Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ainekava lisamise või muutmise vormil väljal Veebipõhine õpe (vt joonis) on kohustuslik määrata, kas ainekava raames toimub õppetöö osaliselt või täielikult veebipõhiselt või ei toimu veepõhiselt. Määrake rippmenüüst vastavalt kas Ei ole, Osaliselt või Täielikult.

Veebipõhise õppe puudumisel on võimalik sisestada aine kodulehe aadress. Viimase kahe valiku puhul on ainekava väli Veebipõhine õpikeskkond kohustuslik täita.

Kui ainekava on määratud osaliselt või täielikult veebipõhiseks, siis tekib ainekavasse lisatud õppejõududele ja eriõigustega töötajatele, kellel on õigus hallata ainekava andmeid ning ainekavale õppijaid registreerida, reale Veebipõhine õpe link Halda Moodle'i seoseid (vt joonis). ÕISi ja Moodle'i vaheliste seoste haldamisest lugege täpsemalt Moodle'i juhenditest.

Moodle'i kursusega seotud ainekava andmetest on õppeainele lisatud õppematerjale võimalik eksportida Moodle'i kursusele. Õppematerjalide eksportimiseks on Seos Moodle'iga lehel nupp Ekspordi õppematerjalid Moodle'isse (vt joonis).

Lugege täpsemalt õppematerjalide eksportimise Moodle'i juhendist: https://sisu.ut.ee/juhendid/%C3%B5ppematerjalide-%C3%BClekandmine-%C3%B5isist-moodleisse.

Täielikult või osaliselt veebipõhise ainekava, millele on loodud seos Moodle'i kursusega,