Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Hindamiskorralduses lähtutakse heast tavast, et hindamine on õiglane, erapooletu ja õppimist toetav.

Loe täpsemalt ÕKE (p 44 - 66).

Õppejõud saab hallata selle õppeaine versiooni hindeid, mille andmetesse ta on õppejõuna lisatud.

Haldustugi saab hallata selle õppeaine versiooni hindeid, mille andmetesse ta on haldustoena lisatud.

Õppekorralduse spetsialist saab hallata

 • sellesse õppekavva kuuluvate õppeainete hindeid, mille andmetesse ta on õppijaid nõustava õppekorralduse spetsialistina lisatud
 • oma struktuuriüksuse õppeainete hindeid.

Õppejõuna või haldustoena hinnete sisestamiseks

Seni kuni ÕIS2 hinnetelehele pole sisestatud ega kinnitatud ühtegi lõpphinnet, saad hinnete sisestamist alustada ka ÕIS1-s. 

Juhul kui hinnete sisestamist on alustatud ÕIS1-s, siis kuvatakse ÕIS2-s teadet ning hinnete sisestamist tuleb jätkata ÕIS1-s. 

In the organisation of assessment, the good practice is observed that assessment is fair, unbiased and supportive of learning. See also Study Regulations (p 44 - 66).

Academic staff member can manage the grades of the version of the course to which they are added as lecturers.

Administrative support can manage the grades of the version of the course to which they are added as administrative support.

Academic affairs specialist can manage the grades of the courses

 • included in the curriculum, in the data of which they are included as an academic affairs specialist
 • in their structural unit.

To enter grades as a lecturer or administrative support assistant

As long as no grades have been entered or confirmed in the SIS2, you still start entering grades in the SIS1. 

If you or any other lecturer for the courses has started entering grades in the SIS1, a message will be displayed in the SIS2 and the entry of grades must be continued in the SIS1. HEA TEADA


GOOD TO KNOW

Kellele hindeid sisestatakse?

Õppeainesse registreerumisega väljendab õppija oma otsust see õppeaine läbida. Hinnata tuleb kõiki õppeainesse registreerunud õppijaid. 

Who needs to be graded?

By registering for a course, learners express their decision to complete the course. All learners registered for a course must be graded.
Kas saan muuta hindamisviisi?

Can I change the assessment scale?

Õpiväljundite hindamine võib olla eristav (hinded A, B, C, D, E, F) ja eristamata (hinded „arvestatud“ ja „mittearvestatud“).

Hinnete lehele kuvatakse see hindamisviis, mis on sisestatud õppeaine versiooni andmetesse.

Kui õppijad on juba õppeainesse registreerunud, on hindamisviisi võimalik muuta ainult kõigi registreerunud õppijate nõusolekul (vt ÕKE p 13). Muudatusega peavad olema nõus ka kõigi nende õppekavade, millesse õppeaine kuulub, programmijuhid (vt ÕKE p 9).

Kogu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusolekud kokku ühte tekstifaili ja edasta õppekorraldus- ja kvaliteeditalitusele: oppe.abi@ut.ee.

The assessment of learning outcomes can be differentiated (grades A, B, C, D, E, F) and non-differentiated (grades “pass” and “fail”).

The grades page displays assessment scale, that is in the course version data. 

If the students have already registered for the course, the assessment scale can be changed only with the consent of all students who have registered for the course (see Study Regulations p. 13). The programme managers of all the curricula to which the course belongs must also agree to the change (see Study Regulations p. 9).

Collect the consents in a format that can be reproduced in writing in one text file and forward them to the Degree Studies and Quality Assurance Unit: oppe.abi@ut.ee. 
Mis on õppija hindekaart?

Isikliku hindekaardi saad avada õppija nimele klõpsates.

Õppija isiklikul hindekaardil on näha kõik tema poolt õppeaine versiooni raames saadud vahetulemused, hinded ja hoiatused.

Hindekaardil saad

 • lisada vahetulemuste punkte
 • muuta ja kustutada kinnitamata hinnet
 • tühistada hinde kinnitust
 • lisada kordushindamise tulemust
 • hallata akadeemilise petturluse hoiatusi

What is learner's grade card?

You can open a personal grade card by clicking on the learner's name. 

The learner's personal grade card shows all the intermediate results, gradesand warnings they have received within the course version.

On the grade card, you can

 • add intermediate scores
 • edit and delete an unconfirmed grade
 • cancel confirmation of grade
 • add the rresit result
 • manage warnings for academic fraud
Kuidas kiiresti ja mugavalt hindeid sisestada kasutades kiirklahve?

Kiiresti ja mugavalt klaviatuurilt hinnete sisestamiseks kasuta kiirklahve.

Kiirklahvide juhised leiad hinnete lehe kolmikpunktmenüüst (vt joonis) või klaviatuurilt Fn+F1.

 • Sobivad suur- ja väiketähed.
 • Alt klahvi asemel on Apple'i seadmetes Option klahv.


Kiirklahvid lõpphinde sisestamisel hinde aknas

Hinde sisestamise, kinnitamise ja kustutamise järel avatakse järgmise õppija aken, õppejõudude ja kuupäeva määramisel aken suletakse.

 • -: Mitteilmunud
 • 0: Mittearvestatud
 • 1: Arvestatud
 • A: Arvestatud
 • F: Mittearvestatud
 • M: Mittearvestatud
 • P: Arvestatud
 • X: Sulge aken
 • Nooleklahvid: Liigu edasi/tagasi
 • ALT+C, ALT+K: Kinnita
 • ALT+X: Kustuta
 • ALT+T, ALT+D: Määra valitud kuupäev
 • ALT+O, ALT+L: Määra valitud õppejõud
Kiirklahvid lõpphinnete sisestamine tabeli vaates

Õppijad peavad olema märgitud (linnutatud).

 • SHIFT+(Hinde klahv): Salvesta vastav hinne
 • ALT+H, ALT+G: Määra vaikiv hinne
 • ALT+T, ALT+D: Määra valitud kuupäev
 • ALT+O, ALT+L: Määra valitud õppejõud
 • ALT+C, ALT+K: Kinnita
 • ALT+X: Kustuta
Kiirklahvid vahetulemuse sisestamine hinde aknas
 • Enter: Salvesta ja ava järgmise tudengi aken
 • X: Sulge aken
 • Nooleklahvid: Liigu edasi/tagasi
 • ALT+C, ALT+K: Kinnita
 • ALT+X: Kustuta
Kiirklahvid vahetulemuste sisestamine tabeli vaates

Vahetulemuse hinneteleht peab olema aktiivne. Kinnitamise ja kustutamise jaoks peavad õppijad olema valitud (linnutatud).

 • ALT+S: Salvesta uued tulemused
 • ALT+C, ALT+K: Kinnita
 • ALT+X: Kustuta

How to enter grades quickly and conveniently using shortcuts?

Use keyboard shortcuts to enter scores quickly and conveniently from the keyboard.

Instructions for the keyboard shortcuts can be found in the three-point menu of the grades page (see figure) or on the Fn+F1 keyboard. 

 • You may use uppercase and lowercase letters.
 • Alt key is Option in Apple computers.


Shortcut keys entering final grade in modal window

Next student panel will open after entering grade, confirming or deleting. Panel will be closed after setting lecturers or date.

 • -: Not present
 • 0: Fail
 • 1: Pass
 • A: Pass
 • F: Fail
 • M: Fail
 • P: Pass
 • X: Close panel
 • Arrow keys: Move forward or backward
 • ALT+C, ALT+K: Confirm
 • ALT+X: Delete
 • ALT+T, ALT+D: Set active date
 • ALT+O, ALT+L: Set active lecturers
Shortcut keys entering final grades in table view

Student must be checked.

 • SHIFT+(grade key): Save grade
 • ALT+H, ALT+G: Set active grade
 • ALT+T, ALT+D: Set active date
 • ALT+O, ALT+L: Set active lecturers
 • ALT+C, ALT+K: Confirm
 • ALT+X: Delete
Shortcut keys entering intermediate result in modal window
 • Enter: Save and open next student panel
 • X: Close panel
 • Arrow keys: Move forward or backward
 • ALT+C, ALT+K: Confirm
 • ALT+X: Delete
Shortcut keys entering intermediate results in table view

Intermediate grading sheet must be active. Students must be checked for confirming and deleting.

 • ALT+S: Save new results
 • ALT+C, ALT+K: Confirm
 • ALT+X: Delete
Kuidas näen hinnete statistikat?

Õppeaine versiooni õppijatele sisestatud hinnete graafiku vaatamiseks vali kolmikpunktmenüüst (joonisel p 1) Näita graafikut (joonisel p 2).


Kuvatakse hinnete graafiline vaade. Graafiku x-teljele kuvatakse õppeaine versiooni hindamissüsteemi hinded. Graafiku y-teljele kuvatakse hinde protsentuaalne esinemise sagedus.

 • Joon (joonisel p 1) tähistab kõiki selle õppeaine versiooni hindeid.
 • Kui oled rakendanud õppijate nimekirja filtreid, tähistavad tulbad (joonisel p 2) filtreeritud õppijate hindeid. Rakendatud filtrite silte kuvatakse ka graafiku päisesse.
 • Graafiku vaate alumisse vasakusse nurka (joonisel p 3) kuvatakse kõigi hinde saanud õppijate arv ja kõigi tulemuste keskmine hinne. Joonisel kujutatud õppeaine versioonis on hinde saanud 64 õppijat ja nende keskmine hinne on 2,16.
 • Graafiku vaate alumisse parempoolsesse nurka (joonisel p 4) kuvatakse nimekirja filtrile vastavate õppijate arv ja nende tulemuste keskmine hinne. Joonisel kujutatud õppeaine versioonis on hinde saanud 36 2.rühma registreerunud õppijat ja nende keskmine hinne on 1,89.


Hinde protsendi väärtust ümardatuna üks koht pärast koma näed, kui viid kursori joonisele. Järgmistel joonistel kuvatakse A saanud õppijate protsente (kõik õppijad ja filtreeri abil valitud õppijad). 

How do I see grades statistics?

To view the chart of students' grades in the course version, select Show chart (in Figure 2) from the three-point menu (Figure 1). 


A graphical view of the scores is displayed. The x-axis of the graph shows the grades of the course version assessment scale. The y-axis of the graph shows the percentage frequency of the grade.

 • The line (in Figure 1) indicates all the grades of this course version.
 • Once you have applied the learner list filters, the columns (Figure 2) indicate the grades of the filtered learners. Labels for applied filters are also displayed in the graph header.
 • The lower left corner of the graph view (Figure 3) shows the number of all students who received grades and the average grade for all results. In the version of the course shown in the figure, 64 students have received a grade and their average grade is 2.16.
 • The lower right corner of the graph view (Figure 4) shows the number of learners matching the list filter and the average grade for their results. In the version of the course shown in the figure, 36 students registered in the 2nd group (2. rühm) have received a grade and their average grade is 1.89. 


You can see the percentage value of the score rounded to one decimal place when you move the cursor over the figure. The following figures show the percentage of learners who received A (all learners and learners selected using a filter).