Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 19 Current »

Registreeringu tühistamine


Kui registreeringu tühistamise tähtajani on veel aega, kuvatakse õppeaine real kella ikooni ning selle järele vastavate päevade jääki (vt joonis). 

Nimetatud info avaneb kirjeldusena, kui hoiate kursorit kella ikoonil (vt joonis).

Kuni selle kuupäeva südaööni (24.00-ni) saate oma registreeringu sellele ainele tühistada.


Ainele registreeringu tühistamiseks täitke Registreeritud ainete plokis aine ees olev märkeruut ning vajutage nupule Eemalda registreering (vt joonis).

Kui registreeringu tühistamise tähtaeg on möödunud, kaob kella ikoon ning rea ette tekkinud alarmi ikooni alla kuvatakse teavitus: Registreerimise tühistamine lõppes /kuupäev/ (vt joonis).

Sellisel juhul ainele registreeringut enam tühistada ei saa.


Akadeemilisele puhkusele lubamise ja akadeemilise puhkuse pikendamise korralduse registreerimisel tühistatakse kohe ainetele registreeringud, kui akadeemiline puhkus on omal soovil või tervislikel põhjustel ja isik ei ole lisatud vastava aine eksamiprotokolli. 

Cancelling of registrations


If there is still time until the deadline for cancellation, the course line will show the clock icon and the number of days up to the date of cancellation (see Figure).

This information opens as a description by holding the cursor over the clock icon (see Figure).

You can cancel your registration for the course until the midnight (24.00) of the given date.


To cancel the registration for a course, fill the checkbox in front of the course in the Registered courses block and click the button Cancel registration (see Figure).

Registration for a course cannot be cancelled if the cancellation deadline has passed. Then an exclamation mark is displayed in front of the course; when moving to it, a message opens about the end of the cancellation deadline. 

In this case the registration for the course can no longer be canceled.


If orders for providing academic leave and extension of academic leave are registered, registrations for courses are immediately cancelled if the academic leave has been given at the student’s own wish or for health reasons, and the person has not been entered into the examination record of the course.
  • No labels