Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tulemuste kuupäevade vahemiku tingimus kehtib ainult õppetulemustele, üliõpilaste valiku kriteeriumidele vastavust kontrollitakse väljundi tellimise kuupäevaga.

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) kontrollimisel lähtutakse originaalist, mitte asendusest (st. kas originaalaine kattub väljundisse valitud ainega). 

Väljundisse ei kuvata infot selle kohta, kui õppija on sooritanud väljundisse valitud aine alternatiivi (st. kui valitud ainele on õppija õppekavas määratud alternatiiv).