Õppeainele, mille liik on kaitsmisega lõppev aine (nt doktoritöö) saab vormistada atesteerimise tulemuste sissekandmiseks eksamiprotokollid ning kaitsmise sissekandmiseks kaitsmisprotokolli, millesse arvutatakse automaatselt kui palju ainepunkte on õppijal jäänud aines pärast atesteerimisi veel saada (vt tabel).

 

Õppija 1

Õppija 2

1. osa (eksamiprotokoll)

30

45

2. osa (eksamiprotokoll)

60

60

3. osa (eksamiprotokoll)

45

50

4.osa (kaitsmisprotokoll)

45

25

Kokku

180 EAP

180 EAP

  • Kui kaitsmisega lõppeva aine tulemused on ÕISis vormistatud alljärgneval viisil, siis kuvatakse see õiendile ühe reana. Õiendile kuvatakse: viimase osa tulemus koos eelnevate osade eest saadud ainepunktide summaga, viimase soorituse kuupäev ning hinne. Näiteks: MTMS.00.009 Doktoritöö: Töö teema 180 EAP, 31.10.2011 kaitstud.
  • Sama põhimõte kehtib ka siis kui mõni aine osa on arvestatud varasemate õpingute või töökogemuse põhjal. VÕTA asenduse andmetesse peab olema asenduseks lisatud sama ainekoodiga aine õppija õppekavast.
  • Eelduseks, et punktide arvutamine kaitsmisprotokolli automaatselt toimuks ning tulemused kuvatakse õiendile ühe reana, on see, et õppijale on eri osade tulemused sisse kantud sama ainekoodiga aine alt. Seoses paljude üksuste muutumisega loodud vanade üksuste ainete põhjal uute üksuste koodidega ained. Kui tulemuste sisse kandmist on alustatud juba vana ainekoodi kandva ainega, tuleb selle ainekoodiga ainet tulemuste sisestamiseks edasi kasutada. Kui tulemuste sisse kandmist on alustatud koodita ainega (millel nüüdseks on olemas kood), tuleb jätkata tulemuste sisse kandmist sama ainega.
  • Õppija õppetöö tulemuste vaatamise vormilt saate kontrollida, millise ainekoodiga on talle tulemuste sisse kandmist alustatud. Koodita ainele omistatud koodi saab teada, kui vajutada veerus Ainekood lingile "koodita". Avaneb aine üldandmete väljatrükk, millel on kirjas koodita ainele antud kood.
  • Aine osadega protokollimiseks tuleb aine üldandmetesse märkida aine liigiks Kaitsmisega lõppev aine (vt joonis) ja lõpphindamiseks eristav või kaitsmine.

  • Atesteerimiste sissekandmiseks tuleb vormistada osadega ainekavad, mille hindamiseks tuleb määrata mitteeristav ja mahuks määramata EAP (vt joonis). Tulemuste sissekandmiseks tuleb kasutada eksamiprotokolli. Määramata mahu korral on võimalik määrata igale protokolli lisatule atesteerimisel antud punktide arv.

  • Eksamiprotokolli tegemiseks on vajalik, et õppijad on ainele registreeritud. Nende registreerimist lihtsustab valik Lisa üliõpilasi teiselt ainelt/aine osalt registreerimise vormil.
  • Eksamiprotokollide vormistamisel on võimalik protokolli lisada õppejõud, kes on ainekavasse õppejõuks määratud. Hinde andjaks igale protokollis olevale õppijale saab määrata, kas ühe või kõik protokolli lisatud õppejõud.
  • Kaitsmise sissekandmiseks tuleb vormistada samuti osaga ainekava, mille mahuks on määramata EAP ja hindamine on eristav või kaitsmine.Tulemuste sissekandmiseks tuleb kasutada kaitsmisprotokolli, mille individuaalprotokollidesse ilmub igale õppijale automaatselt see punktide arv, mis õppijal on jäänud veel aines saada (aine kogumaht 180 EAP miinus erinevate osade eest saadud EAP summa).