• Väljundiga Kutse andmine on võimalik saada väljavõte lõpetamisel kutse saanud õppijatest.
 • Väljundit kasutab õppeosakond, et jooksvalt Kutsekojas Tartu Ülikooli poolt antud kutsed registreerida.

Väljundit saavad kasutada kõik, kellel on õigused üliõpilasolekute mooduli väljunditele.

Väljundi koostamiseks vajutage ÕISi pealehel lingile Üliõpilasolekud ja avanenud mooduli esilehel nupule Väljundid. Täitke avanenud vormi vasakus servas raadionupp Kutse andmine ees ja määrake väljundi koostamistingimused.

Kohustuslik andmeväli väljundi koostamiseks on Eksmatrikuleerimiste vahemik, sisestage kuupäevavahemik, esimesed kutse saanud lõpetasid 2016. a jaanuaris.

Soovi korral kitsendage valikuid, määrates:

 • Valdkond/asutus - vaikimisi on määratud struktuuriüksus, mille töötaja te olete.
 • Õppeaste
 • Õppekava

Väljundisse kuvatakse õppekohad, mis on eksmatrikuleeritud (sh need, mille eksmatrikuleerimise kuupäev on tulevikus) ja registreeritud olekus lõpetamisel väljastataval eestikeelsel akadeemilisel õiendil (v.a duplikaat) on määratud kutse. Kui lõpetaja saab mitu kutset, siis on väljundis selle õppekoha kohta vastavalt mitu rida. Seega väljundi põhjal ei saa vaikimisi järeldada, et ridade arv võrdub kutse saanud õppekohtade arvuga.

Väljatrükk on ainult xls formaadis. Palun vormindage see kasutamiseks sobivale kujule (st veergude laius).

Väljatrükil väljundi pealkirja alla kuvatakse, mis seisuga väljatrükk on koostatud, nt Seisuga: 23.04.2018 15:25:21

Väljatrükile kuvatakse väljundi koostamiseks tehtud valikud (eksmatrikuleerimiste vahemik, valdkond/asutus, õppeaste, õppekava).


Väljatrükile kuvatakse järgmised andmed:

 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Eesti isikukood
 • Õppekava kood
 • Õppekava nimetus
 • Eksmatrikuleerimise kuupäev
 • Akadeemilise õiendi registreerimiskuupäev - eestikeelselt akadeemiliselt õiendilt (v.a duplikaat)
 • Erialad - eriala nimetus eestikeelselt akadeemiliselt õiendilt, mitme eriala korral eraldatud komaga, näiteks logopeed, eripedagoog
 • Kutse ja tase - eestikeelselt akadeemiliselt õiendilt kutse ja tase, näiteks õpetaja, tase 7
 • Lisaks valitav kompentents - eestikeelselt akadeemiliselt õiendilt lisaks valitav kompetents, näiteks hariduslike erivajadustega õppija toetamine

 • Kvalifikatsioon/kraad - eestikeelselt akadeemiliselt õiendilt kraadi nimetus eesti keeles
 • Viit õppekoha andmetesse
 • Viit õppekava üldandmetesse