Õppekava tagasiside küsimustikule vastamine võimaldab üliõpilastel analüüsida oma senist õpikogemust. Täpsemalt Tartu Ülikooli kodulehel.

Õppijale saadetakse õppekava tagasiside ankeedi täitmise kohta üleskutse küsitluse alguskuupäeval.

Õppijale, kes ei ole veel õppekava tagasiside ankeeti täitnud, saadetakse meeldetuletused 14, 25, 35 ja 38 päeva pärast küsitluse algust.

Kirjad saadetakse e-posti aadressilt tagasiside@ut.ee õppija ÕISi teadete postkasti ja kõigile õppija e-posti aadressidele.


Answering the curriculum feedback questionaire enables the students to analyse their studies until now. More information on the website of the University of Tartu.

The student is sent an invitation to fill in the curriculum feedback questionnaire on the start date of the survey.

Reminders will be sent 14, 25, 35 and 38 days after the start of the survey to students who have not yet completed the curriculum feedback questionnaire.

Notifications will be sent from the e-mail address tagasiside@ut.ee to the student's SIS messages and to all the student's e-mail addresses. Üleskutse õppekava tagasiside andmise kohta

Üleskutse saadetakse õppekava tagasiside küsitluse alguskuupäeval.


Invitation to provide curriculum feedback 

The invitation will be sent on the start date of the curriculum feedback survey. 

Palun anna õppekavale tagasisidet | Please give curriculum feedback

Hea Tuuli


Olen tänulik, et annad igal semestril tagasisidet ainetele. 

Kord või paar õppeaja jooksul (integreeritud õppes kolmel korral) küsime tagasisidet õppekavale ja senisele õpikogemusele ülikoolis tervikuna. Siin on see võimalus. 

Küsimustikule (https://ois2.ut.ee/#/feedback/curricula/code/year/semester) vastamine võtab aega ligikaudu 20 minutit ning aitab hinnata ka seda, millised teadmised ja oskused peaksid ülikoolis arenema. 

Iga vastus loeb! Mida rohkem üliõpilasi vastab, seda parema info saame otsuste tegemiseks. 

Kinnitan, et kogutud tagasisidet kasutatakse. Avatud küsimuste vastused annavad vajaliku teadmise programmijuhtidele, kes annavad üliõpilastele teada, mis tagasiside tulemusena paremaks muutub. 

Palun aita muuta oma õppekava ja ülikooli õppekorraldust paremaks! 

 

Heade soovidega

Aune Valk 

õppeprorektor 


Õppeinfosüsteemis on tagasiside küsitluse andmed seotud üliõpilase ja tema õppekoha andmetega, kuid küsitluse tulemusi avaldatakse õppeinfosüsteemis, uuringutes ja  analüüsides ainult isikustamata kujul. 

Tagasiside vastuseid on võimalik siduda konkreetse isikuga selleks juurdepääsuõigust omaval isikul. Juriidiliste kohustuste täitmiseks peab ülikool andmed väljastama (nt kohtule, prokuratuurile, politseile). Rohkem isikuandmete kaitse kohta: https://www.ut.ee/et/sisu/oppekvaliteet.

Väga hinnatud on sisukas ja konstruktiivne tagasiside. Enne küsimustikule vastamist on oluline tutvuda tagasiside andmise hea tavaga (https://www.ut.ee/et/sisu/tagasiside-andmise-hea-tava).

Õppeosakonnal on õigus eemaldada head tava eiravad kommentaarid. Kommentaarid eemaldatakse isikustamata kujul. 


-----


Dear Tuuli, 

I am grateful that you give feedback on your courses each semester.

Once or twice during the study period (in integrated studies three times), we ask for your feedback about the whole curriculum and your learning experience at the university until now. Here, you have the opportunity.

Answering the questionnaire (https://ois2.ut.ee/#/feedback/curricula/code/year/semester) takes about 20 minutes and helps to assess which knowledge and skills the university should develop.

Each answer counts! The greater number of students answer, the better information we get for making decisions.

I assure you that the collected feedback will be used. Answers to open-ended questions give necessary information to the programme directors;  who let the students know what will improve as a result of feedback results.

Please help to make your curriculum and arrangement of studies at the university better!


Aune Valk

Vice Rector for Academic Affairs


In the Study Information System, the data of feedback questionnaires are connected with the data of the student and his/her student place, but the results of the questionnaire are publicised in the Study Information System, research and analyses only in an impersonal form.

Feedback answers can be associated with a concrete person by persons who have the right of access to them. The university has the legal obligation to issue the data e.g. to the court, public prosecutor’s office, police. Read more about personal data protection: https://www.ut.ee/en/content/quality-assurance.

Meaningful and constructive feedback is highly appreciated. Before responding to the questionnaire, it is essential to read the good practice of giving feedback (https://www.ut.ee/en/content/good-practices-giving-feedback).

The Office of Academic Affairs has the right to delete the comments that ignore the good practice of giving feedback. The comments are deleted without associating them with the person who wrote them.
Esimene ja teine meeldetuletus

  • Esimene meeldetuletus saadetakse õppijale, kes ei ole veel küsimustikku täitnud 14 päeva pärast küsitluse algust.
  • Teine meeldetuletus saadetakse õppijale, kes ei ole veel küsimustikku täitnud 25 päeva pärast küsitluse algust.


First and second reminder

  • The first reminder will be sent to students who have not yet completed the curriculum feedback questionnaire 14 days after the start of the survey.
  • The second reminder will be sent to students who have not yet completed the curriculum feedback questionnaire 25 days after the start of the survey. 


Palun anna õppekavale tagasisidet | Please give curriculum feedback

Hea Tuuli


Tuletan meelde, et Teil on võimalus anda oma hinnang õppekavale ja senisele õpikogemusele ülikoolis tervikuna. Teie tagasiside on väga oluline, seda kasutavad õppekavade programmijuhid õppekava arendamiseks ja õppekorralduse parandamiseks ning õppeosakond tugiteenuste arendamiseks.

Küsimustikule (https://ois2.ut.ee/#/feedback/curricula/code/year/semester) vastamine võtab aega ligikaudu 20 minutit.

Iga vastus loeb!


Heade soovidega

Aune Valk 

õppeprorektor 


Õppeinfosüsteemis on tagasiside küsitluse andmed seotud üliõpilase ja tema õppekoha andmetega, kuid küsitluse tulemusi avaldatakse õppeinfosüsteemis, uuringutes ja  analüüsides ainult isikustamata kujul. 

Tagasiside vastuseid on võimalik siduda konkreetse isikuga selleks juurdepääsuõigust omaval isikul. Juriidiliste kohustuste täitmiseks peab ülikool andmed väljastama (nt kohtule, prokuratuurile, politseile). Rohkem isikuandmete kaitse kohta: https://www.ut.ee/et/sisu/oppekvaliteet.

Väga hinnatud on sisukas ja konstruktiivne tagasiside. Enne küsimustikule vastamist on oluline tutvuda tagasiside andmise hea tavaga (https://www.ut.ee/et/sisu/tagasiside-andmise-hea-tava).

Õppeosakonnal on õigus eemaldada head tava eiravad kommentaarid. Vastuse eemaldamisel töödeldakse andmeid isikustamata kujul, see tähendab, et kommentaari ei seota vastajaga.


-----


Dear Tuuli, 


I'd like to remind you about the opportunity to give feedback about the whole curriculum and your learning experience at the university until now.

Your feedback is very important, and it will be used by programme directors for curriculum development and improvement of arrangement of studies and by the Office of Academic Affairs to develop support services.

Answering the questionnaire (https://ois2.ut.ee/#/feedback/curricula/code/year/semester) takes about 20 minutes.

Each answer counts!


Aune Valk

Vice Rector for Academic Affairs


In the Study Information System, the data of feedback questionnaires are connected with the data of the student and his/her student place, but the results of the questionnaire are publicised in the Study Information System, research and analyses only in an impersonal form.

Feedback answers can be associated with a concrete person by persons who have the right of access to them. The university has the legal obligation to issue the data e.g. to the court, public prosecutor’s office, police. Read more about personal data protection: https://www.ut.ee/en/content/quality-assurance.

Meaningful and constructive feedback is highly appreciated. Before responding to the questionnaire, it is essential to read the good practice of giving feedback (https://www.ut.ee/en/content/good-practices-giving-feedback).

The Office of Academic Affairs has the right to delete the comments that ignore the good practice of giving feedback. The comments are deleted without associating them with the person who wrote them.
Kolmas ja neljas meeldetuletus

  • Kolmas meeldetuletus saadetakse õppijale, kes ei ole veel küsimustikku täitnud 35 päeva pärast küsitluse algust.
  • Neljas meeldetuletus saadetakse õppijale, kes ei ole veel küsimustikku täitnud 38 päeva pärast küsitluse algust.


Third and fourth reminder

  • The third reminder will be sent to students who have not yet completed the curriculum feedback questionnaire 35 days after the start of the survey.
  • The fourth reminder will be sent to students who have not yet completed the curriculum feedback questionnaire 38 days after the start of the survey. 


Palun anna õppekavale tagasisidet | Please give curriculum feedback

Hea Tuuli


Töötan selle nimel, et üliõpilaste õpikogemuse põhjal õppekava paremaks muuta. Sul on võimalik aidata, kui panustad 20 minutit ja vastad enne 12. juunit õppekava tagasiside küsimustikule (https://ois2.ut.ee/#/feedback/curricula/code/year/semester).

Koostöös saame parandada õppekorraldust, seada õppeained õigemasse järjekorda, kujundada ümber tugiteenuseid, lisada või muuta valikuvõimalusi. Praeguseks on vastanud /vastanute arv/ meie õppekava üliõpilast.

Sinu tagasiside on väga oluline.


/õppekava nimetus/ programmijuhtÕppeinfosüsteemis on tagasiside küsitluse andmed seotud üliõpilase ja tema õppekoha andmetega, kuid küsitluse tulemusi avaldatakse õppeinfosüsteemis, uuringutes ja  analüüsides ainult isikustamata kujul. 

Tagasiside vastuseid on võimalik siduda konkreetse isikuga selleks juurdepääsuõigust omaval isikul. Juriidiliste kohustuste täitmiseks peab ülikool andmed väljastama (nt kohtule, prokuratuurile, politseile). Rohkem isikuandmete kaitse kohta: ttps://www.ut.ee/et/sisu/oppekvaliteet.

Väga hinnatud on sisukas ja konstruktiivne tagasiside. Enne küsimustikule vastamist on oluline tutvuda tagasiside andmise hea tavaga (https://www.ut.ee/et/sisu/tagasiside-andmise-hea-tava).

Õppeosakonnal on õigus eemaldada head tava eiravad kommentaarid. Vastuse eemaldamisel töödeldakse andmeid isikustamata kujul, see tähendab, et kommentaari ei seota vastajaga.


-----

Dear Tuuli,


I am working on making the curriculum better based on students’ learning experience. You can help me by taking 20 minutes to answer the curriculum feedback questionnaire (https://ois2.ut.ee/#/feedback/curricula/code/year/semester) before 12 June.

Together, we can improve the organisation of the curriculum, put courses in a better order, redesign support services, add or change options. So far, we have received responses from /number of respondents/ students in our curriculum.

Your feedback is very important.


Programme Director of /curriculum title/


In the Study Information System, the data of feedback questionnaires are connected with the data of the student and his/her student place, but the results of the questionnaire are publicised in the Study Information System, research and analyses only in an impersonal form.

Feedback answers can be associated with a concrete person by persons who have the right of access to them. The university has the legal obligation to issue the data e.g. to the court, public prosecutor’s office, police. Read more about personal data protection: https://www.ut.ee/en/content/quality-assurance.

Meaningful and constructive feedback is highly appreciated. Before responding to the questionnaire, it is essential to read the good practice of giving feedback (https://www.ut.ee/en/content/good-practices-giving-feedback)).

The Office of Academic Affairs has the right to delete the comments that ignore the good practice of giving feedback. The comments are deleted without associating them with the person who wrote them.

  • No labels