Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

 ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Püüame kõik teadaolevad vead kiiresti lahendada.

Kui märkad lisaks siin lehel kirjeldatule muid vigu või probleeme, saada kiri ois.tugi@ut.ee.

Loe täpsemalt, mida teade võiks sisaldada, juhendist "Abi ÕISi kasutamisel".

We're working to resolve any known issues quickly. 

If you notice any errors or problems other than those described on this page, send an e-mail to ois.tugi@ut.ee.

Read more about what the message might contain in the guide "Help with using SIS".

Teadaolevad vead

KKK

Known Bugs

FAQ
Viga: 24/25 õppeaasta tunniplaani vaates on kalendrist puudu akadeemilise kalendri 18.nädal

24/25 õppeaasta tunniplaani nädala vaates on kalendrist puudu akadeemilise kalendri 18.nädal, kuid kuupäevad jooksevad õigesti. Näide- liikudes nädalate kaupa, siis nädal 17 lõppeb kuupäevaga 29.12.2024 ja järgmine nädal peaks olema 18, kuid kuvatakse nädal 19 ja esmaspäeva kuupäev on 30.12.2024. Seega on tunniplaani vaates kõik järgnevad nädalad valesti.  Akadeemilises kalendris https://ois2.ut.ee/#/academic-calendar, kuvatakse nädal 18. 


Bug: Study year 23/24, week 18 is missing from timetable view.

In the week view of the 24/25 academic year timetable, the 18th week of the academic calendar is missing from the calendar, but the dates run correctly. Example- moving by week, week 17 ends on 12/29/2024 and the next week should be 18, but it shows week 19 and Monday's date is 12/30/2024. So all subsequent weeks are wrong in the timetable view. In the academic calendar https://ois2.ut.ee/#/academic-calendar, week 18 is displayed.


Õppeainetesse registreerumisel esinevad vead

Bugs and fixes: Registrations
Korras: ainesse registreeringu tühistamine “Registreeringud” lehel Registreeritud ainete plokis

Takistatud on registreeringute tühistamineRegistreeringud” lehel Registreeritud ainete plokis. 

Juhul kui registreeringu tühistamise tähtaeg ei ole veel möödunud, saab registreeringu tühistada õppetöö planeerija kalendrivaatest, kui vajutad õppeaine toimumisele ning seejärel nupule “Eemalda registreering”.  


Tagasi loetelusse 

Fixed: cancellation of registrations on the "Registrations" page in the Registered courses block

Cancellation of registrations on the "Registrations" page in the Registered courses block is hindered. 

If the cancellation deadline has not yet passed, the registration can be cancelled in the planner calendar by clicking on the subject and then on the Cancel registrationbutton.  


Back to list
Teadete saatmisel esinevad vead

Bugs and fixes: Messages
Viga: Teate saatmisel ÕIS2-s kaob teate vorming ning erisümbolid ja täpitähed asendatakse

Ülakoma, Ü, Õ, Ä, lõigud, igasugune vorming jms on eemaldatud, kui teade jõuab tudengiteni.

Ajutine lahendus on teated koostada minimalistlikud või kui see pole võimalik, saata teateid õppekorralduse spetsialisti abil läbi ÕIS1-e

Loodame probleemi peagi lahendada.

Tagasi loetelusse

Bug: Sending message via SIS2 will remove formating and special caracters will be replaced

Apostophe, Ü, Õ, Ä, sections, all kind of formation, etc will be removed when students get the message.

A temporary solution is to create minimalist notifications or if this is not possible, to send notifications with the help of Academic Affair Specialist via SIS1

We hope to resolve this issue soon.

Back to list
Korras: ÕIS2 teadet ei saadeta edasi e-posti aadressile 

ÕIS2-s saadetud teade, ei saadeta edasi UT e-posti aadressile. Teadet on võimalik lugeda ÕIS-is.

Tagasi loetelusse

Fixed: SIS message will not to be forwarded to email

Message sent in SIS will not be forwarded to UT email. Message can be read in SIS

Tagasi loetelusse
Hinnete sisestamisel esinevad vead

Bugs and fixes: Entergin grades
Viga: Õppijale ei kuvata hinnetelehele sisestatud vahetulemusi

Praegu ei näidata õppijale tema õppetulemuste lehel välja õppeaine versiooni hinnetelehele sisestatud vahetulemusi.

Loodame probleemi peagi lahendada.

Tagasi loetelusse

Bug: The intermediate results entered in the grading sheet are not displayed to the learner

At the moment, the intermediate results entered in the course version grading sheet are not shown to the learner on the page of their study results. We hope to resolve this issue soon.

Back to list Viga: Õppija õppetulemuste lehele ja ÕIS1 eksamiprotokolli ei kuvata kõiki hinnanud õppejõude

Kui õppijat hindasid mitu õppejõudu ühiselt, siis on kõik need õppejõud hinnete lehel hinde juurde lisada. Praegu kuvatakse õppija õppetulemuste lehel ja ÕIS1 eksamiprotokollis õppijat hinnanud õppejõuna välja ainult selle õppejõu nimi, kes on hinnetelehel hinde juures esimesena kuvatud.

Loodame probleemi peagi lahendada.

Tagasi loetelusse

Bug: The report and the learner's study results page do not display all the lecturers who have assessed the learner

If a student has been assessed jointly by several lecturers, all these lecturers will be added to the grade on the grades sheet. Currently, only the name of the teacher who is first displayed next to the grade on the grading sheet is displayed on the student's learning outcomes page and in the ÕIS1 examination report.

We hope to resolve this issue soon.

Back to list 
Viga: ÕIS2 ei kuvata aineversiooni seost Moodle'i kursusega

ÕIS1-s on aineversioonil loodud seos Moodle'i kursusega, kuid ÕIS2 aineversiooni juures kuvatakse infot, et seos Moodle'i kursusega puudub.

Selleks, et ÕIS2-s õppeaine versiooni andmeid värskendada, lisage aine versioonile haldustugi. Seejärel kuvatakse õppeaine versiooni seos Moodle'i kursusega ning hinnete importimine Moodle'ist on võimalik.

Loodame probleemi peagi lahendada.

Tagasi loetelusse

Bug: SIS2 does not display course version's connection with Moodle course

In SIS1 the course version is linked with a Moodle course but in SIS2 course version displays information, that the course is not linked with Moodle. 

To update the course version in SIS2, please add administrative support to the course version. After that the link between the course version and Moodle course will be displayed and it will be possible to import final grades from Moodle.

We hope to resolve this issue soon.

Back to list 
Viga: Lõpptulemuste importimisel Moodle'ist negatiivsetel tulemustel vale kuupäev


Lõpphinnete importimisel Moodle'ist kuvatakse ÕIS 2 hinnetelehele negatiivsete tulemuste puhul vale hindamise kuupäev. Palun muutke hindamise kuupäeva käsitsi. 

Loodame probleemi peagi lahendada. 


Bug: SIS2 displays wrong assessment date for negative results when importing final results from Moodle


When importing final results from Moodle, SIS2 grading sheet shows wrong assessment date for negative results. Please change the assesment date manually.

We hope to resolve this issue soon.

Viga: Hinde lisamisel veateade: grade does not match study place date range - hinne ei vasta õppekoha olekule

Olukord on põhjustanud kas õppijate registreerimisest õppeainesse ÕIS1-s, õppijate esmakordsest varasemast ligipääsust ÕISi ja eksimusest õppekoha valikul ainetele registreerudes või õppekoha muutumisest peale registreerumist (näiteks eksterni õppekoht lõppeb ja tehakse uus).

Kontorollime ja korrastame andmeid. Täiendame õppijatele ainetele registreerumisel õppekoha valimise tegevusi. 

Tagasi loetelusse

Bug: Entering a grade results in notification: Grade does not match study place date range

The situation is caused by one of the three reasons. Student is registered in SIS1, students having earlier access to SIS for the first time and making a mistake in choosing a place of study when registering for courses or the study place have changed after the registration (f.ex externs study place is ended and AAS have made a new one).

We are checking and correcting the data. We will improve functions, how student is choosing a study place when registering for courses.

Back to list 
Korras: Kõik ÕIS2 kaudu sisestatud hinded ei jõua ÕIS1 keskkonda

Tehnilise vea tõttu ei jõua ÕIS2 kaudu sisestatud tulemused alati ÕIS1 keskkonda. Kui sisestasite hinde ÕIS2 keskkonnas, vaadake üle ka ÕIS1 eksamiprotokoll.

Kui ÕIS1 protokollis ei ole kõiki ÕIS2 kaudu sisestatud tulemusi, siis andke teada ois.tugi@ut.ee Avame selle õppeaine versiooni hinnete sisestamise võimaluse ÕIS1 keskkonnas.

Loodame probleemi peagi lahendada.

Tagasi loetelusse

Fixed: All grades entered via SIS2 do not reach the SIS1 environment

Due to a technical error, results entered via SIS2 do not always reach SIS1. If you have entered a grade in SIS2, please also check the SIS1 exam recport.

If the SIS1 report does not contain all the results entered via SIS2, please let us know at ois.tugi@ut.ee We will open the possibility to enter grades for this version of the course in the SIS1 environment.

We hope to solve the issue soon.

Back to list 
Korras: Moodle'ist lõpphinnete ületoomine

Moodle'st lõpphinde importimisel esinenud viga on parandatud. 

Moodlest saab lõpphindeid üle tuua. Hinnete importimisel juhime tähelepanu, et ÕIS 2-s kinnitatud hinnet Moodle impordiga ei ole võimalik muuta. Muutmiseks tuleb hinde kinnitus ÕIS 2-s tühistada.

Soovitame Moodles kõikidele õppijatele lõpphinded sisestada ja seejärel ÕIS 2-te importida.

Tagasi loetelusse


Fixed: Importing final grade from Moodle

The error importing the final grade from Moodle has been fixed.

The final grades can be imported from Moodle. When importing final grades from Moodle, please note that the confirmed grade cannot be changed by importing from Moodle. In order to change, the confirmed grade must be canceled in SIS2.

We recommend to enter final grades for all students in Moodle and then start the import to SIS 2.

Back to list 
Korras: Määramata mahuga õppeaine versiooni hinnete lisamine

Määramata mahuga õppeainetel on võimalik ainepunkti mahut ka ÕIS2-s määrata.

NB! Kui tegu on kaitmisega lõppev õppeaine, siis viimane proktoll on kaitsmisprotkoll ja seda palun vormistada ÕIS1-s.

Vana info:

Kui osadega õppeaine versiooni andmetes on maht määramata, ei ole ÕIS2 hinnetelehel hinnete sisestamisel võimalik määrata õppija õppetulemuse mahtu.

Kui alustasid hinnete sisestamist ÕIS2-hes, võta meiega ühendust ois.tugi@ut.ee ja teata iga õppija õppetulemuse maht, et saaksime selle tulemuse andmetesse lisada.

Võimalusel kasuta sellise õppeaine versiooni hinnete sisestamiseks ÕIS1 keskkonda.

Tagasi loetelusse

Fixed: Adding grades for a course version with not specified volume


Old information: If the volume of the course version taught in parts is not specified, it is not possible to set the volume of the learner's study result when entering grades in SIS2.

If you started entering grades in SIS2, please contact us at ois.tugi@ut.ee and state the volume of each learner's study result so that we can add this to the grade data.

If possible, use SIS1 to enter grades to such a course version.

Back to list 
Korras: Õppetulemuse maht erineb õppeaine versiooni mahust

On esinenud juhtumeid, kus õppeaine versiooni maht (EAP) on kindlaks määratud (osadeta õppeaine versioon või määratud mahuga osadega õppeaine versioon), kuid õppija õppetulemuse maht erineb sellest.

Selgitame välja vea põhjuse ja korrastame andmed.

Tagasi loetelusse

Fixed: The volume of the learning outcomes differs from the volume of the course version

There have been cases where the volume of the course version (ECTS) is fixed (a version of a course without parts or a version of a course with parts of a fixed volume), but the volume of the learner's learning outcome differs from this.

We will find out the cause for the error and correct the data.

Back to list 
Korras: Õppekorralduse spetsialist näeb hindeid, kuid ei näe protokolle

Õppekorralduse spetsialistil avaneb nupule ÕIS2 eksamiprotokoll vajutamise järel tühi leht ja lehe sisu ei kuvata.

Loodame probleemi peagi lahendada.

Tagasi loetelusse

Fixed: Academic affairs specialist can see grades, but can't view reports 

After clicking ÕIS2 eksamiprotokoll, a blank page will open for the academic affairs specialist and the content of the page will not be displayed.

We hope to resolve this issue soon.

Back to list 
Korras: Õppija ees- ja perekonna nime asemele kuvatakse ? ?

Hinnetelehel kuvatakse osade õppijate ees- ja perekonna nime asemele küsimärke. Õppija(te) nimed on hinnetelehel kuvatud kujul " ? ? ".

Selleks, et oleks kindel, et sisestad tulemuse õigele õppijale, palun oota, kuni oleme jõudnud vea parandada.

Loodame probleemi peagi lahendada.

Tagasi loetelusse

Fixed: Question marks are displayed in the grading sheet instead of students' first and surname(s)

In a grading sheet the names of some of the students are displayed as question marks: " ? ? ".

To be sure that you are submitting a grade to the right person, please wait with grading those students until we have resolves the issue.

We hope to resolve the issue as soon as possible. 

Back to list 
Õppeaine versiooni info sisestamisel esinevad vead

Bugs and fixes: Managing course version info
Viga: Õppeaineversiooni põhiandmete muutmisel ÕIS1-s muudab ÕIS2-s "Võimalik läbida väliskülalisüliõpilasena" lüliti asendile EI 

Kui õppeaine versioonis on avatud võimalus ainet võtta väliskülalisüliõpilastel (vastav lüliti on JAH asendis), siis õppeaine versiooni põhiandmete muutmisel või versiooni ilma muutmata ülesalvestamisel ÕIS1 kaudu muutub väliskülalisüliõpilase lüliti asend ÕIS2-s JAH > EI.

Soovitus: seni peaks eelistama aineversiooni täiendamisel/muutmisel ÕIS2 kasutamist. Kui aga soovitakse muuta selliseid versiooni põhiandmeid, mida ÕIS2 kaudu ei ole võimalik teha (nt ÕIS1 kaudu sisestatud õppematerjale), siis peale ÕIS1-s muudatuste tegemist tuleks "Võimalik läbida väliskülalisüliõpilasena" lüliti asend üle kontrollida ja JAH asend ÕIS2 kaudu taastada, kui see muutmisel EI-ks muutus.

Bug: When changing the general information of the course version in ÕIS1, in ÕIS2 the switch "Can be taken by international visiting students?" changes to NO

If the course version has the option can be taken by international visiting students (the corresponding switch is in the YES position), then when changing the general information of the course version or saving the version without changing via SIS1, the switch position of the international visiting student in SIS2 changes to NO.

Recommendation: in the meantime, preference should be given to using SIS2 when supplementing/changing the course version. However, if you want to change the basic data of the version that cannot be done via SIS2 (e.g. study materials entered via SIS1), then after making changes in SIS1, the position of the switch "Can be taken by international visiting students" should be checked and the YES position restored via SIS2, if it changed to NO.

Viga: õppeainel ei kuvata õppekavasse kuuluvust

Kui õppeaine on ÕIS 2-s õppekava 2023/2024 versioonis kõige vasakpoolsemas erialas, siis seos õppeaine kuuluvuse kohta õppekavassse luuakse. Kui õppeaine on mõnes muus eriala plokis, siis seost õppeaine kuuluvuse kohta õppekavasse praegu ei looda.

Loodame probleemi peagi lahendada.


Põhjus: ÕIS 2-s sisestatud õppekava uued versioonid, alates 2023/2024 õa-st on üles ehitatud uutmoodi paigutusega. Esmalt on vasakult paremale plokkidena erialad ja seejärel on iga eriala sees ülevalt alla selle eriala moodulid koos õppeainetega.

ÕIS 1-s oli ülesehituses vaid üks plokk, kõik erialad koos nendes olevate moodulite ja õppeainetega olid sisestatud ülevalt alla sellesse ühte plokki. ÕIS 1 suudab kuvada vaid üht erialaplokki. ÕIS 2-s sisestatud õppekava versioonist oskab ÕIS 1 seega ära tunda ja kuvada vaid esimest ehk kõige vasakpoolsemat plokki.


Bug: belonging of the course to the curriculum is missing

If the course is in the leftmost block of specialisation in the 2023/2024 version of the curriculum in SIS 2, then a link will be established regarding the belonging of the course to the curriculum. If the course is in another block of specialisation, then the connection is not currently established.

We hope to resolve the issue soon.


Reason: new structure of the version of curriculum. Only one block in SIS 1 vs. multiple blocks in SIS 2.

Korras:  Õppejõud ei saa õppematerjali lisada ega muuta

Õppeaine versiooni andmetes õppematerjali lisamisel või muutmisel annab süsteem vea teate: Internal Server Error.

Loodame probleemi peagi lahendada.

Tagasi loetelusse

Fixed: Lecturer can not add or change study materials

When adding or changing study material in the course version info, the system gives an error: Internal Server Error.

We hope to resolve the issue soon.

Back to list 
Õppekava moodulite lehel plokkide sisestamisel esinevad vead

Bugs and fixes: Entering blocks on the curriculum modules page


Viga: vasakpoolseima ploki nimetus on iseenesest muutunud

Õppekava 2023/2024 versiooni puhul moodulite lehel vasakpoolseim plokk.
Näiteks kui sel plokil oli eriala nimetus või välisõpingute plokk vm, siis nüüd on selle asemel õppekava nimetus.
Põhjus: kui ÕIS 1-s muudetakse õppekava üldandmeid ja salvestatakse, siis see muudab ÕISis ploki nimetust. Sest ÕIS 1-s on vana struktuur ja seal kuvatakse vaid üht, ÕIS 2-s sisestatud vasakpoolseimat plokki. Muudatus tehaksegi selle puhul mõlemas ÕISis.

Tegeleme vea parandamisega.

Ajutine lahendus: ÕIS 2-s vasakpoolseima ploki nimetus käsitsi tagasi õigeks muuta.
NB! Vea tekke vältimiseks mitte teha õppekava andmetes muudatusi ÕIS 1-s, vaid üksnes ÕIS 2-s. Vajadusel saab abi õppeosakonnast või ois.tugi@ut.ee

Bug: the name of the leftmost block has changed by itself

For the 2023/2024 version of the curriculum, the leftmost block on the modules page.
For example, if this block had the name of a speciality or a block of Study Abroad, etc., then now it is the name of the curriculum instead.
Reason: if the general data of the curriculum is changed and stored in SIS 1, then this changes the name of the block in SIS. Because SIS 1 has an old structure and only one block, the most left in SIS 2, is displayed there. The change will be made to both SIS.

We are working on correcting the error.

Temporary solution: In SIS 2, manually change the name of the leftmost block back to correct.
NB! In order to avoid the occurrence of an error, do not make changes to the curriculum data in SIS 1, but only in ÕIS 2. If necessary, help can be obtained from the Office of Academic Affairs or ois.tugi@ut.ee

Korras: ploki eriala liigi muutmise salvestamine

Nüüd saab õppekava 2023/2024 versioonis moodulite lehel peaeriala, kõrvaleriala jm ploki andmetes salvestada õige liigi: peaeriala plokk, kõrvaleriala plokk, liigita plokk.

Fixed: saving the change in the speciality type of block

Now, in the 2023/2024 version of the curriculum, the correct type can be saved in the data: Main specialisation, minor specialisation, unclassified block.

Korras: ploki valiku liigi muutmise salvestamine

Nüüd saab õppekava 2023/2024 versioonis moodulite lehel ploki andmetes salvestada õige valiku: kohustuslik, vabalt valitav, kohustuslik/valikuline.

Fixed: saving the change in the type of block selection

Now, in the 2023/2024 version of the curriculum, the correct option can be saved in the block data on the modules page: required, optional, elective.

Korras: plokkide järjekorra muutmine

Plokkide (eriala, peaeriala, kõrvalerial, välisõpingud jm) järjekorda vasakult paremale saab vabalt muuta. Näiteks kui on soov panna peaerialad ettepoole ehk vasakule poole.
Sammud:
1) mine õppekava versiooni moodulite lehe muutmisvaatesse;
2) kõige ülemisel pliiatsiikoonil vajutades on loendis valik "Muuda järjestust", vali see;
3) lohista ploki ees olevast märgist kinni hoides see plokk sobivasse paika. Kui loend on pikk, keri akna sees üles-alla, et kõiki näha;
4) kui muudatused on tehtud, sulge see aken;
4) salvesta – vajuta moodulite lehel kõige all oleval nupul "Salvesta".

Fixed: changing the order of blocks

The order of the blocks (Specialisation, Main specialisation, Minor specialisation, Study Abroad, etc.) can be freely changed from left to right. For example, if there is a desire to put the main specialisations forward, that is, on the left side.

Steps:

1) go to the edit view of the module page of the curriculum version;
2) by pressing on the pencil icon in upper-right corner, the list will have the option "Change order", select it;
3) drag the block to the appropriate place, holding the mark in front of the block name. If the list is long, scroll up and down inside the window to see all names;
4) when the changes have been made, close this window;
4) save – click on the "Save" button at the bottom of the modules page.

Õppekava moodulite ja õppeainete valikul esinevad vead

Bugs and fixes: Selections in curriculum -  modules and courses

Viga:  Õppijal on ÕIS2-s moodulid ja õppeained valitud, ÕIS1-s on õppetöö tulemused õppetöö kontekstis lehel moodulite all ained puudu

Moodulite ja õppeaine valikute liikumine ÕIS1 ja ÕIS2 vahel on häiritud  Õigusteadus (2458), Ajalugu (2557) õppekavadel.
Kui viga esineb veel mõne õppekava puhul, palun anda sellest märku ois.tugi@ut.ee. 

Loodame probleemi peagi lahendada.

Tagasi loetelusse

Bug: Learners has chosen modules and courses in SIS2, but in SIS1 on the page academic results within the curriculum courses are missing

The data exchange of modules and subject choices between SIS1 and SIS2 is disrupted in the curricula of Law (2458), History (2557). If there is an error in another study program, please report it to ois.tugi@ut.ee.

We hope to resolve the issue soon.

Back to list 

Viga: "Valikud õppekavas” lehel kuvatakse õppijatele ebatäpset infot

Tagasi loetelusse

Bug: “Selections in curriculum” page displays currently inaccurate information

Back to list 

Viga: ÕISi ei saa sisestada õppekava 2023/2024 versioonis tehtud moodulite valikuid

See tähendab, et

 • 23/24 versioonil õppijad ei saa mooduleid ja õppeaineid valida;
 • 23/24 versioonidest ei saa teised õppijad kõrvaleriala ega lisaks valitavaid mooduleid valida;
 • 23/24 versioonil õppijate eest ei saa teha valikuid ÕIS1-s. 

Tagasi loetelusse

Bug: It is currently not possible to enter the module selections made in the 2023/2024 version of the curriculum in the SIS  

 • In the 23/24 version, learners cannot select modules and courses.   
 • Other learners cannot select minor specialisations or elective modules from the 23/24 versions.
 • In SIS1, selections cannot be made on behalf of learners following the 23/24 version.    

Back to list 
Korras: Igaöine õppijate ülekanne Moodlesse ei tööta

Igaöine õppijate ülekanne Moodlesse ei tööta. Alternatiiv on õppijaid Moodlesse kanda käsitsi, vajutades nuppu "Uuenda õppijate andmed kohe". Probleemi lahendamisega tegeletakse.

Tagasi loetelusse

Fixed: Automatic synchronization to Moodle 

The nightly transfer of learners to Moodle does not work. An alternative is to transfer learners to Moodle manually by pressing the 'Update learner data now' button. We are working on resolving the problem. 

Tagasi loetelusse

Korras:  Moodle'i seoste lehelt liikumine hinnete sisestamise lehele ei tööta

Moodle'i seoste lehel on plokis Hinded hindamise lehele liikumiseks nupp Hinded mis hetkel ei vii hindamise lehele. Loodame vea parandada niipea kui võimalik.                                                                                                                                                                                                                                                                                            Tagasi loetelusse

Fixed:  Moving from Moodle settings page to grading page does not work

Grades section in Moodle settings page has Grades button which does not take to the grading page. Hopefully the issue will be fixed soon.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Back to list
Korduma kippuvad küsimused

Frequently asked questions

KKK: Kuidas sisestada kordushindamise tulemusi?

Kordushindamise hinde sisestamiseks loo kordushindamise hinneteleht, seejärel saad sisestada õppijale, kelle negatiivne korralise hindamise tulemus on kinnitatud.

Vaatame kordushindamise tulemuse sisestamise tegevuste kasutusmugavuse üle ja võimalusel püüame lihtsustada.

Tagasi loetelusse

FAQ: How to enter the resit result?

To enter a resit grade, create a resit grading sheet, then you can enter the grade for the student whose negative regular assessment result has been confirmed.

We will review the activities for entering the resit result for ease of use and try to simplify it where possible.

Back to list 
KKK: Kas ma kinnitasin protokolli?

On olnud juhuseid, kus vastutavale õppejõule jääb mulje, et protokolli kinnitamine ei õnnestunud. Sellises olukorras:

 • Palun kontrollige, et kõigil õppijatel oleksid kinnitatud tulemused.
 • Kui protokolli kinnitamine ei õnnestu, värskendage lehekülge.
 • Kontrollige ÕIS1 keskkonnas, kas protokoll on kinnitatud. ÕIS2 kuvab ekslikult, nagu oleks protokoll kinnitamata, kuid tegelikult kinnitamine õnnestus.

Võite sellistest juhtumitest teada anda ois.tugi@ut.ee Aitame üle kontrollida, kas kinnitamine õnnestus.

Tagasi loetelusse

FAQ: Did I confirmed the report?

There have been cases where the lecturer in charge is left with the impression that the confirmation of the repot failed. In such a situation:

 • Pase check that all learners have confirmed results.
 • If the confirmation of the report fails, refresh the page.
 • Check SIS1 if the report has been confirmed. SIS2 might erroneously display as if the report has not been confirmed, even if the confirmation was successful.

You can report such cases to ois.tugi@ut.ee. We will help you to check whether the confirmation was successful.

Back to list