Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • üliõpilase edasjõudmise jägimiseks
  • iga semestri lõpus puuduoleva õppe mahu ja hüvitamisele kuuluva mahu kumulatiivseks arvutamiseks
  • õppekava täitmise % arvutamiseks nominaalmahu järgi EHISesse edastamiseks
  • õppekava täitmise % arvutamiseks nominaalmahu järgi erialastipendiumi taotlemiseks ja (ilma VÕTAta) tulemusstipendiumi taotlemiseks

Alates 2013/2014. õa sisseastunutel on EHISesse edastatud õppekava täitmise % on aluseks vajaduspõhise õppetoetuse taotlemisel.

...