Õppeaine versiooni lisamise või muutmise vormil väljal Õppevorm (vt joonis) on kohustuslik määrata, kas õppeaine versiooni raames toimub õppetöö lähiõppes, põimõppes või veebiõppes.

Lähiõppe korral on võimalik sisestada aine kodulehe aadress. Põimõppe ja veebiõppe puhul on õppeaine versiooni väli Õpikeskkond kohustuslik täita.

Kui õppeaine versiooni õppevormiks on määratud põimõpe või veebiõpe, siis tekib ainekavasse lisatud õppejõududele ja eriõigustega töötajatele, kellel on õigus hallata õppeaine versiooni andmeid ning õppeainesse õppijaid registreerida, reale Õppevorm link Halda Moodle'i seoseid (vt joonis). ÕISi ja Moodle'i vaheliste seoste haldamisest lugege täpsemalt Moodle'i juhenditest.


Moodle'i kursusega seotud õppeaine versiooni andmetest on õppeainele lisatud õppematerjale võimalik eksportida Moodle'i kursusele. Õppematerjalide eksportimiseks on Seos Moodle'iga lehel nupp Ekspordi õppematerjalid Moodle'isse (vt joonis).

Lugege täpsemalt õppematerjalide eksportimise Moodle'i juhendist: https://sisu.ut.ee/juhendid/%C3%B5ppematerjalide-%C3%BClekandmine-%C3%B5isist-moodleisse.

Põimõppe või veebiõppe õppevormiga õppeaine versiooni, millele on loodud seos Moodle'i kursusega,