Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Minu tunniplaan


Teie kui õppija isiklikku tunniplaani kuvatakse tunnid, mis toimuvad nende ainete raames, millele olete registreerunud.


Enda tunniplaani vaatamine


Enda kui õppija tunniplaani vaatamiseks vajutage ÕISis menüüpunktile Minu tunniplaan. Avaneb käesoleva õppenädala tunniplaan (vt joonis).

Vaikimisi näidatakse tunniplaanis käesoleva semestri ja käesoleva õppenädala tunniplaani. Soovi korral saate selle avada ka päeva või kuu vaates, kasutades paremal ülaservas vastavaid nuppe (vt joonis).


Tunniplaani periood ja selle muutmine


Perioodi muutmiseks saate kasutada vasakul ülaservas asuvat kalendri menüüd, kus olenevalt avatud vaatest, saate päevade, nädalate või kuude vahel navigeerimiseks kasutada noole nuppe (vt joonis p.1), kalendrit (vajutades vastavale ikoonile vt joonis p. 2) või kuupäeva sisestamist (kirjutades kuupäeva väljale soovitud kuupäeva, vt joonis p.3).

Algseisu saate taastada, kui vajutate nupule Täna (vt joonis).


Tundide kuvamise põhimõtted tunniplaanis


Tunniplaanis kuvatakse kõiki teie ainete tunde. Tunnid paiknevad tunniplaanis vastavalt nende toimumisaegadele.

Tunni kohta näidatakse järgnevat infot: toimumise kellaaeg, ainekoodaine nimetus ja tunni liik (loeng, eksam/arvestus vms). Tunni liiki aitab eristada ka tunni juures olev silt, mis on sama liigiga tundidel ühte värvi (vt joonis)

Tunnile vajutades, avaneb täiendav info tunni kohta, kus on lisaks toimumise ajale ja aine nimetusele kuvatud ka toimumise koht, tunniga seotud õppejõud, tunniga seotud märkused ja rühma tähis (vt joonis).


Tunniplaani andmete sünkroniseerimine


Õppija isikliku tunniplaani andmeid on võimalik importida iCal formaati toetavatesse kalendriprogrammidesse (Microsoft Outlook, Thunderbird Lightning, MacOSX iCal, Google Calendar vms).

Vajutades paremal ülaservas nupule Ekspordi kalender (vt joonis) genereeritakse link, mis võimaldab tunniplaani üle interneti sünkroniseeritava kalendrina iCal formaati toetavatesse kalendriprogrammidesse (Microsoft Outlook, Thunderbird Lightning, MacOSX iCal, Google Calendar vms) lisada.

Tellitud lingi kasutamisel näidatakse kalendriprogrammis eelmise, praeguse ja järgmise semestri tulevikus toimuvaid sündmusi.

Lingi kasutamisel kajastuvad ÕISi tunniplaanides tehtud muudatused kalenderprogrammis automaatselt.

Iga uue kalendri tellimisega muutub eelmine URL kehtetuks.

My timetable


The personal timetable of you as a learner displays the classes of the courses for which you have registered.


Viewing your timetable


To see your learner’s timetable, click the menu point My timetable in SIS. The timetable of the current week opens (see Figure).

By default, the timetable of the current semester and of the current study week is displayed. If you like, you can also open the day or the month view using the buttons at top right (see Figure).


Timetable period and changing it


To change the period, you can use the calendar menu at top left where, depending on the open view, you can use arrows for navigating between days, weeks or months (see Figure, p. 1), the calendar (by clicking the corresponding icon, see Figure, p. 2) or entry of date (by typing the necessary date on the date field, see Figure p.3).

You can restore the initial situation by clicking the button Today (see Figure).


Principles of displaying the classes in the timetable


The timetable displays the classes of all your courses. The classes are placed in the timetable according to the times when they take place.

The following information is displayed about the classes:  time, course code, course title and type of the class (lecture, exam/pass-fail evaluation, etc). Types of classes are also distinguished by labels which are of the same colour for the same type of classes (see Figure).

By clicking on the class, additional information on the class opens where, in addition to time and course title also the place, the lecturer, notes related to the class and sign of the group are displayed (see Figure).


Synchronisation of timetable information


The information of the learner’s personal timetable can be imported to calendar programmes supporting the iCal format (Microsoft Outlook, Thunderbird Lightning, MacOSX, iCal, Google Calendar, etc).

By clicking the button export calendar at top right (see Figure), a link is generated that enables to add the timetable to the calendar programmes supporting the iCal format (Microsoft Outlook, Thunderbird Lightning, MacOSX iCal, Google Calendar, etc).

When the ordered link is used, the calendar programme displays the events of the previous, current and next semester.

When the link is used, the changes made to the SIS timetables are displayed in the calendar programme automatically.

By subscribing to a new calendar, the previous URL becomes invalid.