: http://www.ut.ee/et/oppimine/uliopilasele/oppekorraldusest

• Õppekulud hüvitatakse vastavalt Tartu Ülikooli nõukogu kehtestatud õppekulude hüvitamise tingimustele ja korrale tasemeõppes (http://dok.ut.ee/wd/?page=pub_get_ttxt_dokv_file&pid=32792688&lang=est).
Õppekulude hüvitamise tingimuste ja korra kokkuvõte: http://www.ut.ee/et/oppimine/uliopilasele/yld/oppeteenustasu

• Lisaks soovitame tutvuda muude Tartu Ülikooli õppekorralduslike eeskirjadega, nt lõputööde ja doktoriväitekirjade avaldamise korraga, tasemeõppes varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimuste ja korraga,
tasemeõppes tagasiside küsimise ja arvestamise korraga jne.
Tartu Ülikooli õppekorralduslikud õigusaktid: http://www.ut.ee/et/oppetood-uliopilasi-puudutavate-oigustloovate-aktide-terviktekstid

Samuti soovitame tutvuda Tartu Ülikoolis kokku lepitud mitmete heade tavadega, nt doktoriõppe hea tavaga (http://dok.ut.ee/wd/?page=pub_get_ttxt_dokv_file&pid=29383098&lang=est),
õppimise hea tavaga (https://tyye.ut.ee/et/oppimiseheatava) ja võrdse kohtlemise juhendiga (https://www.ut.ee/et/vordse-kohtlemise-juhend).

Edukat õppeaastat!

Lugupidamisega
Tartu Ülikooli õppeosakond
Dear student,
In the Study Information System you just confirmed that you have examined UT’s most relevant regulations on academic matters, such as Study Regulations and Conditions of Compensation of Study Expenses in Formal Education and are aware of some other regulations governing the organisation of teaching and learning at UT. UT has the right to change its regulations, so we recommend that all students would reread the relevant documents at the beginning of each academic year. For the current academic year, 2018/2019, the relevant regulations and their summaries can be found as follows:

Study Regulations set out the basic rules that govern the organisation of teaching and learning in the University of Tartu degree studies.

Study Regulations: http://www.ut.ee/studreg

The summary of the rules governing teaching and learning: http://www.ut.ee/en/study-related-information

Students pay for their studies in accordance with the procedure regulated in the document Conditions of Reimbursement of Study Costs in Degree Study (dok.ut.ee/wd/?page=pub_get_ttxt_dokv_file&pid=32792688&lang=eng).

The summary of the rules governing compensation of study expenses: http://www.ut.ee/en/studiescurrent-students/covering-cost-tuition

Apart from the regulations and summaries listed, we advise that our students also study other relevant regulations, such as Procedure for Publication of Graduation Theses and Dissertations, Conditions and Procedure for Recognition of Prior Learning and Professional Experience in Degree Study, Procedure for Asking and Taking into Account Feedback in Formal Education and etc.
The relevant regulations are available at http://www.ut.ee/en/university/documents.

In addition, we advise our students to study Good Practice of Learning (https://tyye.ut.ee/en/good-practice-learning), Guidelines for Equal Treatment (http://www.ut.ee/en/guidelines-equal-treatment) and in case of doctoral students Good Practice of Doctoral Studies (http://dok.ut.ee/wd/?page=pub_get_ttxt_dokv_file&pid=29383098&lang=eng).

Have a successful academic year!

Yours sincerely
Office of Academic Affairs

   • No labels