Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

 ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Õppeaines toimunud akadeemilise petturluse avastanud õppejõul on kohustus rikkumise puhul teha üliõpilasele hoiatus või raskema rikkumise korral teha komisjonile esildis juhtumi menetlemiseks (ÕKE p 144). Akadeemilise petturluse ja vääritu käitumise kahtlusega juhtumite menetlemiseks on igas valdkonnas või instituudis komisjon.

Soovitame hoiatuse tegemise ja sellega kaasneva mõjutustegevuse sobivuse kahtluse korral konsulteerida kolleegiga (nt teine õppejõud, õppekorralduse spetsialist või õppeprodekaan).

Õppejõud valib hoiatusega kaasneva õppijat mõjutava meetme (nt vestlus, hinde alandamine, töö uuesti esitamine).

Akadeemilist petturlust reguleerib Tartu Ülikooli õppekorralduseeskiri. Rohkem infot.

A teaching staff member who has discovered academic fraud in a course must give a warning to the student in case of violation, or in case of a more serious violation, make a proposal to the committee to process the case (study regulations p 144). There is a committee in each faculty or institute to deal with cases of suspected academic fraud or misconduct.

If in doubt about the appropriateness of giving a warning and the resulting influencing measures, consult a colleague (e.g., another lecturer, specialist of academic affairs or vice-dean for academic affairs).

The lecturer chooses the action that accompanies the warning (e.g. interview, downgrading, resubmission of paper) to influence the learner.

Academic fraud is regulated by the rules and legislation of the University of Tartu. More information.Mis on akadeemiline petturlus?

Akadeemilise eetika üheks oluliseks osaks on akadeemilisest petturlusest hoidumine, seda nii teadus- kui ka õppetöös. 

Akadeemiline petturlus on:

 • õpiväljundite hindamisel sellise materjali või abi kasutamine, mida õppejõud ei ole sõnaselgelt lubanud
 • lubamatu abi küsimine ja tarvitamine, näiteks etteütlemine, mahakirjutamine, individuaalsel hindamisel kaaslase abi tarvitamine
 • selline teadmiste vahetamine, mis ei ole õppejõu poolt lubatud
 • teise üliõpilase hindamisel osalemine, kui see ei ole lubatud
 • kellegi teise töö esitamine oma nime all või selle osade tahtlik kasutamine nõuetekohase akadeemilise viitamiseta (plagieerimine)
 • iseenda töö uuesti esitamine samas või teises õppeaines, v.a juhul, kui õppejõud on seda lubanud.

Akadeemilist petturlust reguleerib Tartu Ülikooli õppekorralduseeskiri. Rohkem infot.What is  academic fraud?

An important part of academic ethics is avoiding academic fraud, both in research and teaching.

Academic fraud is:

 • in an assessment of learning outcomes, the use of any materials that the teaching staff member has not explicitly permitted the students to use;

 • requesting and using unauthorised assistance, for example, prompting, copying others’ work, using other student’s help during individual assessment;
 • sharing of knowledge, which is not permitted by teaching staff;
 • participating in the assessment of another student, unless it is allowed;

 • presenting the work of another person under your name or deliberate use of parts of it without proper academic referencing (plagiarism) ;
 • submission of the one’s own work again in the same or another course, unless the teaching staff has allowed it.

Academic fraud is regulated by the rules and legislation of the University of Tartu. More information.
Kus ma saan hoiatust sisestada?

Vajuta ÕIS-is õppejõu rollis Minu õppeained (1) ja ava vajaliku õppeaine vaade Hinded (2).


Ava õppija nimel (3) vajutades õppija kaart.

Õppija kaardil vajuta Hoiatused juures plussmärki (4).

Where can I compose warning?

In the role of lecturer in SIS open My courses (1) and press Grades (2) at the course the warning is related to.


Open the student card by pressing on student name (3).

To add a warning press plus icon (4) following Warnings.
Mida ma pean hoiatusse kirjutama?

Hoiatuse sisestamise aknas:

 • märgi petturluse liik, üks või mitu
 • sisesta petturluse kirjeldus
 • vali, kes oli hoiatuse tegija, kas õppejõud või komisjon.


Hoiatuse sisestamisel on mitmes kohas abistavad lühijuhised.

Salvesta nupule vajutamise järel on hoiatus õppija kaardil esmalt Loomisel olekus ning nähtav vaid selle loonud õppejõule.


What I must include in warning?

Fill in the form of warning:

 • tick one or more boxes for the type of academic fraud 
 • write a description of the fraud
 • choose, who was the decision-maker of the warning, lecturer or committee


There are some short instructions inside the form you can follow.

After pressing Save you see the status of the warning as Created and it is only visible to the lecturer who created it.
Kuidas ma saan loomisel olevat hoiatust muuta?

Loomisel olekus hoiatust saad muuta ja kustutada.

Muudatused saab salvestada või salvestamisest loobumiseks sulge aken. Kustuta nupu vajutamisega kaob loomisel olev hoiatus lõplikult.


How can I edit the warning before activating it?

As long as the status of the warning is Created, it is possible to edit or delete it.

 You can save changes you have made or just exit the window without saving. When you decide not to give a warning, press Delete and it completely disappears.

Kuidas ma saan valmis hoiatust aktiveerida?

Kui hoiatus on lõplikult valmis, peab selle aktiveerima, vajuta nuppu Aktiveeri.


Hoiatuse aktiveerimisel saab õppija selle kohta automaatkirja.

Lisaks saab õppija oma töölauale avalduste ossa hoiatuse sisu ja saab seal soovi korral lisada oma selgituse.

Nii hoiatust kui ka õppija selgituse teksti näevad ÕISis kõik selle õppeaine versiooni õppejõud.

Edaspidi lisatakse hoiatuse ja selgituse nägemise võimalus ka akadeemilise petturluse juhtumitega tegeleva komisjoni liikmetele ja teistel asjassepuutuvatel ülikooli töötajatel (õppija õppekava programmijuht, õppekorralduse spetsialist).

Nendele inimestele automaatkirja ei saadeta. Kuid alates teisest hoiatusest kahe aasta jooksul saab teavituse ka programmijuht.


How can I activate the warning?

After composing a warning you have to activate it by pressing Activate to bring it to effect.


When activated an e-mail is sent to the student about the warning.

In addition, the student will receive a content of the warning in the applications section, and will be able to add own explanation.

Both the warning and the text of the student's explanation are visible in SIS to all lecturers of this course version.

In the future, the opportunity to see the warning and explanation will also be added to the members of the committee dealing with cases of academic fraud and other relevant university employees (programme director of the learner curriculum, academic affairs specialist).

An e-mail is not sent to those persons. But if another warning within two years has been given, the programme director will be notified of it.
Kuidas ma saan aktiveeritud hoiatust tühistada?

Aktiveeritud hoiatust saab õppejõu enda otsusel või komisjoni ettepanekul tühistada.

Selleks vajuta aktiveeritud hoiatuse avatud aknas nuppu Tühista. Üldjuhul saab hoiatuse tühistada selle aktiveerinud õppejõud. Tühistatud hoiatus ÕISis enam nähtav pole ja kaotab kehtivuse. Õppija saab automaatkirja hoiatuse tühistamise kohta.


How can I cancel activated warning?

The warning can be lifted by a decision of the lecturer or if the committee has made such a proposal.

Open the warning window and press Cancel. As a rule, a warning can be cancelled by the lecturer who activated it. The cancelled warning is no longer visible in the SIS and will expire. An e-mail is sent to the student about cancelling.