Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Teaduskond on ülikooli akadeemiline üksus, mis ühendab teaduskonna põhimääruses nimetatud struktuuriüksusi ning täidab ülikooli eesmärki oma õppe- ja teadusvaldkonnas kogu ülikooli hõlmavalt. Teaduskonna koosseisus võivad olla instituudid ja teised struktuuriüksused vastavalt teaduskonna põhimäärusele. Teaduskonna tööd juhib dekaan. Teaduskonna kõrgeim otsustuskogu on teaduskonna nõukogu.

Tartu Ülikoolis on kokku 9 teaduskonda: