Õppijale saadetakse automaatne teade

  • Teade saadetakse üliõpilasele ja välisüliõpilasele 7 päeva enne akadeemilise puhkuse lõppkuupäeva.
  • Teade saadetakse noustaja@ut.ee e-posti aadressilt üliõpilase/välisüliõpilase ÕISi teadete postkasti ja kõigile õppija kontaktandmetes olevatele e-posti aadressidele.


Eestikeelne teavitus üliõpilasele:

Akadeemilise puhkuse lõpukuupäev läheneb

Tuletame Teile meelde, et Teie akadeemilise puhkuse lõpukuupäev on /pp.kk.aaaa/. Juhul, kui Te ei ole käesoleval semestril õppeainetele registreerunud, on Teil ainetele võimalik registreeruda ühe nädala jooksul akadeemilise puhkuse lõpukuupäevast alates. Semestri kestel õppeainetele registreerumiseks tuleb Teil pöörduda oma valdkonda, instituuti või kolledžisse.
Ainetele registreerumise kohta loe täpsemalt: https://www.ut.ee/et/sisu/oppeainetesse-registreerumine ning õppekorralduseeskirjast: http://www.ut.ee/oke

Heasoovlikult
TÜ Õppeosakond

The learners are sent an automatic notification.

  • The notification is sent to students and international students 7 days before the end of the academic leave.
  • The notification is sent from the e-mail address noustaja@ut.ee to the SIS messages and all the e-mail addresses in the learner’s contact data.


Notice to the international student in English:

The end date of your academic leave is approaching

We would like to remind you that your academic leave ends on /dd.mm.yyyy/. If you have not registered for courses this semester, you will be able to do so within one week from the end date of your academic leave. In order to register for courses during the semester, you’ll have to turn to your faculty, institute or college. More information about registering for courses can be found here: https://www.ut.ee/en/content/registration-courses and in the Study regulations: https://www.ut.ee/studreg

Kind regards
UT Office of Academic Affairs