Sisukord

Kui lähetusega seoses on planeeritud kulud (päevaraha, sõidukulu, kindlustus, majutus, osalemistasud vms), siis saate need määrata lähetuskorralduse alajaotuses Hüvitatavad kulud.

Finantsallika käsutaja märkimine

 • Korraldusele lisatud fin. allika käsutajate loetelust saate määrata iga korraldusele lisatava kulu juures vastava kulu finantseerija.
 • Kui saata lähetuskorraldus kinnitamiseks, saab iga korraldusele lisatud fin. allika käsutaja tööülesande finantseeringu kinnitamiseks. Kui korraldusele valitud fin. allika käsutajale on märgitud asendaja, siis saadetakse töövoog kinnitamiseks ka temale.
 • Fin. allika käsutaja märkimiseks vajutage real Finantsallikat käsutajad nupule Lisa (vt joonis) ja otsige välja sobiv isik.

Kui valitud isik ei ole rahaveebis fin. allika käsutajana määratletud, kuvatakse tema valimise järel teade "Isik ei ole finantsallika käsutaja!".
 • Järgmise fin. allika käsutaja lisamiseks korrake toimingut.
 • Isiku eemaldamiseks fin. allika käsutajate loetelust vajutage nime järel punasele ristikesele.

Kulude märkimine

 • Kui ühte kululiiki peaks finantseerima mitu fin. allika käsutajat või mitmest fin. allikast, tuleb seda kululiiki lisada vastav arv kordi ja siduda vastavate fin. allika käsutajatega/-allikatega.
 • Korraldusele lisatud ja fin. allika käsutajatelt kinnitused saanud kulud kantakse automaatselt üle kuluaruandesse. Kuluaruandes on võimalik korralduselt üle kantud kulusid eemaldada ja juurde lisada. Vt "Kuluaruande täitmine".
 • Korraldusele kulu lisamiseks vajutage nupule Märgi kulu (joonisel p1). Avaneb kululiikide loetelu (joonisel p 2).

 • Kulu lisamiseks klõpsake selle nimetusele.
 • Iga lisatud kulu juurde saab märkida eeldatava kulu summa (veerg Eeldatav kulu EUR), määrata fin. käsutaja (veerg Fin. allika käsutaja) ja märkida täpsustused (väli Märkused). Kui korraldusele on valitud üks fin. allika käsutaja, siis määratakse ta vaikimisi fin. allika käsutajaks kõikidele kuludele. Kui korraldusele on valitud mitu fin. allika käsutajat, siis tuleb iga kulu juurde määrata sobiv fin. allika käsutaja (nupp Vali käsutaja, vt joonis).

 • Pärast kulu juurde fin. allika käsutaja määramist on võimalik kulule määrata fin. allikas. Selleks vajutage veerus Fin. allikas nupule Vali allikas (vt joonis) ja vajutage sobiva fin. allika tähisele.
 • Lähetatavana ja sekretärina ei ole kohustuslik fin. allikat määrata, aga võite selle määrata, kui teate seda. Kui fin. allikas jääb määramata, peab selle määrama fin. allika käsutaja enne kulu finantseeringu kinnitamist. Fin. allika käsutaja saab vajadusel enne finantseeringu kinnitamist fin. allikat ka muuta.
 • Kui fin. allika käsutaja fin. allikate hulgas sobivat ei ole, siis ei ole fin. allika käsutaja rahaveebis vastava allikaga seotud, fin. allikas on suletud vms. Täpsemat infot saab rahaveebi haldajatelt.

Kulude puudumise märkimine

Kui on planeeritud, et lähetusega ei kaasne TÜ jaoks kulusid (kulusid ei olegi või kõik kulud tasub TÜ-väline finantseerija), siis tuleb korraldusele valida kulude loetelust Kulud puuduvad (vt joonis). Väljale Märkused saate märkida kulude puudumise põhjuse.

Kui valida Kulud puuduvad, siis ei ole fin. allika käsutaja määramine võimalik, st fin. allika käsutaja lisamise nupp on mitte-aktiivne (vt joonis).

Kui korraldusele on märgitud "Kulud puuduvad", liigub korraldus kinnitamiseks ainult lähetuskorralduse andjale.