Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tunnistuse lisa paberile printimiseks või väljatrüki vaatamiseks otsige dokument välja, määrake selle alaservas väljundi formaat (PDF) ja vajutage nupule Trüki dokument (joonisel p 1).

Kui soovite trükkida kõiki sama aluskorralduse alusel tehtud tunnistuse lisasid, siis vajutage mis tahes sama aluskorralduse alusel loodud tunnistuse lisa väljal Kõik sama korralduse alusel tehtud tunnistuse lisad nupule Trüki (joonisel p 2).

Avaneb tunnistuse lisa väljatrükk (vt joonis). Enne tunnistuse lisa printimist paberile veenduge veekord, kas väljatrükk on sobiv ja kas kõikidel tunnistuse lisadel on olemas number.

  • Digitaalselt väljastatavate tunnistuse lisa väljatrüki vaade on tunnistuse lisa blanketil. Kui tunnistuse lisa vormistatakse paberil, siis peab kindlasti olema ka tunnistuse lisa andmetes väljal Väljastamise viis määratud paberil ning sel juhul on tunnistuse lisa väljatrükk valgel taustal.
  • Tunnistuse lisa väljatrükile kuvatakse õpiväljundid (eestikeelsele õppeaine üldandmetest väljalt Õpiväljundid eesti keeles, ingliskeelsele õppeaine üldandmetest väljalt Õpiväljundid inglise keeles).

Kui tunnistuse lisa väljatrükki vaadates selgub, et õpiväljundeid on vaja muuta, siis ei tule tunnistuse lisa uuesti vormistada. Kui õppeaine üldandmetes sisestada vajalikud muudatused ja teha väljatrükk uuesti (st vajutada nupule Trüki dokument või Trüki), siis kuvatakse väljatrükile muudetud andmed.

  • Tunnistuse lisale kuvatakse isiku Eesti isikukood, selle puudumisel (kui isikul on välismaa isikukood) isiku sünniaeg.
  • Maht kuvatakse eestikeelsele tunnistuse lisale kujul: X tundi (Y EAP). Ingliskeelsele tunnistuse lisale kujul: X hours (Y ECTS credit points).
  • Tunnistuse lisa väljatrükile kuvatakse allakirjutaja ja koostaja administratiivne tiitel. Kui see puudub, siis allkirja andja akadeemiline tiitel.
  • Tunnistuse lisa lisamisel sisestatud lisainfo kuvatakse aine nimetuse järele.