Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width50%

Struktuuriüksuse piirang


Info

Tegemist on ajutise piiranguga.


Info

Õppekorralduseeskirja järgi võib piirata kohustuslike ainete puhul registreerumise algustähtajast kolme nädala jooksul registreerumist piirata valdkonna, instituudi või kolledži järgi.

Kui ainele on kehtestatud piirang(ud) ja te ei vasta nendele piirangutega seatud tingimustele, siis ei ole ainetele ainetesse registreerumisel sellise aine ees aktiivset märkeruutu ja aine juures on piirangust informeeriv tekst (vt joonis).

Kui olete aine lisanud planeerijasse ja sellel on registreerumispiirang, siis näidatakse märkeruudu kõrvale hüüumärki ja kursoriga sellele liikudes näete selgitust registreerumispiirangu kohta (vt joonis). Õppeainele Õppeainesse ei ole võimalik registreeruda. Märkeruudu täitmisel saate õppeaine planeerijast eemaldada.

Kui registreerimist on piiratud valdkonna, instituudi või kolledži järgi, kuvatakse tekst: Ainele registreerumine ei ole teie valdkonnale, instituudile või kolledžile hetkel lubatud (ÕKE p 432 ja 64). Vabade kohtade olemasolul võimalik registreeruda alates (kuupäev).

Tip

Kui pärast piirangus nimetatud kuupäevi muid piiranguid ei ole (nt aine piirarv ei ole täitunud), saate ainele ainesse registreeruda.Column
width50%

Restriction by structural unit


Info

This is a temporary restriction.


Info

Study Regulations allow to restrict registration for compulsory courses during three weeks from the beginning of registration according to the faculty, institute or college.

If restriction(s) are imposed for the course and you do not meet the requirements set by the restrictions,  there is no active checkbox in front of the course title at registration for courses, and a text informing about the restriction is displayed (see Figure).

If you have added the course into the planner, and it has a restriction for registration, an exclamation mark is shown next to the checkbox, and when moving the cursor to it, you can see an explanation about the restriction (see Figure). Registration for the course is not possible. By filling the checkbox, you can remove the course from the planner.

When registration is limited according to the faculty, institute or college, the text is displayed: Registration for the course is not allowed for your faculty, institute or college at the moment (Clauses 432 and 64of Study Regulations). If there are vacant places, you can register from (date).

Tip

If there are no other restrictions after the date mentioned (e.g. if the limit of participants is not full), you can register for the course....