Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Panel
titleEestikeelne kinnitamise tekst

Hea üliõpilane

Tere tulemast õppima Tartu Ülikooli! Üliõpilaseks olemisega kaasnevad mitmesugused õigused ja kohustused. Muuhulgas reguleerivad üliõpilase õigusi ja kohustusi Tartu Ülikooli nõukogu, senati ja rektori kehtestatud eeskirjad (nt õppekorralduseeskiri ja õppekulude hüvitamise tingimused ja kord tasemeõppes), millega üliõpilane peab olema tutvunud. Tartu Ülikooli õigusaktide järgimine on kohustuslik kõigile Tartu Ülikooli üliõpilastele.

 

Kinnitan, et olen tutvunud Tartu Ülikooli õppekorralduseeskirja ja , õppekulude hüvitamise tingimuste ja korraga ning andmekaitsetingimustega, olen teadlik teistest Tartu Ülikooli õppekorralduslikest regulatsioonidest.*


* Tartu Ülikoolil on õigus õppekorralduslikke regulatsioone muuta. Soovitame iga õppeaasta alguses regulatsioonidega uuesti tutvuda.

...

Panel
titleIngliskeelne kinnitamise tekst

Dear student,

We are sincerely happy that you have chosen the University of Tartu for your degree studies.  Studentship Studentship at our university brings along both rights and obligations, which are described in various regulations and established by the university Council, Senate and the Rector (such as Study Regulations and Conditions of Reimbursement of Study Costs in Degree Study). The students of the University of Tartu are required to examine the mentioned regulations carefully and are obliged to comply with the university’s legislation.


I hereby confirm that I am familiar with Study Regulations and , Conditions of Reimbursement of Study Costs in Degree Study and Data Protection Policy, I am aware of the other regulations governing the organisation of teaching and learning at the University of Tartu*

 

*The University of Tartu has the right to change its study regulations.   We recommend that students would reread the relevant regulations at the beginning of each academic year.

...

Kinnitamise tulemusel saadetakse sama info ÕISi teadete postkasti ja ÕISi kontaktandmetesse märgitud kinnitaja e-posti aadressidele juhuks, kui soovitakse hiljem uuesti õigusaktidega tutvuda  või kinnituse teksti uuesti lugeda.

Panel
titleEestikeelne teavitus üliõpilasele

Kirja saatja: noustaja@ut.ee

Kirja pealkiri: Tartu Ülikoolis õppimist puudutavad eeskirjad

Sisu:

Hea üliõpilane

Kinnitasite Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis, et olete tutvunud õppekorralduseeskirja ja õppekulude hüvitamise tingimuste ja korraga ning olete teadlik teistest Tartu Ülikooli õppekorralduslikest regulatsioonidest.
Tartu Ülikoolil on õigus õppekorralduslikke regulatsioone muuta. Soovitame iga õppeaasta alguses regulatsioonidega uuesti tutvuda.

2018/2019. õppeaastal on õppekorralduslikud õigusaktid ning nende lühikokkuvõtted kättesaadavad alljärgnevatel linkidel.

• Õppekorralduseeskiri on Tartu Ülikoolis tasemeõppe õppetööd reguleeriv põhidokument, mis reguleerib ülikooli õppetöö korraldamisega seotud tegevust.
Õppekorralduseeskiri: http://www.ut.ee/oke
Õppekorralduseeskirja kokkuvõte: http://www.ut.ee/et/oppimine/uliopilasele/oppekorraldusest

• Õppekulud hüvitatakse vastavalt Tartu Ülikooli nõukogu kehtestatud õppekulude hüvitamise tingimustele ja korrale tasemeõppes (http://dok.ut.ee/wd/?page=pub_get_ttxt_dokv_file&pid=32792688&lang=est).
Õppekulude hüvitamise tingimuste ja korra kokkuvõte: http://www.ut.ee/et/oppimine/uliopilasele/yld/oppeteenustasu

• Lisaks soovitame tutvuda muude Tartu Ülikooli õppekorralduslike eeskirjadega, nt lõputööde ja doktoriväitekirjade avaldamise korraga, tasemeõppes varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimuste ja korraga,
tasemeõppes tagasiside küsimise ja arvestamise korraga jne.
Tartu Ülikooli õppekorralduslikud õigusaktid: http://www.ut.ee/et/oppetood-uliopilasi-puudutavate-oigustloovate-aktide-terviktekstid

Samuti soovitame tutvuda Tartu Ülikoolis kokku lepitud mitmete heade tavadega, nt doktoriõppe hea tavaga (http://dok.ut.ee/wd/?page=pub_get_ttxt_dokv_file&pid=29383098&lang=est),
õppimise hea tavaga (https://tyye.ut.ee/et/oppimiseheatava) ja võrdse kohtlemise juhendiga (https://www.ut.ee/et/vordse-kohtlemise-juhend).

Edukat õppeaastat!

Lugupidamisega
Tartu Ülikooli õppeosakond

...

titleIngliskeelne teavitus välisüliõpilasele

Kirja saatja: noustaja@ut.ee

Kirja pealkiri: Rules regulating academic principles at the University of Tartu

Sisu:

...

Kirja sisu on eesti ja inglise keeles.