Kui õppijal on registreeritud ainete hulgas õppeained, millele saab tagasisidet anda, kuvatakse töölauale tagasiside andmist meeldetuletav vidin.

 • Kohustuslik on tagasisidet anda üliõpilasel ja välisüliõpilasel.
 • Õppeained, mille tagasiside ankeedi täitmine on õppija jaoks kohustuslik, valib välja algoritm.
 • Kohustuslikus mahus tagasiside andamata jätmise korral läheb uue semestri alguses ÕIS lukku.
 • Teistel õppijatel (eksternid, (välis)külalisüliõpilased) on tungivalt soovituslik tagasisidet anda.

Õppeainete tagasiside küsitluse info Tartu Ülikooli veebilehel.


Iga semestri kohta on eraldi vidin.

Vidin kuvatakse:

 • jooksva semestri kohta:
  • kui on registreeringuid ainetele, millele tuleb tagasisidet anda
 • järgmise semestri kohta:
  • kui on registreeringuid ainetele, millele tuleb tagasisidet anda
 • eelmise semestri kohta:
  • kui on registreeringuid ainetele, millele tuleb tagasisidet anda ja seda ei ole tehtud. NB! siin ei ole vahet, kas tagasiside andmine on kohustuslik või mitte.

Vidin näitab infot, mitmele ainele:

 • on tagasiside antud (joonisel p 1).
 • tuleb semestris tagasisidet anda (joonisel p 2)
 • saab tagasisidet anda, st küsimusitk on avatud (joonisel p 3)
 • saab õppija kokku tagasisidet anda (joonisel p 4).

Tagasiside küsimustike nimekirja liikumiseks vajutage vidina värvilisele alale (vt joonis).

Avaneb tagasiside küsimustike loetelu.


Info kiiremaks saamiseks uuenevad tagasiside vidina andmeid osaliselt öösiti:

 • ainele registreerumise osas uuele semestrile: vidin ilmub järgmisel päeval pärast registeerumist
 • vastatud tagasiside küsimustiku kohustuslik minimaalne arv.

Dünaamiliselt muutub vastatud küsimusike arv, ainele ja ainelt maha registreerumisest tingituna avatud küsimustike arv ja küsimustike koguarv.


Kui kohustuslik tagasiside küsimustike arv on täidetud, muutub vidina nupu värvus roheliseks (vt joonis).

If the learner has registered for courses to which feedback can be given, the feedback reminder widget is displayed on the dashboard.

 • Giving of feedback is obligatory for students and international students.
 • The courses for which feedback is mandatory for the learner are selected by an algorithm. 
 • If the student has not given feedback to the obligatory extent, the SIS is locked at the beginning of the new semester.
 • For other learners (external students, (international) visiting students), giving of feedback is highly recommendable.

Course feedback questionnaire information on the website of the University of Tartu. 


There is a separate widget for each semester.

The widget is displayed:

 • for the current semester:
  • if the student has registered for courses to which feedback must be given
 • for the next semester:
  • if the student has registered for courses to which feedback must be given
 • for the previous semester:
  • if the student has registered for courses to which feedback must be given and this has not been done. NB! there is not difference whether giving of feedback is obligatory or not.

The widget shows to how many courses:

 • feedback has been given (Figure p 1).
 • feedback must be given in the semester (Figure p 2)
 • feedback can be given, i.e. the questionnaire is open (Figure p 3)
 • the learner can give feedback in total (Figure p 4)

To move to the list of feedback questionnaires, click the coloured area of the widget (see Figure).

The list of feedback questionnaires opens.


To move information more quickly, the data of the feedback widget are partly updated at night:

 • registration for courses of the new semester: the widget appears on the day after registration.
 • the obligatory minimum number of feedback questionnaires answered.

The number of answered questions, the number of open questionnaires depending on registration for courses and cancelling of registrations, and the total number of questionnaires change dynamically.


When the compulsory number of feedback questionnaires has been answered, the widget button turns green (see Figure).