Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ainekava valiku vormiga (vt joonis) saate otsida välja ained ja nende ainekavad, et lisada nende andmed eksami- ja kaitsmisprotokollidesse vms.

Image Modified

 

Info

Ainete otsingutingimuste määramisel saate vajadusel abi peatükist "Ainete otsing".

Kui sobiv aine ja selle ainekava leitud, siis selle valimiseks eksamiprotokolli vms, vajutage ainekava lingile (vt joonis).

Image Modified