Ainekavale on võimalik õppetöö korraldamiseks luua rühmad. Ülevaade kõikidest rühmade haldamisega seotud tegevustest saate peatükist "Ülevaade õppetöö organiseerimisest rühmadele".

  • Rühmade lisamiseks vajutage ainekava vaatamise vormil nupule Muuda rühmi. Ekraanile kuvatakse rühmade muutmise vorm. Sisestage väljale Lisa (joonisel p 1) mitu rühma te soovite lisada. Rühmade lisamiseks vajutage nupule Lisa (joonisel p 2). Kokku on võimalik lisada 99 rühma.

  • Lisatakse soovitud arv rühmi (vt joonis). Veergu Tähis sisestage vajadusel rühmale sobiv tunnus, nt kui rühm on mõeldud mingi kindla eriala õppijatele, saate rühma tähises sellele vihjata.

Kompleksaine alamaine rühmade tähised sisestage täpselt samal kujul, nagu on rühmade tähised vastava kompleksaine ainakava andmetes.

  • Kui rühma nimetus kompleksaine ja alamaine ainekavas on täpselt ühesugune, kuvatakse õppija tunniplaani kõik sellele rühmale, millesse õppija on kompleksaine ainekavas registreeritud, alamaine ainekavva lisatud tunnid ja tunnid, millele rühmi ei ole lisatud.
  • Kui rühma nimetused on erinevad, kuvatakse õppijale kõik alamaine ainekavale loodud tunnid.


  • Vajadusel määrake rühmadele piirarv. Pärast rühmadele piiraarvu sisestamist (vt joonis) määratakse piirarv ka ainekavale. Kui ainekavas oli piirarv juba määratud, siis muutub see vastavalt rühmade piirarvude summale.
  • Vajutage nupule Lisa õppejõud ja lisage ainekavasse lisatud õppejõudude hulgast, kes on seotud mingi kindal rühmaga. Määrake, kas õppejõud on lektor (st loengupidaja), praktikumijuhendaja või seminarijuhendaja (vt joonis). Lisama peate kõik õppejõud, kes on mingi rühmaga seotud. Oluline on see rühmadele tundide lisamisel.

  • Rühmade järjekorda saate muuta sisestades veeru Jrk nr väljadele sobiva järjekorranumbri. Pärast rühmade salvestamist järjestatakse read vastavalt järjekorranumbritele, st kõige esimeseks paigutatakse rida, mille järjekorranumber on kõige väiksem ja kõige viimaseks rida, mille järjekorranumber on kõige suurem. Rühmade andmete lisamiseks vajutage nupule Salvesta. Ekraanile kuvatakse ainekava vaatamise vorm koos lisatud rühmadega (vt joonis). Rühmade muutmiseks vajutage nupule Muuda rühmi.

Selleks, et õppijad saaks ainele registreerides omale sobiva rühma valida, tuleb rühmad avada registreerumiseks.