Aine lõpphindamine on vastava aine õpiväljundite saavutamise taseme hindamisskaala.

Aine lõpphindamine määrake üldandmete lisamise või muutmise vormil Lõpphindamine rippmenüüst (vt joonis). Võimalikud valikud on: eristav, mitteeristav ja kaitsmine.

Kui aine liigiks on Tavaline aine on võimalik lõpphindamiseks valida järgmisi hindamisskaalasid:

  • eristav ehk hindeline (varasem eksam) - võimaldab õppija õpiväljundite saavutamise taset hinnata tähelises hindesüsteemis (A-F ja mitteilmunud)
  • mitteeristav ehk mittehindeline (varasem arvestus) võimaldab õppija õpiväljundite saavutamise taset hinnata arvestuslikus hindamissüsteemis (arvestatud, mittearvestatud ja mitteilmunud).

Kui aine liik on kaitsmisega lõppev aine, on võimalik määrata lõpphindamiseks lisaks ka kaitsmine. See skaala võimaldab tulemust hinnata kaitsmise hindamissüsteemis (summa cum laude, cum laude, optime approbatur, approbatur ja kaitstud, mittekaitstud).

Ainele loodavas ainekavas on hindamisskaala vaikimisi sama, mis üldandmetes. Vajadusel saate seda muuta.


SEOTUD TEEMAD

Aine liigi määramine