Aine osa on läbimata


Kui ainet loetakse mitmel semestril, vormistatakse selle ainekavad osadena (1. osa, 2. osa jne). Järgnevale osale registreerumise eelduseks võib olla määratud eelneva(te) osa(de) sooritamine.

Kuvatakse tekst: Aine X. osa on läbimata.

Leitud õppeaine nimetuse ees ei ole ainetesse registreerumisel aktiivset märkeruutu ja ainete juures on piirangust informeeriva tekst (vt joonis).

Kui olete aine lisanud planeerijasse ja sellel on registreerumispiirang, siis näidatakse märkeruudu kõrvale hüüumärki ja kursoriga sellele liikudes näete selgitust registreerumispiirangu kohta (vt joonis). Õppeainesse ei ole võimalik registreeruda. Märkeruudu täitmisel saate õppeaine planeerijast eemaldada.

Part of the course has not been completed


If the course is taught in several semesters, its syllabuses are presented in parts (part 1, part 2 etc). A precondition for registration for the following part may be completion of the previous part(s).

The text is displayed: Part X of the course is not completed.

At registration for courses, there is no active checkbox in front of the course title, and there is a text informing about the restriction (see Figure).

If you have added the course into the planner, and it has a restriction for registration, an exclamation mark is shown next to the checkbox, and when moving the cursor to it, you can see an explanation about the restriction (see Figure). Registration for the course is not possible. By filling the checkbox, you can remove the course from the planner.