Teie tunniplaanis kuvatakse nende õppeainete tunde, millele olete registreerunud.

Your timetable shows the events of the courses you have registered to.Tunniplaani vaatamine

Oma tunniplaani vaatamiseks vajutage ÕISi menüüs valikule Minu tunniplaan või töölaua ploki Minu tunniplaan pealkirjale.


Avaneb käesoleva õppenädala tunniplaan (vt joonis).

Vaikimisi näidatakse tunniplaanis käesoleva semestri ja käesoleva õppenädala tunniplaani.

Viewing your timetable

To see your timetable, click either My timetable on SIS menu or heading of My timetable block on your dashboard.


The timetable of the current week opens (see Figure).

By default, the timetable of the current semester and of the current study week is displayed.


Tunniplaani periood ja selle muutmine

 • Järgmise semestri tunniplaani vaatamiseks vajutage semestri valiku nupule (joonisel p 1).
 • Tunniplaani päeva, kuu või semestri vaate vaatamiseks vajutage vastavale nupule (joonisel p 2).
 • Näidatavat perioodi saate muuta ka kuupäeva valiku aknas ja selle kõrval asuvate nooleklahvide abil. Nupule "Täna" vajutades kuvatakse tänane tunniplaan (joonisel p 3).


Timetable period and changing it

 • To view the timetable for the next semester, click the semester selection button (Figure 1).
 • To view the day, month or semester view of the timetable, click the corresponding button (Figure 2).
 • You can also change the displayed period using the date selection field or arrow keys next to it. Pressing the "Today" button displays today's timetable (Figure 3).


Õppija tunniplaani tundide kuvamise põhimõtted


 • Tunniplaanis kuvatakse nende õppeainete tunde, millele olete registreerunud.
 • Kui ainekaval on rühmad ja olete rühma registreerunud, kuvatakse tunniplaani teie rühmale loodud tunnid ja tunnid, mis ei ole seotud ühegi rühmaga.
 • Eksami/arvestuse ja korduseksami tund kuvatakse tunniplaani, kui olete sellele registreerunud.

Principles of displaying the classes in the learner's timetable


 • Timetable shows the events of the courses you have registered to. 
 • If there are groups in the syllabus and you are registered in a group, events created for your group and the events that are not associated with any group are displayed in your timetable.
 • The exam/pass-fail evaluation and resit will be displayed in the timetable if you have registered for it.


Tunnid paiknevad tunniplaanis vastavalt nende toimumisaegadele.

Tunni kohta näidatakse järgnevat infot: toimumise kellaaeg, ainekood, õppeaine nimetus ja tunni liik (loeng, seminar, eksam/arvestus vms).

 • Tunni liiki aitab eristada ka tunni juures olev silt (joonisel p 1).
 • Siltide tähendused leiate tunniplaani alt (joonisel p 2). Silte on võimalik kasutada ka filtritena. Kui soovite, et tunniplaani ei kuvataks mingit liiki toimumisi, vajutage sellele sildile.


Tunni andmetele vajutades, avaneb täiendav info tunni kohta, kuvatakse toimumise koht, tunniga seotud õppejõud, lisainfo ja rühma(de) tähis(ed) (vt joonis).


The classes are placed in the timetable according to the times when they take place.

The following information is displayed about the classes:  time, course code, course title and type of the class (lecture, seminar, exam/pass-fail evaluation, etc).

 • The label at the event also helps to distinguish the type of class (Figure 1).
 • You can find the meanings of the labels under the lesson plan (Figure 2). The labels can also be used as filters. If you do not want any kind of events to be shown in the timetable, click on this label. 


By clicking on the class data, additional information on the class opens, the the location where the class takes place, the lecturer(s) involved, additional information and group title(s) are displayed (see Figure).


Tunniplaani andmete sünkroniseerimine

Oma tunniplaani andmeid on võimalik sünkroniseerida iCal formaati toetavatesse kalendriprogrammidega (Microsoft Outlook 365, Thunderbird Lightning, MacOSX iCal, Google Calendar vms).

Outlook 2016, Outlook 2013 jt vanemad versioonid ei interpreteeri suveajal ajavööndi infot õigesti ja seetõttu on lingi abil lisatud kalendris toimumiste algusajad 1 tunni võrra tegelikest hilisemad. Soovitame kasutada mõnda muud kalenderprogrammi.


URLi genereerimiseks vajutage paremal ülaservas nupule iCal viide (vt joonis).


URL genereeritakse ja kopeeritakse lõikepuhvrisse. Kopeeritud lingi abil saate lisada uue kalendri iCal formaati toetavasse kalenderprogrammi.


 • Kui soovite URLi uuesti kopeerida, vajutage lingile (joonisel p 1) ja kopeerige uues aknas kuvatud link.
 • Kui soovite genereerida uue URLi, vajutage värskendamise ikoonile (joonisel p 2).

Iga uue kalendri genereerimisega muutub eelmine URL kehtetuks.Synchronize timetable data

You can synchronize your timetable data with calendar programs that support the iCal format (Microsoft Outlook 365, Thunderbird Lightning, MacOSX, iCal, Google Calendar, etc).


Older versions of Outlook (Outlook 2016, Outlook 2013, and others) do not correctly interpret time zone information during daylight saving time, and therefore the start times of events on the calendar added using the link are 1 hour later than they actually are. We recommend using another calendar program. 


Click the iCal link (see figure) at the top right to generate the URL.


The URL is generated and copied to the clipboard. You can use the copied link to add a new calendar to a calendar program that supports the iCal format.


 • If you want to copy the URL again, click on the link (Figure 1) and copy the link displayed in the new window.
 • If you want to generate a new URL, click on the refresh icon (Figure 2).

Each time a new calendar is generated, the previous URL becomes invalid.