Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Akadeemiline petturlus on

  • õpiväljundite hindamisel selliste materjalide kasutamine, mida õppejõud ei ole selgesõnaliselt lubanud kasutada
  • teadmiste lubamatu vahetamine (etteütlemine, mahakirjutamine jms)
  • teise üliõpilase eest õpiväljundite hindamisel osalemine
  • kellegi teise kirjaliku töö esitamine oma nime all või selle osade kasutamine nõuetekohase akadeemilise viitamiseta
  • iseenda töö uuesti esitamine samas või teises õppeaines, v.a juhul kui õppejõud on seda lubanud

Kui üliõpilane on toime pannud akadeemilise petturluse, siis lisaks negatiivse tulemuse saamisele, on õppeprodekaanil kohustus teha üliõpilasele noomitus või õppeprorektorile esildis üliõpilase eksmatrikuleerimiseks. Kui akadeemilise petturluse tõttu on aines saadud negatiivne tulemus, ei ole korduseksami sooritus samal semestril lubatud. Positiivse tulemuse saamiseks tuleb järgevate semestrite jooksul uuesti ainele registreeruda ja aine läbida. Vääritu käitumise tõttu eksmatrikuleeritud üliõpilane ei saa taotleda reimmatrikuleerimist enne, kui eksmatrikuleerimisest on möödunud üks aasta.


SEOTUD TEEMAD

Otsuste vaidlustamine

KRATT

Urkund