ÕIS JA ÕIGUSED SELLE KASUTAMISEKS - SIS AND THE RIGHTS TO USE IT

Õppijad kasutavad ÕIS 2 keskkonda. ÕISi veebiaadress õppijale on https://ois2.ut.ee

Link ÕISi sisenemiseks paikneb ka TÜ kodulehe ülaservas. ÕISi sisselogimiseks saate kasutada TÜ arvutivõrgu keskset kasutajatunnust ja salasõna. Siseneda saab ka ID-kaardi, Mobiil-ID või SmartID abil.


Lugege täpsemalt...


ÕISi kasutaja õigused ja kohustused sõltuvad isiku suhtest (avalik kasutaja, õppija vms) ülikooliga. Lugege täpsemalt...


Uue õppijana ÕISi kasutajaks saamisest Lugege täpsemalt... 

Learners use the SIS 2 environment. The web address of the SIS for learners is https://ois2.ut.ee

The link for entering the SIS is also located at the top of the UT homepage.  Use the central username and password of the UT computer network for logging in. You can also log in using the ID-card, Mobile-ID or SmartID. For details read...


SIS user’s rights and obligations depend on the person’s relation with the university (public user, learner, etc.). For details read...


How new learners can become SIS users: For details read...

ABI ÕISI KASUTAMISEL - ASSISTANCE IN USING SIS

Esmast tuge (kasutusjuhendid, KKK jms) ÕISi kasutamisel saate käesolevas ÕISi info ja abi keskkonnas olevatest materjalidest. Eri kasutajagruppide juhendid ja muu ÕISi info on koondatud järgmistele lehtedele:


Kui ÕISi kasutamisel tekib küsimusi või probleeme, siis pöörduge aadressile ois.tugi@ut.ee.


Kasutajatunnuse ja salasõnaga seotud probleemide korral helistage TÜ arvutiabi telefonile 737 5500 (tööpäeviti 8-17) või saatke kirjalik teade. Enne pöördumist võite tutvuda ka arvutiabi juhenditega, võib-olla leiate abi juba sealt.

Abi küsimisel on alati väga oluline võimalikult täpselt tekkinud probleemi kirjeldada. E-kirja teel abi küsimisel võite kasutada probleemi kirjeldamiseks ka ekraanipilti.

Abi küsimisel on alati väga oluline võimalikult täpselt tekkinud probleemi kirjeldada.

  • Milles probleem väljendub?
  • Milliseid tegevusi tegite ÕISis enne seda kui probleemi märkasite?
  • Kas teile näidatakse veateadet? Millist?

E-kirja teel abi küsimisel võite kasutada probleemi kirjeldamiseks ka ekraanipilti.

You can get initial support (instructions for use, FAQ etc.) for using SIS from the materials of this environment of SIS information and help. Guides for different user groups and other SIS information can be found on the following pages:


When having problems with or questions about SIS contact us at ois.tugi@ut.ee.


In the case of problems related to usernames and passwords, call the UT IT helpdesk, phone 737 5500 (8–17 on working days) or send a message. Before approaching them, you can also read the IT helpdesk guidelines; you may find help from there already.

When asking for help, always describe the problem as precisely as possible. When asking for help by e-mail, you can also use screenshots to describe the problem.

When asking for help, always describe the issue as precisely as possible.

  • What seems to be the problem?
  • What were you doing in the SIS before you noticed the issue?
  • Are you shown an error messages? Which ones?

When asking for help by e-mail, you can also use screenshots to describe the problem.

  • No labels