Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Kui teil ei ole kunagi TÜga suhet olnud, ei leita teie andmed ja avaneb isikuandmete sisestamise vorm (vt joonis), millele saate sisestada järgmised andmed: eesnimi, perekonnanimi, riik ja isikukood, aadress ja telefon. E-posti aadressi on kohustuslik sisestada järgmistel tingimustel:

 • täiendusõppe toimumise õppevorm on põimõpe või veebiõpe
 • täiendusõppe toimumisel väljastatakse lõpudokumendid ainult digitaalselt
 • täiendusõppe toimumisel väljastatakse lõpudokumendid digitaalselt või paberil, täiendusõppija ei soovi saada lõpudokumenti paberil
 • täiendusõppija tasub täiendusõppe eest ise
 • täiendusõppija soovib liituda TÜ täiendusõppe uudislistiga

Image Added

Teil on olnud suhe TÜga, kuid hetkel enam mitte

Kui teil on kunagi suhe TÜga olnud, avaneb isikuandmete sisestamise vorm, millel on teade: Teie andmed on TÜ andmebaasis olemas. Uuendage aadress, telefon, e-post. (vt joonis). Sisestage oma kontaktandmed: aadress ja telefon.  E-posti aadressi on kohustuslik sisestada järgmistel tingimustel:

 • täiendusõppe toimumise õppevorm on põimõpe või veebiõpe
 • täiendusõppe toimumisel väljastatakse lõpudokumendid ainult digitaalselt
 • täiendusõppe toimumisel väljastatakse lõpudokumendid digitaalselt või paberil, täiendusõppija ei soovi saada lõpudokumenti paberil
 • täiendusõppija tasub täiendusõppe eest ise
 • täiendusõppija soovib liituda TÜ täiendusõppe uudislistiga

Image Added

Teil on hetkel aktiivne suhe TÜga

Kui teil on hetkel TÜga aktiivne suhe olemas, siis pärast isikukoodi sisestamist näidatakse teile teie TÜ arvutivõrgu kasutajatunnust ja palutakse sisestada parool (vt joonis). Parooli sisestamise järel saate jätkata autenditud kasutajana. Kui te parooli sisestada ei soovi või seda ei mäleta, saate jätkata registreerumist avaliku kasutajana. Sisestage oma kontaktandmed: aadress ja telefon. E-posti aadressi on kohustuslik sisestada järgmistel tingimustel:

 • täiendusõppe toimumise õppevorm on põimõpe või veebiõpe
 • täiendusõppe toimumisel väljastatakse lõpudokumendid ainult digitaalselt
 • täiendusõppe toimumisel väljastatakse lõpudokumendid digitaalselt või paberil, täiendusõppija ei soovi saada lõpudokumenti paberil
 • täiendusõppija tasub täiendusõppe eest ise
 • täiendusõppija soovib liituda TÜ täiendusõppe uudislistiga

Image Added

Teaduskooli ja õpilastele mõeldud täiendusõppeprogrammiga seotud lisaandmete täitmine

Kui tegemist on teaduskooli või õpilastele suunatud programmiga, määrake enda roll (õpilane, õpetaja, kooliväline isik) (vt joonis). Õppijana ja õpetajana sisestage ka kool ning õppijana klass ning aineõpetaja nimi.

Image Added

Ameti, töökoha ja täiendava info sisestamine

Info
 • Välju Amet ja Töökoht ei ole TÜ teaduskooli programmidele registreerumisel.
 • Haridusteaduste instituudi täiendusõppeprogrammidel on väljade Amet ja Töökoht täitmine kohustuslik, teistel vabatahtlik.

Koolitusele registreeruja sisestab oma ameti ja töökoha (vt joonis p 1), mis annab koolitajale infot koolitusel osalejate ametialase tausta kohta.

Väljale Täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega (joonisel p 2) saab registreeruja lisada info või küsimused toitlustamise, parkimise, majutuse, koolitusruumile juurdepääsu vms kohta. Väljale mahub kuni 4000 tähemärgi pikkune tekst. Sellele väljale sisestatud teated edastatakse täiendusõppeprogrammi kontaktisiku e-posti aadressile.

Image Added

Maksja andmete sisestamine

Info

Kui toimumise hind on 0 EUR (st koolitus on tasuta), siis te maksja andmeid sisestama ei pea.

 • Vaikimisi on maksja määramata. määrake Maksja rippmenüüst (vt joonis) kas maksjaks olete ise, või on maksjaks juriidiline või füüsiline isik.

Image Added

 • Kui maksjaks on juriidiline või füüsiline isik, avaneb maksja andmete vorm. Kui maksjaks on juriidiline isik, on kohustuslikud väljad: maakond, vald või linn, aadress, maksja nimi. Kohustuslik ei ole reg. kood.
 • Kui maksjaks on füüsiline isik, on kohustuslikud väljad: maakond, vald või linn, aadress, maksja nimi, maksja reg. kood või isikukood.
 • Välja täiendav info arve kohta täitmine ei ole kohustuslik.
 • Kui on vaja lisada veel mõne maksa andmed (kokku on võimalik lisada viis maksjat), siis vajutage nupule Lisa maksja ja täitke maksja andmed.

VÕTA kasutamine toimumise läbimisel

Kui ainetest koosneva täiendusõppeprogrammi sisusse kuuluvaid õppeaineid, on võimalik arvestada varasemate õpingute ja töökogemuse põhjal (VÕTA), siis on registreerumisel võimalik avaldada soovi VÕTA kasutamiseks. Kui soovita arvestada varasemaid õpinguid või töökogemust täiendusõppeprogrammi läbimisel, täitke märkeruut real Soovin koolituse läbimisel arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust (VÕTA) (vt joonis).

Image Added

Lõpudokument digitaalsena või paberil

 • Kui lõpetajale väljastatakse dokument digitaalselt või digitaalselt/paberil, siis registreerimisvormil on lause Tartu Ülikool väljastab koolituse läbimist tõendavad dokumendid digitaalsetena. (joonisel p 1).
 • Kui täiendusõppeprogrammi toimumisele on kehtestatud paberil väljastatud MOOC'i tunnistuse tasu, siis registreerumisvormil on lause Tasu paberil väljastatava tunnistuse eest on /X/ eurot (hind sisaldab käibemaksu). (joonisel p 2).
 • Kui lõpudokument vormistatakse vastavalt õppija soovile, kas digitaalselt või paberil, ning soovite paberil lõpudokumenti, täitke väljal Vajan koolituse läbimist tõendavat dokumenti paberil (joonisel p 3) märkeruut.

Image Added

Täiendusõppe uudislistiga liitumine

Täitke märkeruut Soovin saada igakuist infot TÜ täiendusõppe uudislistist (vt joonis), kui soovite saada igakuist infot TÜ täiendusõppe uudislistist. Märkeruudu täitmisel kontrollitakse, kas teil on sisestatud e-posti aadress.

Image Added

Täiendusõppeprogrammile registreerumisel kontaktandmete kasutamise keelamiseks otseturustuseks

Tulenevalt elektroonilise side seadusest tohib varasemalt täiendusõppes osalenud isikute elektroonilisi kontaktandmeid kasutada neile sarnaste kursuste kohta info saatmiseks juhul, kui andmete kogumisel on neile antud selge ja arusaadav võimalus tasuta ja lihtsal viisil keelata oma kontaktandmete selline kasutamine.
Kui te täidate täiendusõppeprogrammile registreerudes märkeruudu Ei soovi saada uudiseid ja pakkumisi Tartu Ülikooli täiendusõppe kohta (vt joonis), ei tohi teie kontaktandmeid otseturustuse eesmärkidel kasutada. Nõusolekut kontaktandmete kasutamiseks küsitakse teilt igal registreerumisel.

Image Added

Täiendusõppest loobumise ja õppetasu tagastamise tingimustega tutvumine ja nõustumine

 • Kui toimumise hind on suurem kui 0 EUR (st koolitus ei ole tasuta), siis on registreerumisvormil kohustuslik märkeruut, mille täitmisel kinnitate, et olete tutvunud täiendusõppest loobumise ja õppetasu tagastamise tingimustega: Kinnitan, et olen tutvunud ja nõustun täiendusõppest loobumise ja õppetasu tagastamise tingimustega (vt joonis).
 • Eestikeelsel registreerumisvormil viib link lehele https://www.ut.ee/et/kursuste-eest-tasumine, ingliskeelsel registreerumisvormil viib link lehele https://www.ut.ee/en/cancellation-and-refund-policy.

Image Added

Registreerumise kinnitamine

Registeerumiseks vajutage nupule Registreeru. Kui registreerumine õnnestus, ilmub teade Registreerumine õnnestus (vt joonis). Nupule Tagasi vajutades kuvatakse täiendusõppeprogrammi toimumise andmed.

Image Added


Info

Tartu Ülikool arendab uut õppeinfosüsteemi - ÕIS 2. Uus õppeinfosüsteem võetakse kasutusele järk-järgult.

ÕIS 2 keskkonnas on võimalik otsida ja vaadata täiendusõppeprogrammide andmeid.

ÕIS 1 keskkonnas on võmalik otsida ja vaadata täiendusõppeprogrammide andmeid ning registreeruda täiendusõppeprogrammidele.


Info

Täiendusõppeprogrammidega on võimalik tutvuda ka Tartu Ülikooli kodulehel.


Info

Juhend kirjeldab täiendusõppeprogrammile registreerumist ÕIS 1 keskkonnas.


Section


Column
width60%


Panel
titleSisukord
Table of ContentsColumn
width40%


Registreerumise alustamine

Täiendusõppeprogrammile registreerumiseks otsige üles sobiv programm. Kui programm leitud, avage see vajutades toimumise lingile. Registreerumiseks vajutage programmi alaservas nupule Registreeru (vt joonis).

Image Added

Avaneb registreerumise vorm (vt joonis). Registreerumiseks valige riik (vaikimisi Eesti) ja sisestage oma isikukood.

Image Added

Isikukoodi sisestamise järel (joonisel p 1) vajutage nupule Edasi (joonisel p 2).

Image Added

Isiku- ja kontaktandmete täitmine

Info

Ees- ja perekonnanime sisestamisel tuleb ladina tähestikku mitte kuuluvad sümbolid asendada vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses kehtestatud korrale.

Include Page
ois:Täiendusõppeprogrammile registreerimiseks vajalikud andmed
ois:Täiendusõppeprogrammile registreerimiseks vajalikud andmed

Isiku- ja kontaktandmete täitmisel on kolm võimalust.

Teil ei ole kunagi TÜga suhet olnud

Kui teil ei ole kunagi TÜga suhet olnud, ei leita teie andmed ja avaneb isikuandmete sisestamise vorm (vt joonis), millele saate sisestada järgmised andmed: eesnimi, perekonnanimi, riik ja isikukood, aadress ja telefon. E-posti aadressi on kohustuslik sisestada järgmistel tingimustel:

 • täiendusõppe toimumise õppevorm on põimõpe või veebiõpe toimumine on täielikult või osaliselt veebipõhine
 • täiendusõppe toimumisel väljastatakse lõpudokumendid ainult digitaalselt
 • täiendusõppe toimumisel väljastatakse lõpudokumendid digitaalselt või paberil, täiendusõppija ei soovi saada lõpudokumenti paberil
 • täiendusõppija tasub täiendusõppe eest ise
 • täiendusõppija soovib liituda TÜ täiendusõppe uudislistiga

Teil on olnud suhe TÜga, kuid hetkel enam mitte

Kui teil on kunagi suhe TÜga olnud, avaneb isikuandmete sisestamise vorm, millel on teade: Teie andmed on TÜ andmebaasis olemas. Uuendage aadress, telefon, e-post. (vt joonis). Sisestage oma kontaktandmed: aadress ja telefon.  E-posti aadressi on kohustuslik sisestada järgmistel tingimustel:

 • täiendusõppe toimumine toimumise õppevorm on täielikult põimõpe või osaliselt veebipõhineveebiõpe
 • täiendusõppe toimumisel väljastatakse lõpudokumendid ainult digitaalselt
 • täiendusõppe toimumisel väljastatakse lõpudokumendid digitaalselt või paberil, täiendusõppija ei soovi saada lõpudokumenti paberil
 • täiendusõppija tasub täiendusõppe eest ise
 • täiendusõppija soovib liituda TÜ täiendusõppe uudislistiga

Teil on hetkel aktiivne suhe TÜga

Kui teil on hetkel TÜga aktiivne suhe olemas, siis pärast isikukoodi sisestamist näidatakse teile teie TÜ arvutivõrgu kasutajatunnust ja palutakse sisestada parool (vt joonis). Parooli sisestamise järel saate jätkata autenditud kasutajana. Kui te parooli sisestada ei soovi või seda ei mäleta, saate jätkata registreerumist avaliku kasutajana. Sisestage oma kontaktandmed: aadress ja telefon. E-posti aadressi on kohustuslik sisestada järgmistel tingimustel:

 • täiendusõppe toimumine toimumise õppevorm on täielikult põimõpe või osaliselt veebipõhineveebiõpe
 • täiendusõppe toimumisel väljastatakse lõpudokumendid ainult digitaalselt
 • täiendusõppe toimumisel väljastatakse lõpudokumendid digitaalselt või paberil, täiendusõppija ei soovi saada lõpudokumenti paberil
 • täiendusõppija tasub täiendusõppe eest ise
 • täiendusõppija soovib liituda TÜ täiendusõppe uudislistiga

Teaduskooli ja õpilastele mõeldud täiendusõppeprogrammiga seotud lisaandmete täitmine

Kui tegemist on teaduskooli või õpilastele suunatud programmiga, määrake enda roll (õpilane, õpetaja, kooliväline isik) (vt joonis). Õppijana ja õpetajana sisestage ka kool ning õppijana klass ning aineõpetaja nimi.

Ameti, töökoha ja täiendava info sisestamine

Info
 • Välju Amet ja Töökoht ei ole TÜ teaduskooli programmidele registreerumisel.
 • Haridusteaduste instituudi täiendusõppeprogrammidel on väljade Amet ja Töökoht täitmine kohustuslik, teistel vabatahtlik.

...

Väljale Täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega (joonisel p 2) saab registreeruja lisada info või küsimused toitlustamise, parkimise, majutuse, koolitusruumile juurdepääsu vms kohta. Väljale mahub kuni 4000 tähemärgi pikkune tekst. Sellele väljale sisestatud teated edastatakse täiendusõppeprogrammi kontaktisiku e-posti aadressile.

Maksja andmete sisestamine

Info

Kui toimumise hind on 0 EUR (st koolitus on tasuta), siis te maksja andmeid sisestama ei pea.

...

 • Kui maksjaks on juriidiline või füüsiline isik, avaneb maksja andmete vorm. Kui maksjaks on juriidiline isik, on kohustuslikud väljad: maakond, vald või linn, aadress, maksja nimi. Kohustuslik ei ole reg. kood.
 • Kui maksjaks on füüsiline isik, on kohustuslikud väljad: maakond, vald või linn, aadress, maksja nimi, maksja reg. kood või isikukood.
 • Välja täiendav info arve kohta täitmine ei ole kohustuslik.
 • Kui on vaja lisada veel mõne maksa andmed (kokku on võimalik lisada viis maksjat), siis vajutage nupule Lisa maksja ja täitke maksja andmed.

VÕTA kasutamine toimumise läbimisel

Kui ainetest koosneva täiendusõppeprogrammi sisusse kuuluvaid õppeaineid, on võimalik arvestada varasemate õpingute ja töökogemuse põhjal (VÕTA), siis on registreerumisel võimalik avaldada soovi VÕTA kasutamiseks. Kui soovita arvestada varasemaid õpinguid või töökogemust täiendusõppeprogrammi läbimisel, täitke märkeruut real Soovin koolituse läbimisel arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust (VÕTA) (vt joonis).

Lõpudokument digitaalsena või paberil

 • Kui lõpetajale väljastatakse dokument digitaalselt või digitaalselt/paberil, siis registreerimisvormil on lause Tartu Ülikool väljastab koolituse läbimist tõendavad dokumendid digitaalsetena. (joonisel p 1).
 • Kui täiendusõppeprogrammi toimumisele on kehtestatud paberil väljastatud MOOC'i tunnistuse tasu, siis registreerumisvormil on lause Tasu paberil väljastatava tunnistuse eest on /X/ eurot (hind sisaldab käibemaksu). (joonisel p 2).
 • Kui lõpudokument vormistatakse vastavalt õppija soovile, kas digitaalselt või paberil, ning soovite paberil lõpudokumenti, täitke väljal Vajan koolituse läbimist tõendavat dokumenti paberil (joonisel p 3) märkeruut.

Täiendusõppe uudislistiga liitumine

Täitke märkeruut Soovin saada igakuist infot TÜ täiendusõppe uudislistist (vt joonis), kui soovite saada igakuist infot TÜ täiendusõppe uudislistist. Märkeruudu täitmisel kontrollitakse, kas teil on sisestatud e-posti aadress.

Täiendusõppeprogrammile registreerumisel kontaktandmete kasutamise keelamiseks otseturustuseks

Tulenevalt elektroonilise side seadusest tohib varasemalt täiendusõppes osalenud isikute elektroonilisi kontaktandmeid kasutada neile sarnaste kursuste kohta info saatmiseks juhul, kui andmete kogumisel on neile antud selge ja arusaadav võimalus tasuta ja lihtsal viisil keelata oma kontaktandmete selline kasutamine.
Kui te täidate täiendusõppeprogrammile registreerudes märkeruudu Ei soovi saada uudiseid ja pakkumisi Tartu Ülikooli täiendusõppe kohta (vt joonis), ei tohi teie kontaktandmeid otseturustuse eesmärkidel kasutada. Nõusolekut kontaktandmete kasutamiseks küsitakse teilt igal registreerumisel.


Täiendusõppest loobumise ja õppetasu tagastamise tingimustega tutvumine ja nõustumine

 • Kui toimumise hind on suurem kui 0 EUR (st koolitus ei ole tasuta), siis on registreerumisvormil kohustuslik märkeruut, mille täitmisel kinnitate, et olete tutvunud täiendusõppest loobumise ja õppetasu tagastamise tingimustega: Kinnitan, et olen tutvunud ja nõustun täiendusõppest loobumise ja õppetasu tagastamise tingimustega (vt joonis).
 • Eestikeelsel registreerumisvormil viib link lehele https://www.ut.ee/et/kursuste-eest-tasumine, ingliskeelsel registreerumisvormil viib link lehele https://www.ut.ee/en/cancellation-and-refund-policy.


Registreerumise kinnitamine

Registeerumiseks vajutage nupule Registreeru. Kui registreerumine õnnestus, ilmub teade Registreerumine õnnestus (vt joonis). Nupule Tagasi vajutades kuvatakse täiendusõppeprogrammi toimumise andmed.

...