Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tunnistuse lisa paberile printimiseks otsige dokument välja, avage see, määrake väljundi formaat (PDF) ja vajutage nupule Trüki dokument (joonisel p 1). Kui soovite saada väljatrükki kõikidest sama aluskorralduse alusel vormistatud tunnistuse lisadest, siis vajutage mis tahes sama aluskorralduse alusel loodud tunnistuse lisa väljal Kõik sama korralduse alusel tehtud tunnistuse lisad nupule Trüki (joonisel p 2).

Kui toimumise andmetes on Väljastamise viis märgitud digitaalselt/paberil ja täiendusõppeprogrammil osalejatele on tehtud nii digitaalselt kui ka paberil väljastatavaid tunnistuse lisasid, siis Kõik sama korralduse alusel tehtud tunnistused: Trüki kuvab vastavalt kas kõik paberil väljastatavad või kõik digitaalselt väljastatavad tunnistuse lisad.


Avaneb tunnistuse lisa väljatrükk (vt järgmist joonist). Enne tunnistuse lisade printimist paberile veenduge veekord, kas väljatrükk on sobiv ja kas kõikidel tunnistutse lisadel on olemas number.

 • Tunnistuse lisale kuvatakse isiku Eesti isikukood, selle puudumisel (kui isikul on välismaa isikukood) isiku sünniaeg.
 • Maht kuvatakse eestikeelsele hinnetelehele kujul: X tundi (Y EAP). Ingliskeelsele hinnetelehele kujul: X hours (Y ECTS credit points).
 • Tunnistuse lisa väljatrükile kuvatakse allakirjutaja ja koostaja administratiivne tiitel. Kui see puudub, siis allkirja andja akadeemiline tiitel.
 • Teemadest koosneva sisuga programmi korral kuvatakse teemad, teema maht tundides ja teema õppejõud nii, nagu need on sisestatud täiendusõppeprogrammi toimumise andmetesse väljale Sisu eesti keeles, ingliskeelse tunnistuse lisa korral väljalt Sisu inglise keeles.
 • Tunnistuse lisa väljatrükile kuvatakse õpiväljundid eestikeelsele toimumise andmetest väljalt Õpiväljundid eesti keeles, ingliskeelsele toimumise andmetest väljalt Õpiväljundid inglise keeles.
 • Kui programm on seotud TÜ õppekavaga (st programmi üldandmetesse on seos sisestatud  väljale Täiendusõppeprogramm on seotud õppekavaga), siis on tunnistuse lisal lause: Täiendusõppeprogramm on seotud õppekava Kultuurikorraldus (2583) õpiväljunditega. Ingliskeelsel tunnistuse lisal: The continuing education programme is related to the curriculum Cultural Management (2583).
 • Kui programm on seotud kutsestatandardiga (st programmi üldandmetesse on sisestatud Kutsestandardi nimetus eesti keeles, Tase), siis on tunnistuse lisal lause: Täiendusõppeprogramm on seotud kutsestandardi Õpetaja tase 6 kompetentsidega. Ingliskeelsel tunnistuse lisal: The continuing education programme is related to the professional standard Teacher level 6. Ingliskeelsel tunnistusel on see lause vaid siis, kui programmi üldandmetesse on sisestatud Kutsestandardi nimetus inglise keeles.
 • Kui progamm on seotud nii TÜ õppekava kui ka kutsestandardiga, siis on tunnistuse lisal mõlemat sisaldav lause.
 • Teemadest koosneva programmi korral kuvatakse õpiväljundite saavutatuse hindamisviis ja tulemus. 
 • Tunnistuse lisa lisamisel Lisainfo väljale sisestatud tekst kuvatakse õpiväljundite järele. 
 • Tunnistuse lisale kuvatakse automaatne tekst tunnistuse numbriga, millega koos on tunnistuse lisa kehtiv, nt Lisa on kehtiv koos tunnistusega nr 01234-21.


Ainetest koosneva programmi tulemused on tunnistuse lisal järjestatud hinde kuupäeva järgi.  

VÕTAga arvestatud aine kohta näidatakse täiendusõppeprogrammi sisusse kuuluva VÕTA otsusel asenduseks valitud õppeaine andmeid, nimetuse lõppu kuvatakse tärn * ning õppetulemuste tabeli lõppu selgitus: *Arvestatud varasemate õpingute ja töökogemuse põhjal, ingliskeelsel tunnistuse lisal *Recognised on the basis of prior learning.

Digitaalselt väljastatavate tunnistuse lisa väljatrüki vaade on tunnistuse lisa blanketil. Kui lõpudokumendid antakse paberil, siis peab kindlasti olema ka tunnistuse lisa andmetes väljal Väljastamise viis määratud paberil ning sel juhul on tunnistuse lisa väljatrükk valgel taustal.

Kui tunnistuse lisa väljatrükki vaadates selgub, et õpiväljundeid on vaja muuta või seos kutsestandardi või TÜ õppekavaga on puudu, siis ei tule tunnistuse lisa uuesti vormistada. programmi või toimumise andmetes muudatuste tegemise järel kuvatakse väljatrükile (st vajutada uuesti nupule Trüki dokument või Trüki) muudetud andmed.