Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Sisukord
 

Registreerumise alustamine

Täiendusõppeprogrammile registreerumiseks otsige üles sobiv programm. Kui programm leitud, avage see vajutades toimumise lingile. Registreerumiseks vajutage programmi alaservas nupule Registreeru (vt joonis).

Avaneb registreerumise vorm (vt joonis). Registreerumiseks valige riik (vaikimisi Eesti) ja sisestage oma isikukood.

Isikukoodi sisestamise järel (joonisel p 1) vajutage nupule Edasi (joonisel p 2).

Isiku- ja kontaktandmete täitmine

Ees- ja perekonnanime sisestamisel tuleb ladina tähestikku mitte kuuluvad sümbolid asendada vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses kehtestatud korrale.

Täiendusõppeprigrammile registreerumisel on osad väljad kohustuslikud täita.
 • Isikuandmetest on kohustuslikud väljad: nimi, isikukood, elukoha riik, maakond, vald või linn,postiindeks, aadress, telefoninumber. E-post on kohustuslik järgmistel tingimustel:
  • täiendusõppe toimumine on täielikult või osaliselt veebipõhine
  • täiendusõppe toimumisel väljastatakse lõpudokumendid ainult digitaalselt
  • täiendusõppija tasub täiendusõppe eest ise
  • täiendusõppe toimumisel väljastatakse lõpudokumendid digitaalselt või paberil, täiendusõppija ei soovi saada lõpudokumenti paberil
  Kohustuslik ei ole väli asula. Eduko täiendusõppeprogrammidele registreerumisel on väljad amet ja töökoht kohustuslikud.
 • Kinnitus täiendusõppest loobumise ja õppetasu tagastamise tingimustega tutvumise ja nõustumise kohta ja maksja andmed on kohustuslikud, kui täiendusõppeprogrammi hind on suurem kui null eurot.
 • Kui maksjaks on juriidiline isik, on kohustuslikud väljad: maakond, vald või linn, aadress, maksja nimi. Kohustuslik ei ole reg. kood.
 • Kui maksjaks on füüsiline isik, on kohustuslikud väljad: maakond, vald või linn, aadress, maksja nimi, maksja reg.kood või isikukood.

E-post on vajalik Moodle'is kasutajakontode loomiseks (Moodle'is on e-posti aadress kohustuslik, samuti saadetakse e-posti teel kursusel osalejatele tema kasutajakonto andmed ja kursusele sisenemise juhis), digitaalselt väljastatav lõpudokumendi edastamiseks ning arve saatmiseks.


 • Eesti isikukood on oluline, sest see kuvatakse täiendusõppeprogrammi edukal läbimisel väljastatavale tunnistusele ja hinnetelehele (selle puudumisel, nt kui isikul on välismaa isikukood, kuvatakse dokumentidele isiku sünniaeg).
 • Samuti on see oluline andmete edastamisel maksuametile tulumaksutagastuse saamiseks.
 • Aadress on oluline info edastamisel maksuametile ning tunnistuse ja hinnetelehe saatmisel postiga koju.

Sisestage täiendusõppeprogrammil isiklikud elukoha ja e-posti andmed, mitte asutuse üldine e-posti aadress, asutuse aadress vms.

E-posti aadressiks ei sobi sisestada isikukood@eesti.ee, sest see e-posti aadress on mõeldud riigi ja kasutaja vaheliseks ametlikuks suhtluskanaliks. Kirjad, mis TÜ sellele aadressile saadab, ei jõua Teieni, vaid saadetakse saatjale tagasi.

Isiku- ja kontaktandmete täitmisel on kolm võimalust.

Teil ei ole kunagi TÜga suhet olnud

Kui teil ei kunagi TÜga suhet olnud, ei leita teie andmed ja avaneb isikuandmete sisestamise vorm (vt joonis), millele saate sisestada järgmised andmed: eesnimi, perekonnanimi, riik ja isikukood, aadress ja telefon. E-posti aadressi on kohustuslik sisestada järgmistel tingimustel:

 • täiendusõppe toimumine on täielikult või osaliselt veebipõhine
 • täiendusõppe toimumisel väljastatakse lõpudokumendid ainult digitaalselt
 • täiendusõppija tasub täiendusõppe eest ise
 • täiendusõppe toimumisel väljastatakse lõpudokumendid digitaalselt või paberil, täiendusõppija ei soovi saada lõpudokumenti paberil

Teil on olnud suhe TÜga, kuid hetkel enam mitte

Kui teil on kunagi suhe TÜga olnud, avaneb isikuandmete sisestamise vorm, millel on teade: Teie andmed on TÜ andmebaasis olemas. Uuendage aadress, telefon, e-post. (vt joonis). Sisestage oma kontaktandmed: aadress ja telefon.  E-posti aadressi on kohustuslik sisestada järgmistel tingimustel:

 • täiendusõppe toimumine on täielikult või osaliselt veebipõhine
 • täiendusõppe toimumisel väljastatakse lõpudokumendid ainult digitaalselt
 • täiendusõppija tasub täiendusõppe eest ise
 • täiendusõppe toimumisel väljastatakse lõpudokumendid digitaalselt või paberil, täiendusõppija ei soovi saada lõpudokumenti paberil

Teil on hetkel aktiivne suhe TÜga

Kui teil on hetkel TÜga aktiivne suhe olemas, siis pärast isikukoodi sisestamist näidatakse teile teie TÜ arvutivõrgu kasutajatunnust ja palutakse sisestada parool (vt joonis). Parooli sisestamise järel saate jätkata autenditud kasutajana. Kui te parooli sisestada ei soovi või seda ei mäleta, saate jätkata registreerumist avaliku kasutajana. Sisestage oma kontaktandmed: aadress ja telefon. E-posti aadressi on kohustuslik sisestada järgmistel tingimustel:

 • täiendusõppe toimumine on täielikult või osaliselt veebipõhine
 • täiendusõppe toimumisel väljastatakse lõpudokumendid ainult digitaalselt
 • täiendusõppija tasub täiendusõppe eest ise
 • täiendusõppe toimumisel väljastatakse lõpudokumendid digitaalselt või paberil, täiendusõppija ei soovi saada lõpudokumenti paberil

Teaduskooli ja õpilastele mõeldud täiendusõppeprogrammiga seotud lisaandmete täitmine

Kui tegemist on teaduskooli või õpilastele suunatud programmiga, määrake enda roll (õpilane, õpetaja, kooliväline isik) (vt joonis). Õppijana ja õpetajana sisestage ka kool ning õppijana klass ning aineõpetaja nimi.

Ameti, töökoha ja täiendava info sisestamine

 • Välju Amet ja Töökoht ei ole TÜ teaduskooli programmidele registreerumisel.
 • Arstiteaduskonna täienduskeskuse ja Eduko täiendusõppeprogrammidel on väljade Amet ja Töökoht täitmine kohustuslik, teistel vabatahtlik.

Koolitusele registreeruja sisestab oma ameti ja töökoha (vt joonis p 1), mis annab koolitajale infot koolitusel osalejate ametialase tausta kohta.

Väljale Täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega (joonisel p 2) saab registreeruja lisada info või küsimused toitlustamise, parkimise, majutuse, koolitusruumile juurdepääsu vms kohta. Sellele väljale sisestatud teated edastatakse täiendusõppeprogrammi kontaktisiku e-posti aadressile.

Maksja andmete sisestamine

Kui toimumise hind on 0 EUR (st koolitus on tasuta), siis te maksja andmeid sisestama ei pea.

 • Vaikimisi on maksja määramata. määrake Maksja rippmenüüst (vt joonis) kas maksjaks olete ise, või on maksjaks juriidiline või füüsiline isik.

 • Kui maksjaks on juriidiline või füüsiline isik, avaneb maksja andmete vorm. Kui maksjaks on juriidiline isik, on kohustuslikud väljad: maakond, vald või linn, aadress, maksja nimi. Kohustuslik ei ole reg. kood.
 • Kui maksjaks on füüsiline isik, on kohustuslikud väljad: maakond, vald või linn, aadress, maksja nimi, maksja reg. kood või isikukood.
 • Välja täiendav info arve kohta täitmine ei ole kohustuslik.
 • Kui on vaja lisada veel mõne maksa andmed (kokku on võimalik lisada viis maksjat), siis vajutage nupule Lisa maksja ja täitke maksja andmed.

VÕTA kasutamine toimumise läbimisel

Kui ainetest koosneva täiendusõppeprogrammi sisusse kuuluvaid õppeaineid, on võimalik arvestada varasemate õpingute ja töökogemuse põhjal (VÕTA), siis on registreerumisel võimalik avaldada soovi VÕTA kasutamiseks. Kui soovita arvestada varasemaid õpinguid või töökogemust täiendusõppeprogrammi läbimisel, täitke märkeruut real Soovin koolituse läbimisel arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust (VÕTA) (vt joonis).

Lõpudokument digitaalsena või paberil

 • Kui lõpetajale väljastatakse dokument digitaalselt või digitaalselt/paberil, siis registreerimisvormil on lause Tartu Ülikool väljastab koolituse läbimist tõendavad dokumendid digitaalsetena. (joonisel p 1).
 • Kui täiendusõppeprogrammi toimumisele on kehtestatud paberil väljastatud MOOC'i tunnistuse tasu, siis registreerumisvormil on lause Tasu paberil väljastatava tunnistuse eest on /X/ eurot (hind sisaldab käibemaksu). (joonisel p 2).
 • Kui lõpudokument vormistatakse vastavalt õppija soovile, kas diitaalselt või paberil, ning soovite paberil lõpudokumenti, täitke väljal Vajan koolituse läbimist tõendavat dokumenti paberil (joonisel p 3) märkeruut.

Täiendusõppe uudislistiga liitumine

Täitke märkeruut Soovin saada igakuist infot TÜ täiendusõppe uudislistist (vt joonis), kui soovite saada igakuist infot TÜ täiendusõppe uudislistist. Märkeruudu täitmisel kontrollitakse, kas teil on sisestatud e-posti aadress.

Täiendusõppest loobumise ja õppetasu tagastamise tingimustega tutvumine ja nõustumine

 • Kui toimumise hind on suurem kui 0 EUR (st koolitus ei ole tasuta), siis on registreerumisvormil kohustuslik märkeruut, mille täitmisel kinnitate, et olete tutvunud täiendusõppest loobumise ja õppetasu tagastamise tingimustega: Kinnitan, et olen tutvunud ja nõustun täiendusõppest loobumise ja õppetasu tagastamise tingimustega (vt joonis).
 • Eestikeelsel registreerumisvormil viib link lehele http://www.ut.ee/et/taiendusope/kursuste-eest-tasumine, ingliskeelsel registreerumisvormil viib link lehele https://www.ut.ee/en/cancellation-and-refund-policy.


Registreerumise kinnitamine

Registeerumiseks vajutage nupule Registreeru. Kui registreerumine õnnestus, ilmub teade Registreerumine õnnestus (vt joonis). Nupule Tagasi vajutades kuvatakse täiendusõppeprogrammi toimumise andmed.