Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 26 Next »

Aine kuulajate järjekorda jäämine


Kui otsingutulemuste hulgas on kuvatud aineid, millel on märkeruudu kõrval hüüumärk on sellele ainele registreerujate piirarv küll täitunud, kuid on võimaldatud jääda selle kuulajate järjekorda (vt joonis). 

Kui hoiate kursorit aine ees oleval aktiivsel märkeruudul, kuvatakse teile teavitus: Õppeainele ei saa registreeruda, kuna osalejate piirav on hetkel täis. Enne õppetöö algust ja esimeste nädalate jooksul võivad grupis kohad vabaneda, seetõttu pakume võimalust registreeruda järjekorda. Koha vabanemisel saate teate kõikidele ÕISis enda kontaktandmetesse sisestatud e-posti aadressidele ja ÕISi elektronteadete postkasti, mille järel on Teil kolm päeva (sh teatamise päev) aega kas registreeruda soovitud õppeainele või loobuda pakutavast kohast. Kuna vastamise aeg on väga piiratud, palun jälgige hoolikalt meiliaadressile saabuvaid teateid! (vt joonis).

Järjekorda jäämiseks täitke vastav märkeruut aine ees ning vajutage nupule Lisa järjekorda (vt joonis).

Märgitud ained lisatakse Järjekorras olevate ainete plokki (vt joonis).


Remaining on the waiting list of the course


If the search results include courses that have an exclamation mark near the checkbox, the limit of participants for the course is full, but you can remain on the waiting list (see Figure). 

If you keep the cursor on the active checkbox in front of the course, the following message is displayed: You cannot register for the course at the moment, as the maximum number of participants has been reached. Before the beginning of studies or during the first weeks, some places may become vacant; therefore, we advise you to register on the waiting list. When a vacancy appears, you will receive a message on all your e-mail addresses entered into SIS, and the SIS Notifications. After that, you have three days (including the day when the message was sent) to register for the course or to give up the place offered. Since the time for responding is very limited, make sure to check your e-mail box regularly. (see Figure).

To remain on the waiting list, fill the checkbox in front of the course and click the button Add to waiting list (see Figure). 

The checked courses are added to the block Courses on waiting list (see Figure).
  • No labels