Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Protokolli oleku muutmiseks vajutage kaitsmisprotokolli grupi vaatamise vormil nupule Sisekasutusse (vt joonis).

Image RemovedImage Added

Süsteem lisab protokollide grupile ja kõigile sellesse gruppi kuuluvatele individuaalprotokollidele numbrid. Kaitsmisprotokolli grupi numbrid koosnevad järgmistest osadest:

...