Hindamise süsteemist oleneb, millisel skaalal saab õppijale protokollides tulemuse määrata. Hindamine võib olla eristav, mitteeristav või kaitsmine. Sobiv hindamise süsteem määratakse esmalt ära aine üldandmetes lõpphindamise väljal. Vastavalt määratud lõpphindamisele pakutakse hindamist ainekava väljale Hindamine. Vajadusel saab seda enne ainekava kinnitamist muuta.

Ainekavasse määratud hindamissüsteemist (vt joonis) omakorda oleneb, millise hinde saab õppijale eksami- ja kaitsmisprotokollides määrata.

  • Kui ainekavas on hindamine Eristav, siis on protokollis hindamise süsteem täheline ning protokollis saab hindeks määrata A-F ja mitteilmunud (vt joonis).

  • Kui ainekavas on hindamiseks Mitteeristav, siis on protokollis hindamise süsteem arvestus ning protokollis saab hindeks määrata arvestatud, mittearvestatud ja mitteilmunud (vt joonis).

  • Kui ainekavas on hindamiseks Kaitsmine, siis on kaitsmisprotokollis hindamise süsteem kaitsmine (vt joonis).

  • Hindeks saab sellisel juhul määrata kaitstud ja mittekaitstud või summa cum laude, cum laude, approbatur ja optime approbatur (vt joonis).