Blog

Struktuuriüksuste juhtidel, teaduskonna nõukogu liikmetel ja programmijuhtidel on oma üksuse või õppekava ainetele antud tagasiside paralleelse analüüsi ning tulemuste võrdlemise jaoks ainete lõikes, lisandunud võimalus koostada õppeinfosüsteemis koondtabelis näidatavate tulemuste pealt ülevaatlik graafik.

Graafiku koostamise jaoks tuleb minna tagasiside tulemuste vaatamise lehele (valides selleks pealehelt lingi Õppeainete tagasiside tulemused) ning lähtuvalt isiku õigustest ja vajadustest edasi vahelehele Str. üksuse juhina või ProgrammijuhinaSeejärel valida kõigepealt lehel nähtavate filtrite (alamstruktuuriüksus, õppekava, õppeaasta, semester) abil soovitud ainete grupp, mille tulemusi soovitakse võrrelda ning vajutada graafiku vaatamiseks nupule "Näita tulemustest graafikut".


Avanenud uuel vahelehel Graafik on esitatud loetelu eelneval lehel selekteeritud ainekavadest ning iga ainekava kõrval on esitatud värvilised ruudud tagasiside väärtuse näitamiseks. 


 Iga tagasisideküsimustiku valikvastustega küsimuse tulemuste kohta näidatakse ühte värvilist ruutu.

 • Valge värvusega on tähistatud ruudud, mille korral aine tulemus vastas eelnevalt valitud ainete grupi keskmisele.
 • Punase värvusega on tähistatud ruudud, mille korral aine tulemus jäi alla eelnevalt valitud ainete grupi keskmisele.
 • Rohelise värvusega on tähistatud ruudud, mille korral aine tulemus oli üle eelnevalt valitud ainete grupi keskmise.

Värvi intensiivsus näitab seejuures, kui palju üle/alla keskmise oli vastav väärtus teistega võrreldes.

Erandlik olukord on küsimuse 'Töömaht' puhul, kus keskmiseks on vastusevariant 'töömaht oli õige', mis on tähistatud rohelise värvusega, punasega ained, mille korral töömaht oli kas liiga suur või liiga väike ning valgega ained, mille korral töömahu erinevus (taaskord mõlemas suunas) küll esines, kuid see ei olnud väga suur).

Tulemused on paigutatud relatiivsele skaalale, et tagada kõige positiivsemate ja negatiivsemate väärtuste selgem eristus üldisest nimekirja ainete keskmisest. Eelnev tähendab seda, et konkreetse aine tulemusgraafiku ruutude värvused sõltuvad eelnevalt valitud ainete grupist ning ruudu värvus võib teistsuguse ainete grupi valiku korral olla teistsugune.

Vt ka tagasiside tulemuste graafiku koostamine.


 *Graafiku ülesehituse kava on saadud varasemalt informaatika bakalaureuseõppekava programmijuhilt Margus Niitsoolt, kes kasutas seda ise algselt oma üksuse ainete tulemuste illustreerimiseks ning et selle vastu näitasid huvi ka teised struktuuriüksused, siis ongi vastavat graafikut võimalik koostada nüüd ÕISis kõigi struktuuriüksuste puhul.   

Õppejõule on lisandunud võimalus tekitada enda kohta laekunud õppeainete tagasiside tulemuste kohta ÕIS-st väljavõte pikema perioodi osas. (Varem oli võimalik vaadata tulemusi vaid ühe semestri lõikes).

Tagasiside tulemuste vaatamiseks tuleb valida ÕISi pealehelt link Õppeainete tagasiside tulemused ning järgneval leheküljel vaheleht Väljundid.


Järgnevalt tuleks tähistada märkeruuduga semestrid, mille kohta tagasiside tulemusi soovitakse, muuta soovi korral salvestatava väljavõtte formaati (pdf/Excel) ning vajutada tulemuse nägemiseks nupule Väljund.

Teaduskonna/kolledži eelnev valimine ei ole väljundi tekitamisel tingimata vajalik, kuna vaikimisi koostatakse väljund kõigi õppejõu valitud semestri(te) ainete osas. Aine struktuuriüksuse täpsustamine on oluline siis, kui õppejõud õpetab mitmes struktuuriüksuses ning soovib tagasiside tulemuste väljavõtet vaid ühe struktuuriüksuse ainete osas. 

Vastav väljundi koostamise võimalus on olemas ka struktuuriüksuse juhil (dekaan, prodekaan, kolledži direktor, õppedirektor, instituudi juhataja) ning teaduskonna nõukogu liikmetel, kellel on vastaval lehel õppejõu nime juures:

 • nupp Muuda, mida kasutades on võimalik otsinguga valida oma struktuuriüksusega seotud huvipakkuv isik, kelle kohta väljavõte koostada ning 
 • nupp Eemalda, mis võimaldab jätta konkreetse õppejõu määramata ning koostada väljavõte kõigi oma üksuse aineid õpetanud õppejõudude kohta väljavõte. 

Vaikimisi pakutakse lehel õppejõuks kasutajat ennast, kuid juhul kui tema kohta ei ole tagasiside tulemusi, siis on väljavõtteks tühi andmefail.

Vt ka tudengite tagasisidest väljundi koostamine


Alates 26. juulist on võimalik õppejõududel lisada õpetamise ja õppeainete tagasiside tulemuste lehele enda kohta saadud tagasiside juurde kommentaar, mida näevad kõik ÕISi kasutajad (sh. tudengid). Kommentaari lisamine toimub õpetamise ja õppeainete tagasiside tulemuste lehel nupu Lisa kommentaar tudengitele alt.

Lisanduva täienduse kõrval jääb õppejõule endiselt alles võimalus lisada kommentaar saadud tagasiside kohta, mida näeb ainult vastutav õppejõud, programmijuht, struktuuriüksuse juht. Sellise kommentaari lisamine toimub õpetamise ja õppeainete tagasiside tulemuste lehel nüüd nupu Lisa kommentaar struktuuriüksuse juhile alt.

Vt ka Tudengite tagasiside kommenteerimine

Õpetamise ja õppeainete tagasiside tulemuste lehega seoses on toimunud järgnevad muudatused/täiendused.

 • Õpetamise ja õppeainete tagasiside tulemuste väljundite juures näidatav koondhinnang (õppejõu küsimuste keskmine hinnang) on alates 12/13 õa. kevadsemestri tulemustest arvutatud ainult   küsimuste nr. 3-4 (õppejõu toetav hoiak, õpetamise meisterlikkus) tulemuste pealt.
 • Õppijate poolt lisatud tagasiside tulemuste vaatamiseks ei pea ootama enam uue semestri kolmanda õppenädala alguseni, vaid need on nähtavad ÕISis juba üks päev pärast semestri arvestuslikku lõppkuupäeva.
 • Õppeainete tagasiside tulemuste lehel on muudetud komponentide paigutust, nii et ainele tagasisidet andnud õppijate ja ainele registreerunute õppetulemused ning õppejõu poolt oma str. üksuse juhile  lisatud kommentaarid tudengite tagasiside kohta on tõstetud tagasiside tulemuste lehekülje ülemisse osasse, et need oleksid paremini leitavad.
 • Parandatud on tagasiside tulemuste lehekülje väljatrükkimise võimalusi. Lisaks varasemale tulemuste allalaadimise võimaluselele Exceli faili (lehekülje lõpus olev nupp "Tulemused Excelisse")  on võimalik printida leheküljel näha olevad tulemused terves ulatuses nüüd ka pdf failiks või paberile välja. (Varem oli printimise eelvaates näha ainult ekraanil kajastuv tulemuste lehe ülemine osa). Selleks tuleb tagasiside tulemuste detailse vaate lehel "Õppejõu tagasiside tulemused detailvaade" brauseri sätetest valida printimine või väljatrüki eelvaade (Print preview) ning määrata ära lehekülje formaat (Portrait/Landscape) ja vähendada ekraanil lehekülje vaadet sobivaks.
 • ÕISis on tagasiside tulemuste lehele lisandunud graafik, mis näitab õppeainele antud tagasiside tulemusi võrrelduna üksuse (teaduskond/kolledž, instituut) keskmise ja teiste õppeainete tulemustega. Graafik lihtsustab eelkõige tagasiside tulemuste võrdlemist ning toob selgelt välja erinevused küsimuste lõikes võrrelduna keskmisega. Vt selgitusi tagasiside tulemuste graafiku kohta.
 • Str.üksuse juhi ja programmijuhi üldise vaate lehele on lisandunud aine/õppejõu keskmise hinnangu kõrvale ka vastajate arv ja vastanute osakaal, mis võimaldab kiiremini saada terviklikumat üldpilti üksuse/õppekava ainetele antud tagasiside tulemustest. Täpsemaid juhiseid tagasiside tulemuste vaatamise kohta leiad juhendist

Õppeainete üldandmetesse on nüüd võimalik õppekorraldusega tegelevatel töötajatel ning aine vastutatavatel õppejõududel märkida aine toimumise sagedus. Vajadusel lugege sellest võimalusest täpsemalt peatükist "Aine toimumise sageduse määramine".

Alates 15.03.2012 on nähtavad 2011/2012 sügissemestri õpetamise ja õppeainete tagasiside tulemused. Vt täpsemalt: "Tagasiside tulemuste vaatamine".

Alates 23.01.2012 saavad õppijad taas õppeainetele tagasisidet anda.

Seoses sellega, et õpetamise ja õppeainete hindamise kord on muutmisel, ei ole võimalik õppijatel kuni 2012. aasta jaanuari keskpaigani õppeainetele tagasisidet anda. 2011/12 õa. sügissemestri ainetele saavad nad tagasisidet anda jaanuaris.

Alates 20.10.11st on ÕISi juhendid õppejõu õigustega isikule kättesaadavad ka ÕISi vahendusel. Vajutades õppejõuna ÕISis olles mis tahes lehe paremas ülaservas lingile Abi, avanevad teile õppejõule mõeldud ÕISi juhendid. Kui teil on lisaks mingid eriõigused, avanevad teile Abi lingile vajutades üldised ÕISi juhendid.

Kasutusele on võetud uus ÕISi info ja abi keskkond õppejõule, mis koondab ÕISi puudutavat informatsiooni ja ÕISi kasutusjuhendeid. Täpsemalt lugege sellest ÕISi info ja abi keskkonna tutvustusest. Tutvuge kindlasti ka näpunäidetega selle keskkonna kasutamiseks!

Ainekavasse on nüüd võimalik (aine õppejõududel ja vastavate eriõigustega töötajatel) kirja panna osalejate miinimumarv, mille täitumine on eelduseks, et ainet vastaval semestril lugema hakatakse. Miinimumarvust väiksema registreerunute hulga puhul on programmijuhil õigus õppeaine toimumine tühistada. Kui ainekavasse on miinimumarv sisestatud, näeb õppija seda ainekava vaatamise vormil ja endale registreerumiseks aineid otsides vastava aine juures veerus Märkused.

ÕISi seadete muutmise lehel saab muuta ÕISi kirja suurust, taustavärvi ja vahetada eesti keele inglise keele vastu. Taustavärvi saab valida real Värvid avanevast rippmenüüst. Igale numbrile vastab erinev taustavärv. Uued taustavärvid on: 10, 11 ja 12.

Nüüdsest saavad õppijad ja õppejõud oma isiklikku tunniplaani andmeid ÕISist eksportida ja lisada selle andmed üle interneti sünkroniseeritava kalendrina iCal formaati toetavatesse kalendriprogrammidesse. Täpsemalt lugege sellest peatükist "Tunniplaani andmete sünkroniseermine".