Meditsiiniteaduste valdkonnas on võimalik õppijad korraldusega (prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldus: rühma määramine) määrata rühmadesse. Rühma määratud õppijatele tekib kõrvalolek (Rühm 1, Rühm 2 jne), mille alusel saab nad automaatselt määrata ainekavale vormistatud rühmadesse.

  • Meditsiiniteaduste valdkonna õppijate registreerimiseks rühmadesse vajutage õppetööle registreerumise mooduli esilehel nupule AR rühma registreerimine
  • Avaneb kõrvaoleku alusel rühma registreerimise vorm (vt joonis). Vormile tuleb esmalt lisada ained ja siis nendele ainetele registreerunud isikud. Ainete lisamiseks vajutage nupule Lisa aineid.

  • Avaneb ainete otsingu vorm, millel saate aineid otsida aine omaniku, ainekoodi ja nimetuse, tunniplaani kuuluvuse ning toimumise aja järgi. Leitud ainete valimiseks täitke nende eest olevad märkeruudud. Kui täidate veeru päises märkruudu Vali, valitakse korraga kõik ained. Valikute tühistamiseks tühjendage märkeruudud. Ainete lisamiseks registreerimise vormile vajutage nupule Lisa valitud ained.
  • Ained lisatakse rühma registreerimise vormile. Aine kohta näidatakse selle nimetust, ainekava infot ja ainekavasse lisatud rühmi (joonisel p 1).

Rühmade tähiste ees on rasvases kirjas nende järjekorranumbrid (ainekavas rühmade muutmise vormil veeru Jrk sisu). Järjekorranumbrid peavad ainekavas olevatel rühmadel kindlasti olema, nende järgi toimubki õppijate rühmadesse määramine. Järjekorranumbriga 1 rühma määratakse need, kelle kõrvaolek on rühm 1 jne. Kui rasvases kirjas järjekorratähised puuduvad, tuleb need ainekavas rühmade juurde lisada.

  • Aine eemaldamiseks vajutage nupule Eemalda. Aine lisamiseks korrake toimingut vajutades nupule Lisa aineid (joonisel p 1). Valitud ainetele registreerunud õppijate lisamiseks vajutage nupul Lisa ainetele registreerunud õppijad (joonisel p 2).

  • Lisatakse nimekiri ainele registreerunud õppijatest. Nimede järel näidatakse, millisesse aine rühma isik määratakse (vt joonis). Registreeringute salvestamiseks vajutage nupule Salvesta.