Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

 ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).Kuidas leida õppeaine versiooni registreerunute nimekirja?


Kuidas leida õppeaine versiooni registreerunute nimekirja?


Õppeaine versiooni registreerunud õppijate nimekirja saab liikuda õppejõu töölaualt kui vajutada vidinas Minu õppeained õppeaine nimetusele (joonisel p 1).

Seejärel kuvatakse õppeaine versiooni info, kus registreerunute nimekirja vaatamiseks tuleb vajutada nuppu Registreeringud (joonisel p 2). Nupule kuvatakse ka õppeaine versiooni registreerunud õppijate arvu. 

Juhul kui õppeaine versioonile on seatud osalejate piirarv ning on järjekorda registreerunud õppijaid, siis kuvab registreeringute nupp teavet ka järjekorda registreerunud õppijate kohta (joonisel p 3).

Nupule Registreeringud vajutamine avab õppeaine versiooni registreerunute nimekirja. 


Registreerunute nimekirja vaatamine õppeaine versiooni andmete lehel


Õppeaine versiooni registreerunud õppijate nimekirja saab avada ka õppeaine versiooni lehelt.

Selleks tuleb üldises menüüs kasutada õppeainete otsingut. Kui olete otsitava aine leidnud, siis valige õppeaine versioon, mille registreerunute nimekirja te vaadata soovite. 


Õppeaine versiooni lehelt registreerunute nimekirja avamiseks tuleb vajutada pliiatsi nuppu (joonisel p 1) ning vajutada seejärel nuppu Registreeringud (joonisel p 2).

How to find list of learners registered  for the course version?


How to find list of learners registered for the course version?


To view the list of learners registered for the course version click on the name of the course displayed in the widget My courses on the lecturer's dashboard (Figure 1). 

Then the course version information will be displayed, where you need to click the button Registrations (Figure 2) to view the list of learners registered for the course version. The button also displays the number of learners registered for the course version.

If there has been set a limited number of participants for the course version and some of the learners have registered in the queue, the registration button will also display information about the registered learners in the queue (figure p 3).

Clicking the button Registrations will display the list of learners registered for the course version. 


Viewing the list of learners registered from the course version page


You can also view the list of learners registered from the course version page. 

In order to do this, use Courses from the general menu, then a search bar will be displayed. Once you have found the course you are looking for, select the course version for which you want to view the list of registrations. 


To access the list of registrations from the course version page, click on the pencil button (Figure 1) and then click on the Registrations button (Figure 2).


Registreerunute nimekirja vaatamine


Registreerunute nimekirja kuvatakse kõik õppeaine versiooni registreerunud õppijad. Registreerunute nimekirja päisesse kuvatakse infonuppusid, mis annavad ülevaate, kui palju õppijaid on aineversiooni registreerunud (joonisel p 1), missugune on aineversioonile seatud osalejate miinimumarv (joonisel p 2), õppeaineversiooni osalejate piirarv (joonisel p 3), järjekorras olevate õppijate arv (joonisel p 4) ning eksamit mittevalinud õppijate arv (joonisel p 5). 

Viewing the list of learners  registered for the course version


The list of learners registered for the course version displays all learners, who have registered for the course version. The header of the list displays information buttons that give an overview of the number of learners registered in the course version (Figure 1), the minimum number of participants in the course version (Figure 2), the maximum number of participants in the course version (Figure 3), the number of learners in the course waiting list (Figure 4) and the number of learners who have not selected an exam (Figure 5).

Kuidas otsida õppeaine versiooni registreerunud õppijat?


Õppeaine versiooni registreerunud õppija otsimiseks nimekirjast tuleb nimekirja päises olevasse otsingu lahtrisse sisestada:

 • õppija ees- ja perekonnanimi;

 • õppija eesnime osa (sisestada vähemat kolm tärki);

 • õppija perekonnanime osa (sisestada vähemalt kolm tärki).


Otsingu tulemustesse kuvatakse kõik otsingu parameetritele vastavad õppijad. 

How to find a learner registered for the course version?


In order to find a learner from the list of learners registered for the course version, use the search bar on top of the list. You can search for a learner by:

 • learner's first and surname;

 • learner's first name (at least three characters must be entered);

 • learner's surname (at lest three characters must be entered).


All learners matching the search parameters are displayed in the search results.


Registreerunute nimekirja sorteerimine ja filtreerimine

Kuidas registreerunute nimekirja sorteerida?


Õppeaine versiooni registreerunud õppijate nimekiri on sorteeritav õppija:

 • matriklinumbri;
 • nime;
 • õppekoha;
 • ametliku e-posti aadressi;
 • õpperühma järgi.

Vaikimisi on sisse lülitatud õppija nime järgi sorteerimine tähestikuliselt kasvavas järjestuses. Sellest annab märku sorteeritava välja nimetuses olev sümbol (joonisel p 1).


Õppijate nimekirja sorteerimiseks vajuta nimekirja päises olevale sorteerimisparameetrile. Üks klõps sorteerib nimekirja valitud tunnuse alusel kasvavas järjestuses, teine klõps sorteerib nimekirja kahanevas järjestuses (joonise p 2) ning kolmas klõps lülitab sorteerimisparameetri välja.

Kuidas registreerunute nimekirja filtreerida?


Õppeaine versiooni registreerunud õppijate nimekirja saate filtreerida nimekirja päises olevate filtrite abil. 

Nimekirja saab filtreerida filtri Registreeringud abil (joonisel p 1), 

 

kus saab valida aineversiooni (joonisel p 2) 

või järjekorda registreerunute vahel (joonisel p 3).

Vaikimisi kuvatakse kõiki registreerunud õppijaid. Järjekorda registreerunud õppija nime juurde kuvatakse * (joonisel p 4).


Juhul kui õppeaines on loodud rühmi, siis saab õppijate nimekirja filtreerida ka filtri Õpperühmad abil (joonisel p 5). 

Juhul kui õppeaine versioonil on ÕISi sisestatud kontrolltööde ja eksamite toimumise ajad, saab kasutada filtrit Toimumised (joonisel p 1). Vaikimisi kuvatakse kõikidesse toimumistesse registreeritud õppijad. 

Saab vaadata kontrolltööle (joonisel p 2),

korralisele hindamisele (joonisel p 3)

või kordushindamisele registreerunud õppijaid (joonisel p 4).

Samuti saab vaadata eksamit mittevalinud õppijaid (joonisel p 5).

Sorting and filtering the list of learners registered

How to sort the list on learners registered ?


You can sort the list of learners registered  for the course version by learner's:

 • matriculation number;
 • name;
 • study place;
 • official e-mail address;
 • study group.

By default, sorting by learner's name in ascending alphabetical order is enabled. This is indicated by the ↑ symbol in the name of the field to be sorted (Figure 1).


To sort the list of learners registered for the course version, click on the sort parameter at the top of the list. One click sorts the ist in ascending order based on the selected attribute, a second click sorts the list in descending order (Figure 2) and a third click turns the sort parameter off.

How to filter the list of learners registered?


You can filter the list of learners registered for a course version using the filters at the top of the list. 

The list can be filtered using the Registered filter (Figure 1),

where you can choose between those learners, who are registered n the course version (Figure 2)

or who have been registered in the course waiting list (Figure 3).

By default all registered learners are displayed. The name of the learner who has been registered into waiting list is followed by a (Figure 4).


If groups have been created in a course, the list of learners can also be filtered by Study group (Figure p 5).

In case the course version has the tests and assessment dates entered in the SIS, the filter Events can be used (Figure 1). By default, all students registered for all events will be displayed.

You can view the learners registered to tests (Figure 2),

regular assessments (Figure 3)

or resits (Figure 4).

You can also view those learners who have not chosen an assessment date (Figure 5).

 • No labels