Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width50%

Aine osa on läbimata


Info

Kui ainet loetakse mitmel semestril, vormistatakse selle ainekavad osadena (1. osa, 2. osa jne). Järgnevale osale registreerumise eelduseks võib olla määratud eelneva(te) osa(de) sooritamine.

Kuvatakse tekst: Aine X. osa on läbimata.

Leitud õppeaine nimetuse ees ei ole ainetele ainetesse registreerumisel aktiivset märkeruutu ja ainete juures on piirangust informeeriva tekst (vt joonis).

Kui olete aine lisanud planeerijasse ja sellel on registreerumispiirang, siis näidatakse märkeruudu kõrvale hüüumärki ja kursoriga sellele liikudes näete selgitust registreerumispiirangu kohta (vt joonis). Õppeainele Õppeainesse ei ole võimalik registreeruda. Märkeruudu täitmisel saate õppeaine planeerijast eemaldada.


Column
width50%

Part of the course has not been completed


Info

If the course is taught in several semesters, its syllabuses are presented in parts (part 1, part 2 etc). A precondition for registration for the following part may be completion of the previous part(s).

The text is displayed: Part X of the course is not completed.

At registration for courses, there is no active checkbox in front of the course title, and there is a text informing about the restriction (see Figure).

If you have added the course into the planner, and it has a restriction for registration, an exclamation mark is shown next to the checkbox, and when moving the cursor to it, you can see an explanation about the restriction (see Figure). Registration for the course is not possible. By filling the checkbox, you can remove the course from the planner.


...