• Üliõpilaskandidaadid esitavad vastuvõtuavaldusi Eesti haridusasutustesse sisseastumise infosüsteemis (SAIS).
 • SAISist kantakse TÜ üliõpilaskandidaatide avaldused üle ÕISi. Avaldusi kannab üle õppeosakonna vastuvõtutalituse töötaja.

Vastuvõtuavalduse vaatamiseks otsige avaldus peatüki "Vastuvõtumoodul" juhiste järgi välja ja vajutage avalduse numbri lingile.

Avaneb avalduse vaatamise vorm, mis koosneb (olenevalt õppeastmest, millele üliõpilaskandidaat kandideerib) kuni seitsmest osast.

Varasem suhe ülikooliga

Kui üliõpilaskandidaat ei oma varasemat suhet Tartu Ülikooliga, kuvatakse tekst Varasem suhe ülikooliga puudub.

Muul juhul kuvatakse isiku kõik varem kehtinud ja hetkel kehtivad suhted (sh tasemeõppija, täiendusõppija, külalise, õppeülesande täitja, tööettevõtulepingu ja töösuhted) (vt joonis).

Iga sute kohta näidatakse:

 • Algus
 • Lõpp
 • Struktuuriüksus
 • Roll

Esitatud avaldused

Kuvatakse isiku kõik valitud vastuvõtuaastal Tartu Ülikooli esitatud vastuvõtuavaldused (vt joonis).

Iga avalduse kohta esitatakse järgmised andmed:

 • Jrk
 • Reg nr
 • Eriala
 • Eelistus
 • Punktid
 • Finantseerimine
 • Olek 
 • Sisestaja
 • Aeg

Avalduse kohta, näidatakse (olenevalt õppeastmest, millele üliõpilaskandidaat kandideerib) valik andmetest (vt joonis):

 • Valdkond
 • Õppevorm, õppeaste
 • Õppekava
 • Avaldus - avalduse number, viimase muutja nimi ja muutmise aeg.
 • Finantseerimine - võimalikud variandid tasuta, tasuline, DoKo, Eduko
 • Lisapunktid
 • Osakoormus
 • Välisüliõpilane - märkeruut on täidetud välisüliõpilase korral
 • Õppekava õppekeel - ainult magistriõppesse ja doktoriõppesse kandideerides
 • Varasemad kõrghariduse õpingud - võimalikud variandid on Määramata (kui varasemad õpingud ei keela uuesti tasuta õppimist), Varasemad õpingud samal õppekaval (asub samale õppekavale enne 2 aaasta möödumist eksmatrikuleerimisest),) või Varasemad tasuta õpingud samas õppeastmes (lugege täpsemalt õppijate kodulehelt).
 • Lubatud määrata stipendium
 • Eelistus
 • Ei kontrollita vastuvõtutingimuste täitmist
 • Magistriõppesse erivajaduste alusel REV õppekohale - ainult magistriõppesse kandideerides
 • Magistriõppesse cum laude alusel - ainult magistriõppesse kandideerides
 • Tingimisi vastu võetud - Kui üliõpilaskandidaadil puudub eelmise õppeastme haridust tõendav dokument (haridus on omandatud, kuid dokumenti ei ole jõutud veel väljastada), lisatakse ÕIS-i vastuvõtu avalduse juurde märge ja sisestatakse info Puuduvate dokumentide kohta. Märge eemaldatakse kui nõutud dokumendid on esitatud. Tartu Ülikooli lõpudiplomit ei saa väljastada enne, kui märge on tühistatud. Vt ka juhendit Väljund - Tingimisi vastu võetud.
 • Olümpiaaditulemuste alusel - ainult kõrghariduse esimesele astmele kandideerides
 • Akadeemilise testi alusel - ainult kõrghariduse esimesele astmele kandideerides
 • Olümpiaadi lisapunktid - ainult kõrghariduse esimesele astmele kandideerides

  

Isikuandmed

Üliõpilaskandidaadi isikuandmed (vt joonis) avaldusel on järgmised:

 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Eesti isikukood
 • Kodakondsus
 • Sugu
 • Sünniaeg

Lisaks on võimalik avaldusel vaadata isiku lisaandmeid, milleks on andmed isiku päritolu ja elukoha kohta ning kontaktandmed (vt joonis).

Avaldusele kuvatakse üliõpilaskandidaadi kontaktandmed ja info selle kohta, kas t on andnud nõusoleku oma kontaktandmete avaldamiseks tuutorile.

 • E-post
 • Kodune telefon
 • Mobiiltelefon
 • Nõus, et nimi ja isiklik e-posti aadress edastatakse tuutorile

 • Üliõpilase, kes ei ole nõusolekut andnud, kontaktandmeid ei tohi tuutorile edastada.
 • Välja tuleb jätta kõik andmed, ka nimi, mitte ainult e-posti aadress! Muidu võib tuutor hakata nime sotsiaalmeediakontodelt otsima ja seda ta kindlasti teha ei tohiks. 
 • Selle vastu eksimise korral on tegu on andmekaitsenõuete rikkumisega.
 • Üliõpilane, kes ei ole kandideerimisel lubanud oma kontakte jagada, saab soovi korral tuutori kontakti ise üles otsida tuutorite kodulehelt https://ut.ee/et/sisu/tugi-tuutorilt     

Lõpetatud kool (keskharidus)

Andmed lõpetatud keskharidust andva asutuse kohta kuvatakse ainult kõrghariduse esimesele astmele kandideerimise avaldustele.

Andmed lõpetatud keskhariduse kohta (vt joonis):

 • Kooli asukoht
 • Kooli nimi
 • Lõpetamise aasta
 • Omandatud haridustase
 • Õppekeel
 • Medal
 • Õppevorm

Lõputunnistuse hinded

Andmed keskharidust tõendava lõputunnistuse hinnete kohta kuvatakse ainult kõrghariduse esimesele astmele kandideerimise avaldustele (vt joonis).

Riigieksamid

Andmed sooritatud riigieksamite kohta kuvatakse ainult kõrghariduse esimesele astmele kandideerimise avaldustele.

Riigieksami kohta võivad olla esitatud järgmised andmed (vt joonis):

 • Aine
 • Hinne
 • Asendustulemus - riigieksami asendustulemused.
 • Keeleoskustase - alates 2014. aastast sooritatud võõrkeele riigieksamite kohta.
 • Aasta
 • Tunnistuse nr - sisseastujal võib olla mitu riigieksamite tunnistust, riigieksami tunnistuse number on iga eksami kohta eraldi lahtris.

Numbrilisele tulemusele lisaks näidatakse alates 2014. aastast sooritatud võõrkeele riigieksamite puhul ära ka keeleoskuse tase (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Kõrgkoolid, kus on varem õppinud

Kõrgkoole, kus üliõpilaskandidaat on varem õppinud, võib avaldusel olla mitu. Iga kooli kohta võivad olla esitatud järgmised andmed (vt joonis):

 • Riik
 • Nimetus
 • Omandatud haridustase - rippmenüüst sobiv valik
 • Algus ja Lõpp - aastaarvud
 • Dokumendi nr
 • märkeruut Cum laude märkimiseks
 • Õppevorm
 • Nominaalne õppeaeg
 • Kraadi liik
 • Kraadi nimetus
 • Eriala
 • Kraadi lühend
 • Omistamise kuupäev

Soovitud kasutajatunnus

Soovitud kasutajatunnus on avaldusel vaid siis, kui üliõpilaskandidaadil puudub eelnev suhe Tartu Ülikooliga. Kasutajatunnuse pikkus võib olla kuni 8 tähemärki, üliõpilaskandidaat võib soovida kasutada kasutajatunnusena ka matriklinumbrit (vt joonis).