Avaldused lehel on lisaks stipendiumi taotlemise avaldustele nimekiri stipendiumidest, mida ei taotleta ÕISi kaudu.

 • Avaldused lehele näidatakse stipendiumi nimetust.
 • Stipendiumi nimetuse reale vajutades avaneb stipendiumi info leht.
 • Stipendiumide nimekiri võib erinevatel õppekohtadel olla erinev.

ÕISi kaudu ei saa esitada järgmiste stipendiumide avaldusi:


 • Erivajadustega üliõpilaste stipendium
Teade:

Erivajadustega üliõpilaste stipendiumit saab taotleda SA Archimedes kodulehel olevas elektroonilises keskkonnas.

Selgitavat infot erivajadusega üliõpilase stipendium kohta leiab http://haridus.archimedes.ee/erivajadusega-uliopilaste-stipendium.


 • Vajaduspõhine eritoetus
Teade:

Vajaduspõhist eritoetust saab taotleda Tartu Ülikoolis kirjalikult.

Selgitavat infot vajaduspõhise eritoetuse kohta leiab: https://www.ut.ee/et/oppimine/eritoetus


 • Vajaduspõhine õppetoetus
Teade:

Vajaduspõhist õppetoetust saab taotleda riigiportaalis.

Selgitavat infot vajaduspõhise õppetoetuse kohta leiab https://www.ut.ee/et/oppimine/vajaduspohine-oppetoetus


 • Toimetulekutoetus
Teade:

Toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb taotlejal isiklikult pöörduda oma kohalikku omavalitsusse.

Selgitavat infot toimetulekutoetuse kohta leiab https://www.koolitus.eesti.ee/et/toetused-ja-pensionid/toetused-ja-huevitised/toimetulekupiir-ja-toimetulekutoetus/


 • Doktorandistipendium
Teade:

Doktorandistipendiumit saab taotleda rahastusvõimaluste andmebaasis.

NB! Pärast 2019. aastat enam uusi taotlusvoore ei avata, jätkatakse juba vastuvõetud doktorantide toetamist. https://ut.ee/et/sisu/doktorandistipendium


 • Doktoranditoetus
Teade:

Selgitavat infot doktoranditoetuse kohta leiab https://www.ut.ee/et/oppimine/doktoranditoetus

Applications page contains, in addition to the stipend application forms, a list of stipends not applied for through SIS.

 • Applications page will show the name of the stipend.
 • Clicking on the stipend title opens the stipend information page.
 • The list of stipends may vary from one study place to another.

The following stipends cannot be applied for through SIS:


 • Scholarships for students with special needs
Notice:

Scholarships for students with special needs can be applied for in the electronic environment on the homepage of SA Archimedes.

Further information on scholarships for students with special needs can be found at http://haridus.archimedes.ee/erivajadusega-uliopilaste-stipendium.


 • Need-based special allowance
Notice:

Need-based special allowance can be applied for in writing at the University of Tartu.

Further information on need-based special allowance can be found at https://www.ut.ee/en/studies/need-based-special-allowance.


 • Need-based study allowance
Notice:

Need-based study allowance can be applied for in the Estonian state portal.

Further information on need-based allowance can be found at https://www.ut.ee/en/studies/need-based-study-allowance


 • Subsistence benefit
Notice:

To apply for subsistence benefit, the applicant must turn to the local government in person.

Further information on subsistence benefit can be found at https://www.koolitus.eesti.ee/en/pensions-and-allowances/benefits-and-allowances/subsistence-level-and-subsistence-benefit/.


 • Doctoral stipend
Notice:

Doctoral stipend can be applied for in the funding opportunities database.

NB! All scholarship holders have been selected by 2019 and no new application rounds will be opened. https://ut.ee/en/content/doctoral-stipend-smart-specialisation


 • Doctoral allowance
Notice:

Further information on doctoral allowance can be found at https://ut.ee/en/content/doctoral-allowance