Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

 ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Ülikooli tasemeõppes toimub õppetöö õppekavade alusel.


Õppekava on õpingute alusdokument, mis määrab kindlaks õppe üldeesmärgid, õpiväljundid, õppekava nominaalkestuse ja mahu, õppekeele, õpiväljundite saavutamiseks vajaliku(d) teise(d) keele(d), õppe alustamise tingimused, õppeainete loetelu, mahu, lühikirjeldused ning valikuvõimalused ja -tingimused, spetsialiseerumisvõimalused, õppe lõpetamise tingimused, antava akadeemilise kraadi ja väljastatavad dokumendid, antava kutse, õppekava valdkonna(d), kuhu õppekava kuulub, ning õppekava haldaja(d).

Studies in the university’s degree studies are based upon curricula.

A curriculum is the source document of studies which defines the general objectives of studies, the learning outcomes, the standard period of study and the volume, language of instruction and other language(s) necessary for achieving learning outcomes, access requirements, the list, volume and brief descriptions of courses, the options and requirements for choosing courses, options for specialisation, graduation requirements, the titles of degrees conferred and the documents issued upon graduation, the profession awarded, and the faculty (faculties) where the curriculum is placed and the manager(s) of curriculum.