Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Include Page
ois:_Värvid - Õppija juhendid
ois:_Värvid - Õppija juhendid

Include Page
ois:_ÕIS2 Teadete haldamine
ois:_ÕIS2 Teadete haldamine


SEOTUD TEEMAD

Teated

ÕISi menüüs Teated vajutamise järel avaneb elektronteadete haldamise keskkond (vt joonis) milles:

Image Removed

  • näete kõiki teile ÕISi vahendusel saadetud teateid (kaust Saabunud);
  • saate ise koostada ja saata teistele ÕISi kasutajatele nende elektronteadete postkasti ja ÕISi kontaktandmetes olevatele e-posti aadressidele teateid (kaust Koosta);
  • näete enda ÕISi vahendusel saadetud teateid (kaust Saadetud).
Elektronteadetega on seotud järgmised teemad:

Messages

After clicking Messages in the SIS menu, the environment for handling electronic messages opens (see Figure) in which you can:

Image Removed

  • see all the messages sent to you through SIS (folder Inbox);
  • compose and send messages to other SIS users into their mailboxes and messages to email addresses in SIS contact data (folder Compose);
  • see the messages sent by you through SIS (folder Sent);
Electronic messages are dealt with in the following themes: