Tunni lisamise vormil on alati kohustusliku väljana vaja täita tunni toimumisaeg. Olenevalt tunni liigist on toimumisajaks:

  • õppenädalad, nädalapäev, algus- ja lõpukellaaeg (nt loeng)
  • kuupäev, algus- ja lõpukellaaeg (nt eksam)

E-õppe ja praktika tunnile on võimalik toimumisajad sisestada teistsuguste reeglite järgi, sellest lugege täpsemalt peatükkidest "E-õppe tunni lisamine" ja "Praktika tunni lisamine".

Õppenädalate sisestamine

 Õppenädalate sisestamiseks kasutage akadeemilist kalendrit. Õppenädalad (joonisel p 1) sisestage numbritega vastavalt järgmises tabelis olevatele näidetele.

Välja "Nädalad" väärtus

Tunni toimumine

3

õppeaasta kolmandal nädalal

1-6

vahemikus 1. kuni 6. õppenädal

1,4,6

esimesel, neljandal ja kuuendal õppenädalal

1-8,11,14-16

vahemikus 1. kuni 8. nädal, 11. nädalal ja vahemikus 14. kuni 16. nädal

Õppenädalatele lisaks määrake rippmenüüst sobiv nädalapäev (joonisel p 2).

Kuupäevade sisestamine

Eksamite või arvestuste, korduseksamite, kontrolltöö ja konsultatsiooni lisamise vormile peate toimumisaja sisestama kuupäevana.

Kuupäev sisestage kujul päev/kuu/aasta ilma tühikuteta, nt 14112021 (vt joonis). Enter-klahvi vajutamise või järgmisse sisestusvälja liikumise järel muudab süsteem sisestatud numbrid sobivasse vormingusse: 14.11.2021.

Kuupäeva võite valida ka otse kalendrist. Kalendri avamiseks vajutage kuupäeva välja kõrval kalendri-ikoonile.

Kui tund on planeeritud riiklikule pühale, lühendatud tööpäevale või rektori korraldusega vabaks antud päevale, kuvatakse hoiatus. Riiklikud pühad on akadeemilises kalendris märgitud punaselt, lühendatud tööpäevad on kindlaks määratud Tartu Ülikooli töökorras. Rektori korraldusega vabaks antud päevad sisestatakse ÕISi kui korraldus on kinnitatud. Võib juhtuda, et enne seda on tunnid juba nendele kuupäevadele sisestatud ja ÕISis ei olnud võimalik sel ajal vastavat hoiatust kuvada.

Hoiatuse tekstid

Kui tund toimub riigipühal: Tähelepanu! Õppetöö toimumine on planeeritud riiklikule pühale /kuupäev/!

Kui tund toimub rektori korraldusega vabaks antud päeval: Tähelepanu! Õppetöö toimumine on planeeritud rektori korraldusega ülikoolis vabaks antud päevale /kuupäev/!

Kui tund toimub lühendatud tööpäevadel alates kl 12:00: Tähelepanu! Õppetöö toimumine on planeeritud lühendatud tööpäevale /kuupäev/!

Hoiatus vaid informeerib ja ei takista tunni planeerimist soovitud kuupäevale.

Kui sisestatava eksam või arvestuse toimumise kuupäev peab jääma mingil põhjusel väljapoole ainekava semestrit, täitke märkeruut ära kontrolli nädalaid, vastasel korral kuvatakse teile tunni salvestamisel teade: Nädalad ei mahu semestri sisse.

Tundide algus- ja lõpukellaaja sisestamine

Tundide algus- ja lõpukellaja (vt joonis) sisestamiseks kehtivad ühesugused reeglid. Vastavalt TÜs kujunenud traditsioonidele algavad loengud ja praktikumid tavaliselt paarisarvulisel tunnil (akadeemilise veerandtunniga) ja lõpevad järgmisel paarisarvulisel tunnil. Seda reeglit arvestab ja toetab ka ÕIS.

Standardsed kellaajavahemikud on näiteks: 8.15-10.00; 12.15-14.00; 14.15-16.00.

Standardse kellaajavahemiku sisestamiseks sisestage tunni lisamise või muutmise vormil sisestusväljale Algus ürituse alguse täistund, näiteks 8, 9, 10, 16 jne, programm lisab automaatselt tunni alguse kellaajale 15 minutit. Tunni lõpuaeg tekib automaatselt, kui liigutate kursori toimumise lõpuaja sisestusväljale.


SEOTUD TEEMAD

Tunni toimumisaja arvestamine akadeemilisteks tundideks