Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Section


Column
width50%

Aine kuulajate järjekorrast ainesse registreerumine


Info
Koha vabanemisel saate teate ÕISis enda kontaktandmetesse sisestatud e-posti aadressidele ja ÕISi elektronteadete teadete postkasti, mille järel on teil kolm päeva (sh teatamise päev) aega kas registreeruda soovitud õppeainesse või loobuda pakutavast kohast.


Info
Järjekorrast ainesse registreerumise võimalus tekib kohe, kui aine kuulajate hulgas koht vabaneb ja õppijale on saadetud teade koha vabanemise kohta. Automaatne vabade kohtade kontroll ja vastavalt sellele kirjade saatmine toimub kord ööpäevas (varahommikul kella 3 paiku). Kui isik on juba enne automaatset kontrolli järjekorrast ainesse registreeritud, siis ta teavitavat kirja ei saa. 


Järjekorrast registreerumiseks täitke aine real olev märkeruut ja vajutage nuppu Registreeru valitud ainetele (vt joonis). Aine lisatakse Registreeritud ainete plokki. 

Info
Kui järjekorras olija pärast kirja saamist kolme päeva jooksul järjekorrast ainesse ei registreeru, eemaldatakse ta automaatselt järjekorrast. 


Info

Pärast õppeaine versiooni Registreeringu tühistamise lõpp kuupäeva möödumist, ei ole enam võimalik järjekorrast õppeainesse registreeruda.
Section


Column
width50%

Registration for the course from the waiting list


Info

When a vacancy appears, you will receive a message on your e-mail addresses entered into SIS, and the SIS NotificationsMessages. After that, you have three days (including the day when the message was sent) to register for the course or to give up the place offered.


Info

The opportunity to register for a course opens as soon as a place among participants becomes available and a notice of the vacancy has been sent to the learner. The automatic check of vacancies and the sending of notifications accordingly takes place once a day (around 3 AM). If a person has already been registered for the course before the automatic check, he / she will not receive a letter of notification. 


To register for the course from the waiting list, fill the checkbox in front of the course and click the button Register for courses (see Figure). The course is added to the Registered courses block. 


Info

If you do not register for the course from the waiting list within three days from receiving the message, you will automatically be removed from the waiting list.


Info

After the expiry of the Cancellation deadline of the syllabus, it is no longer possible to register for the syllabus from the waiting list.