Sisukord

Igas valdkonnas on oma õppeinfosüsteemi koordinaator, kes jagab oma struktuuriüksuse töötajatel eriõigusi ÕISi kasutamiseks.

Kui tekib küsimus, millist õiguste gruppi lisada, siis pöördu ÕISi kasutajate nõustaja poole ois.tugi@ut.ee või telefonil 737 6615.

Mõisted

Kui tundub keeruline, jätke see peatükk esialgu vahele.

 • Õiguste grupp ehk tegevuste grupp on tegevuste ja alamgruppide loetelu. ÕISi kasutajatele kasutamisõiguste omistamine toimub õiguste gruppide omistamise kaudu. Gruppe kasutatakse kasutusõiguste omistamise lihtsustamiseks ja täiendavate andmekäitluse piirangute (skoopide) kirjeldamiseks. Gruppi võivad kuuluda tegevused ja alamgrupid. Kasutajale tegevuste grupi (või gruppide) omistamisel saab ta õiguse kõigi gruppi ning selle alamgruppi (ja nende alamgruppi, jne) kuuluvate tegevuste sooritamiseks.
 • Tegevus iga õppeinfosüsteemis tehtav toiming, mida iseloomustavad järgmised tingimused: 
  1. käivitub mingi sündmuse tulemusena
  2. tegevuskulgu on võimalik algoritmiliselt kirjeldada
  3. toimub piiritletud ajavahemiku jooksul
  4. on olemas selge piiritletud lõpptulemus.

Igale tegevusele tuleb määrata õiguse tüüp. Võimalikud valikud on Kõik õigused või Skoobi kontroll vajalik

Kui tegevuse skoobi kontroll on vajalik, määratakse ka tegevuse skoop. Võimalikud valikud on Pole õigusi skoobile, Skoobi kontroll nõutud või Kõik õigused skoobile.

 • Tegevuse skoop määrab ära tegevuse ulatuse, mõjuala. Iga tegevuse juures kirjeldatakse andmeklassid, mille abil on võimalik seada kitsendusi tegevuse sooritamiseks. Neid andmeklasse kutsume tegevuse skoobi defineeringuks. Skoobi defineeringuks saab olla mingi selle tegevusega seotud andmeobjekt. Ühel tegevusel võib olla mitu võimalikku skoobi defineeringut. Iga grupi tegevuse juures on võimalik määrata täiendavaid piiravaid tingimusi tegevuse sooritamiseks. Selleks
  1. valitakse tegevuse võimalike skoobidefineeringute hulgast need, mille alusel on piiranguid vaja rakendada. Nii määratakse tegevusele skoop (või skoobid) käesoleva õiguste grupi piires.
  2. näidatakse igale skoobile vastava andmeobjekti (struktuuriüksus, grupi liik, dokumendi tüüp) lubatud väärtuste hulka. Näiteks on dokumendi tüübi skoobi väärtusi võimalik valida kõigi dokumendi tüüpide (Prorektori korraldus, Prorektori korraldus prodekaani/dekaani esildisega, Prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldus, Diplom või kutsetunnistus, Akadeemiline õiend, Teatis) seast.

Põhimõtted

 • Eriõigusi ÕISi kasutamiseks lisavad isikutele vastavalt töötaja ametikirjelduses fikseeritud tööülesannetele üksuste ÕISi koordinaatorid.
 • Eriõigusi lisatakse ainult nii palju, kui on vajalik töötaja ametikirjelduses fikseeritud tööülesannete täitmiseks. Tutvu ka andmekaitsereformi tutvustava artikliga (Pärnapuu, M. Andmekaitse­reform tuleb kui laastav maru, avaldatud http://www.ituudised.ee 10. veebruaril 2017).
 • Kui töötaja töösuhe muutub või lõppeb, eemaldage temalt eriõigused, mida ta oma tööülesannete täitmiseks enam ei vaja. Kui isiku õigusi ei ole võimalik eemaldada seetõttu, et tema töösuhe teie struktuuriüksusega on lõppenud, siis andke õiguste eemaldamise vajadusest teada ÕISi kasutajate nõustajale ois.tugi@ut.ee.
 • Kattuvaid õiguste gruppe ei lisata.
  • Sama mooduli administraatorite grupid katavad ära sama mooduli kasutajate gruppide tegevused. Mõlemat ei ole vaja. Nt ei lisata samale isikule FL OA administraatorid ja FL OA kasutajad gruppi.
  • Kui kasutajale on juba lisatud üldine grupp, ei lisata selles sisalduvat alamgruppi. Nt ei lisata samale isikule FL kasutajad ja FL OA kasutajad gruppe.
 • XX administraatorid ja/või XX A administraatorid (nt FL administraatorid, KK A administraatorid) grupid on ainult ÕISi koordinaatoril (st isikul, kes lisab/eemaldab/muudab õigusi).
 • ÕISi õigusi andes teavitame kasutajaid lisatud õigustest ja tuletame meelde, et suuremate õigustega kaasnevad ka suuremad kohustused:

Isikuandmeid töötlev töötaja on kohustatud isikuandmeid töötlema üksnes isikuandmete kaitse seaduses lubatud eesmärkidel ja tingimustel. Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis olevaid isikuandmeid võib kasutada üksnes tööülesannete täitmise eesmärgil ning ulatuses, mis on vajalik tööülesannetega määratletud eesmärkide saavutamiseks. Isikuandmete töötlemisel tuleb rakendada turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest. Isikuandmete töötleja kohustub hoidma saladuses talle tööülesannete täitmisel teatavaks saanud isikuandmeid nii isikuandmete töötlemise ajal kui ka pärast töötlemisega seotud tööülesannete täitmist või töö- või teenistussuhte lõppemist.

Palun tutvuge ka Tartu Ülikooli andmekaitsetingimustega https://ut.ee/et/sisu/andmekaitsetingimused.

Õiguste gruppide otsimine

Õiguste gruppe saavad otsida eriõigustega kasutajad.

 • Õiguste gruppide otsimiseks vajutage ÕISi pealehel lingile Hooldus ja avanenud vormil Kasutajagruppide haldamine.
 • Avaneb kasutajagruppide haldamise vorm.
 • Gruppide otsimiseks sisestage väljale Otsitava grupi nime osa nimetuse osa ja/või valige rippmenüüst Otsitava grupi liik (joonisel p 1) struktuuriüksus, mille õiguste gruppe soovite leida.
 • Gruppide leidmiseks vajutage nupule Otsi (joonisel p 2).

 • Otsingu tulemusena leitakse nimekiri otsingutingimustele vastavatest õiguste gruppidest.
 • Iga grupi kohta näidatakse ära Grupi nimi ja Liik ning Kirjeldus, kui see on õiguste grupi andmetesse lisatud (vt joonis).

Õiguste grupi andmed

Grupi nimetus

Enamasti koosneb õiguste grupi nimetus kolmest osast:

 • struktuuriüksuse tähisest
 • ÕISi mooduli tähisest, mille tegevusi see õiguste grupp sisaldab
 • grupi kasutajaid või tegevusi täpsustavast nimetusest

Näiteks grupp MV RG administraatorid on meditsiinivaldkonna üliõpilaste registreeringute haldamiseks mõeldud õiguste grupp dekanaadi töötajatele.

Kirjeldus

Lisaks nimetusele on võimalik igale õiguste grupile lisada kirjeldus, milles täpsustatakse lühidalt kellel see grupp on mõeldud või mida sisaldab.

Liik

Grupi liigiks on struktuuriüksus, mille töötajate õiguste haldamiseks see grupp on loodud.

Andmete muutmine

Grupi andmete muutmiseks vajutage õiguste grupi nimetuse real nupule Muuda andmeid (vt joonis).

 • Avaneb muutmise vorm (vt joonis). Muuta on võimalik grupi nimetust, kirjeldust, liiki ja grupp kustutada.
 • Muudatuste salvestamiseks vajutage nupule Salvesta.
 • Kui soovite grupi kustutada, vajutage nupule Kustuta.
 • Muutmise lehelt tehtud muudatusi salvestamata lahkumiseks vajutage nupule Tagasi.

Uue õiguste grupi tekitamine

Uue õiguste grupi loomiseks on kaks võimalust.

 1. Tühja uue õiguste grupi lisamiseks:
 • vajutage Kasutajagruppide haldamise esilehel nupule Tekita uus grupp (vt joonis).

 • täitke avaneval Grupi loomise vormil (vt joonis) Grupi nimetus ja Grupi kirjeldus ning määrake rippmenüüst Grupi liik ning vajutage nupule Salvesta.

2. Teine võimalus on õiguste grupi lisamine kopeerimise teel. Selleks:

 • otsige üles loodavale grupile sisult lähedane õiguste grupp. Õiguste grupi lisamisel kopeerimise teel, lisatakse uude gruppi kõik tegevused ja alamgrupid, mis on olemas aluseks võetud õiguste grupis.
 • vajutage õiguste grupi nimetuse lingile ja avaneval vormil vajutage nupule Kopeeri grupp (vt joonis).

 • täitke Grupi kopeerimise vormil (vt joonis) Grupi nimetus ja Grupi kirjeldus ning määrake rippmenüüst Grupi liik ning vajutage nupule Kopeeri.

Kopeerimise teel grupi lisamisel ei kopeerita kaasa aluseks võetud grupile lisatud tegevuste skoope ega skoobi väärtusi. Need tuleb igale tegevusele, mille korral on skoobi kontroll vajalik, eraldi määrata.

Õiguste grupi sisu

Õiguste grupi sisu vaatamiseks ja muutmiseks otsige grupp üles ja vajutage selle nimetuse või kirjelduse lingile. Avaneb grupi sisu vorm (vt joonis).

Grupi sisu iga rea kohta näidatakse järgmisi andmeid:

 • Liik - kas tegevus (T) või alamgrupp (G)
 • Moodul - tegevuse korral ÕISi moodul, kuhu see tegevus kuulub
 • Tegevuse/grupi nimi
 • Tegevuse kirjeldus
 • Tüüp - õiguse tüüp. Kõik kui grupi kasutajal on piiramatud võimalused selle toimingu teostamiseks. Skoop kui tegevuse ulatust on võimalik piirata.
 • Eemalda - täites märkeruudu selles veerus saate tegevuse või alamgrupi õiguste grupist eemaldada.

Alamgrupid

Mingisse gruppi kuuluv alamgrupp võib omakorda koosneda tegevustest ja alamgruppidest. Alamgrupi sisu vaatamiseks vajutage selle nimetuse lingile.

Tegevused

Iga õppeinfosüsteemis tehtav toiming, mida iseloomustavad järgmised tingimused: 

 • käivitub mingi sündmuse tulemusena
 • tegevuskulgu on võimalik algoritmiliselt kirjeldada
 • toimub piiritletud ajavahemiku jooksul
 • on olemas selge piiritletud lõpptulemus.

Igale tegevusele tuleb määrata õiguse tüüp. Võimalikud valikud on Kõik õigused või Skoobi kontroll vajalik. Õiguse tüüpi näidatakse õiguste grupis tegevuse real veerus Tüüp.

Kui tegevuse skoobi kontroll on vajalik, määratakse ka tegevuse skoop. Võimalikud valikud on Pole õigusi skoobile, Skoobi kontroll nõutud või Kõik õigused skoobile.

Tegevuse skoop määrab ära tegevuse ulatuse, mõjuala.

Tegevuse või alamgrupi lisamine õiguste gruppi

Tegevuse lisamine

Tegevuse lisamiseks õiguste gruppi vajutage nupule Lisa tegevusi (vt joonis).

Valige avaneval Tegevuse valiku vormil rippmenüüst ÕISi moodul, mille tegevusi soovite õiguste gruppi lisada, täitke märkeruudud tegevuste ees, mille soovite õiguste gruppi lisada ja vajutage nupule Lisa valitud tegevused.

Kontrollige, kas soovite tegevused õiguste gruppi lisada ja vajutage nupule Salvesta.

Tegevused on õiguste gruppi lisatud kui nende nimetusi esitatakse lingina.

Järgmiseks sammuks on lisatud tegevusele õiguse tüübi määramine. Vaikimisi on iga lisatud tegevuse õiguste tüübiks Skoobi kontroll vajalik. Õiguse tüübi muutmiseks ja skoopide ning skoobi väärtuste lisamiseks vajutage tegevuse nimetusele. Avaneb tegevuse skoopide vaatamise vorm. Õiguse tüübi määramiseks valige rippmenüüst kas Kõik õigused või Skoobi kontroll vajalik ja vajutage nupule Salvesta.

 1. Kui õiguse tüübiks on Kõik õigused, liikuge õiguse tüübi määramise järel tagasi õiguste grupi sisu vaatamise lehele (nupp Tagasi).

 2. Kui õiguse tüübiks on Skoobi kontroll vajalik, tuleb tegevusele lisada ka skoobid ning määrata nende ulatus.

Vajutage nupule Lisa skoope. Täitke märkeruudud kõigi pakutavate skoopide nimetuste ees ja vajutage nupule Lisa.

Vaikimisi on iga lisatud skoobi tüübiks Pole õigusi skoobile. Selle muutmiseks vajutage skoobi nimetusele. Valige rippmenüüst sobiv skoobi tüüp. Võimalikud valikud on Pole õigusi skoobile, Skoobi kontroll nõutud või Kõik õigused skoobile.

Väärtuste lisamiseks vajutage nupule Lisa väärtuseid. Uues aknas avaneb skoobi väärtuste otsimise vorm. Otsige väärtus välja, täitke selle ees  märkeruut ja vajutage nupule Lisa. Mitme väärtuse lisamiseks, täitke nende kõigi ees märkeruudud. Vajadusel korrake tegevust. Tehtud valikute salvestamiseks vajutage nupule Salvesta.

Näide. Kui soovite, et isik, saaks registreerida isikuid Viljandi kultuuriakadeemia (HVVK) täiendusõppeprogrammidele. Tuleb tegevusele AÜ koolituste toimumistele isikute registreerimine määrata õiguse tüübiks Skoobi kontroll vajalik, lisada struktuuriüksuse skoop, määrata skoobi tüübiks Skoobi kontroll nõutud ja lisada skoobi väärtuseks Viljandi kultuuriakadeemia (HVVK).

Alamgrupi lisamine

Alamgrupi lisamiseks õiguste gruppi vajutage nupule Lisa alamgruppe (vt joonis).

 • Valige avaneval Grupi valiku vormil Otsitava grupi nimetuse ja/või Otsitava grupi liigi (joonisel p 1) järgi sobiv alamgrupp välja.
 • Täitke märkeruut grupi ees, mille soovite alamgrupina lisada (joonisel p 2).
 • Vajutage nupule Lisa valitud grupid (joonisel p 3).

Alamgrupp lisatakse õiguste grupi sisusse (vt joonis).

Tegevuse või alamgrupi eemaldamine õiguste grupist

Tegevuse või alamgrupi eemaldamiseks õiguste grupi sisust täitke tegevuse või alamgrupi real veerus Eemalda märkeruut (joonisel p 1) ja vajutage nupule Salvesta (joonisel p 2).

Märgitud tegevused ja/või alamgrupid eemaldatakse (vt joonis).

Õiguste lisamine kasutajale

Meeldetuletus õiguste andmisel

ÕISi õigusi andes teavitame kasutajaid lisatud õigustest ja tuletame meelde, et suuremate õigustega kaasnevad ka suuremad kohustused:

Isikuandmeid töötlev töötaja on kohustatud isikuandmeid töötlema üksnes isikuandmete kaitse seaduses lubatud eesmärkidel ja tingimustel. Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis olevaid isikuandmeid võib kasutada üksnes tööülesannete täitmise eesmärgil ning ulatuses, mis on vajalik tööülesannetega määratletud eesmärkide saavutamiseks. Isikuandmete töötlemisel tuleb rakendada turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest. Isikuandmete töötleja kohustub hoidma saladuses talle tööülesannete täitmisel teatavaks saanud isikuandmeid nii isikuandmete töötlemise ajal kui ka pärast töötlemisega seotud tööülesannete täitmist või töö- või teenistussuhte lõppemist.

Õiguste gruppide lisamiseks ühele isikule

 • Avaneb õiguste gruppide otsimise vorm. Leidke grupid, mida soovite kasutajale lisada ja täitke nende nimetuste ees märkeruudud (joonisel p 1).
 • Vajutage nupule Lisa valitud grupid (joonisel p 2).

 • Grupid lisatakse Isiku õiguste vormile. Kui valisite ekslikult grupi, mida ei soovi isikule lisada, tühjendage selle nimetuse ees märkeruut.
 • Grupi, mille ees on täidetud märkeruut, isikule lisamiseks vajutage nupule Lisa valitud grupid (vt joonis).

Õiguste grupp on isikule lisatud kui grupi nimetust näidatakse lingina (vt joonis).

Õiguste gruppide lisamiseks korraga mitmele isikule

 • Liikuge kasutajagruppide haldamise esilehele.
 • Vajutage nupule Gruppide tegevuste väärtuste muutmine (vt joonis).

 • Lisage grupp või grupid vajutades nupule Lisa grupid (vt joonis).

 • Avaneb gruppide otsimise vorm. Otsige õiguste grupid nimetuse osa ja/või struktuuriüksuse järgi välja. Täitke märkeruudud gruppide ees, mida soovite isikutele lisada. Gruppide lisamiseks vajutage nupule Lisa valitud grupid .
 • Vajutage Gruppide tegevuste väärtuste muutmise vormil nupule Lisa isikud (vt joonis).

 • Ekraanile kuvatakse isikute otsinguvorm. Leidke otsinguvormi kaudu isiku andmed ja vajutage tema ees- või perekonnanime lingile. Mitme isiku lisamiseks täitke nende nimede ees märkeruudud (joonisel p 1) ja vajutage nupule Lisa valitud isikud (joonisel p 2).

 • Kõigi välja valitud õiguste gruppide lisamiseks kõigile isikutele vajutage nupule Lisa gruppidesse isikud.

Õiguste eemaldamine

Kui kasutaja töösuhe saab läbi või tema tööülesanded muutuvad, tuleb tema õiguste grupid üle vaadata ja grupid, mida isik oma tööülesannete täitmiseks ei vaja, eemaldada.

Eriõigused eemaldatakse automaatselt kui isikul ei ole viimase kuu aja jooksul TÜ-ga ühtegi suhet olnud.


Ühelt isikult õiguste gruppide eemaldamiseks:

 • otsige isik isikuregistrist üles.
 • Liikuge tema andmetes lehele isiku õigused (joonisel p 1)
 • Täitke märkeruudud veerus Eemalda nende õiguste gruppide ridadel, mida soovite eemaldada (joonisel p 2).
 • Vajutage nupule Eemalda valitud grupid (joonisel p 3). Märgistatud õiguste grupid eemaldatakse isiku õiguste nimekirjast kohe.


Mitmelt isikult ühe õiguste grupi eemaldamiseks:

Avaneb nimekiri isikutest, kellel on see õiguste grupp.

 • Täitke märkeruudud nende isikute juures, kelle soovite grupist eemaldada (joonisel p 1).
 • Isikute eemaldamiseks vajutage nupule Eemalda valitud isikud (joonisel p 2).

Mitme isiku eemaldamiseks mitmest õiguste grupist:

 • Avage kasutajagruppide haldamise esileht.
 • Vajutage nupule Gruppide tegevuste väärtuste muutmine (vt joonis).

 • Avaneval lehel lisage grupid, millest soovite isikud eemaldada, vajutades nupule Lisa grupid (joonisel p 1) ja otsige õiguste grupid välja.
 • Vajutage Gruppide tegevuste väärtuste muutmise vormil nupule Lisa isikud (joonisel p 2). Ekraanile kuvatakse isikute otsinguvorm. Leidke otsinguvormi kaudu isiku andmed ja vajutage tema ees- või perekonnanime lingile. Mitme isiku lisamiseks täitke nende nimede ees märkeruudud ja vajutage nupule Lisa valitud isikud.
 • isikute eemaldamiseks gruppidest vajutage nupule Eemalda gruppidest isikud (joonisel p 3).SEOTUD TEEMAD